Skip to main content
European Commission logo print header

Water Efficiency in European Urban Areas

Article Category

Article available in the following languages:

Ogólnoeuropejska współpraca wspiera innowacje w dziedzinie wydajnego wykorzystania wody

W ramach pewnej unijnej inicjatywy powstała otwarta europejska platforma na rzecz doskonałości w dziedzinie wydajnego wykorzystania wody i gospodarki wodnej w miastach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

W ramach finansowanego ze środków UE projektu WE@EU (Water efficiency in European urban areas) utworzono europejską platformę umożliwiającą uczestniczącym klastrom i regionom w rozwijaniu wiedzy i innowacyjności poprzez współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeń. We Francji, Izraelu, na Malcie, w Hiszpanii oraz w Zjednoczonym Królestwie występują podobne problemy wpływające na dostępność wody. Uczeni połączyli siły, aby poprawić efektywność wykorzystania wody, dostrzegając przy tym konieczność poprawy kluczowych aspektów gospodarki wodnej w miastach dzięki stworzeniu obopólnie korzystnych partnerstw i rozwijaniu współpracy między sektorami. Zidentyfikowano oparte na badaniach naukowych klastry w dziedzinie gospodarki wodnej, aby wesprzeć współpracę między tymi europejskimi regionami. Pięć klastrów zwiększyło swoje zdolności w zakresie innowacji dotyczących gospodarki wodnej w miastach, a zacieśnienie współpracy pozwoliło między innymi na wypracowanie nowych szans oraz wymianę doświadczeń. Szczególny nacisk położono na ulepszenie infrastruktury innowacji w dziedzinie wody na Malcie. Z projektu skorzystało bezpośrednio 214 klastrów, a 147 przedsiębiorstw odniosło bezpośrednie lub pośrednie korzyści. W sumie zorganizowano 482 wydarzeń kooperacyjnych, skierowanych do przedsiębiorstw, odbyło się 17 wizyt, a w wydarzeniach wzięło udział 1236 osób. Pięć klastrów przyciągnęło ponadto 147 nowych członków. Partnerzy projektu przeanalizowali skutki społeczno-ekonomiczne projektu w każdym z regionów. Projekt WE@EU umożliwił współpracę świata nauki i biznesu, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, a także władz regionalnych i innych interesariuszy, tak aby przełożyć wiedzę na innowacyjne produkty, usługi i umiejętności w zakresie gospodarki wodnej w miastach. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia potencjału regionów, stworzenia nowych szans biznesowych oraz pobudzenia inwestycji w działalność badawczo-rozwojową i innowacje. W efekcie możliwe będzie zwiększenie przejrzystości i widoczność regionów na rynkach europejskich i światowych, co przełoży się na trwały i konkurencyjny rozwój społeczno-ekonomiczny tego sektora.

Słowa kluczowe

Wydajność wykorzystania wody, gospodarka wodna w miasta, WE@EU, kastry wodne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania