Skip to main content

Social sensors for secUrity Assessments and Proactive EmeRgencies management

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie potęgi mediów społecznościowych do lepszego reagowania w sytuacjach wyjątkowych

Media społecznościowe zrewolucjonizowały nie tylko sposób, w jaki korzystamy z sieci. Stworzyły również wiele możliwości dla różnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji. Służby ratunkowe wciąż jednak borykają się z problemem przytłaczającej ilości napływających danych.

Gospodarka cyfrowa

Zdaniem Alexandru Stana, kierownika ds. innowacji w IN2 w Wielkiej Brytanii, bogactwo mediów społecznościowych stanowi dla służb ratunkowych zarówno problem, jak i szansę. „Służby te potrzebują rzetelnych informacji, dlatego informacje z mediów społecznościowych nie mogą być wykorzystywane od razu. Wymagają dodatkowego przetworzenia w celu weryfikacji rzetelności, a także powiązania z wydarzeniami i grupami, które mogą być zaangażowane w konkretne zdarzenie. Nie można sobie pozwolić na pomylenie pogłosek z faktami”. Służby ratunkowe zazwyczaj polegają na informacjach zgłaszanych za pośrednictwem linii alarmowych, które są następnie przetwarzane przez odpowiednich pracowników służb. Wykorzystywanie mediów społecznościowych do tego celu można uznać za naturalną ewolucję tych praktyk, pod warunkiem, że można polegać na narzędziach filtrowania i klasyfikowania informacji. Tutaj kluczową rolę mogą odegrać technologie opracowane w ramach projektu SUPER (Social sensors for secUrity Assessments and Proactive EmeRgencies management). „SUPER to gotowa do użytku architektura umożliwiająca wdrożenie różnego rodzaju komponentów do analizy informacji z mediów społecznościowych, w celu automatycznego wzbogacania danych i wyodrębniania informacji przez użytkownika końcowego” – wyjaśnia Stan. „Nasze komponenty potrafią automatycznie wykrywać zdarzenia, wykonywać analizę nastrojów, przewidywać wiarygodność informacji i przekazywać raporty dotyczące sytuacji w czasie rzeczywistym. Aby sprostać wymogom dotyczącym ograniczeń czasowych w zarządzaniu kryzysowym, nasze algorytmy uczą się powtarzających się wzorców na podstawie danych z mediów społecznościowych zebranych podczas podobnych zdarzeń w przeszłości, a następnie na ich podstawie opracowują modele predykcyjne, które można zastosować w czasie rzeczywistym w przypadku wystąpienia nowej sytuacji kryzysowej”. Technologia SUPER została stworzona w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami, których wymagania były uwzględniane w procesie tworzenia. Konsorcjum zorganizowało kilka wydarzeń dla zainteresowanych stron w celu zebrania opinii i komentarzy ze strony różnych ekspertów i profesjonalistów w dziedzinie ochrony cywilnej oraz organów ścigania. Podjęto również liczne działania walidacyjne, wykorzystując symulacje oraz dane rzeczywiste. „Zainteresowanie możliwościami, które oferują media społecznościowe oraz nasze narzędzia było bardzo duże” – mówi Danilo Antonelli, koordynator projektu Vitrociset we Włoszech. „Niektórzy interesariusze już korzystają z mediów społecznościowych w swojej pracy i bardzo chętnie zastosują więcej narzędzi, które mogą pomóc im w wykorzystaniu tego źródła informacji. Dzięki ich opiniom zidentyfikowaliśmy wiele nowych wymogów, z których część dotyczyła daleko idących kwestii, takich jak potrzeba zwiększenia puli źródeł informacji lub aktualizacji przepisów”. Po zakończeniu projektu partnerzy chcieliby zapoznać się z dalszymi sugestiami zainteresowanych podmiotów, aby zwiększyć skuteczność rozwiązań stworzonych w ramach projektu SUPER. „Ostatecznym celem jest wprowadzenie tych innowacji na rynek. Wciąż jednak mamy wiele do zrobienia, aby osiągnąć ten cel. Obecnie rozważamy możliwe opcje, takie jak eksperymentalne zastosowanie naszych rozwiązań i dostosowanie ich do potrzeb organizacji użytkowników końcowych lub wdrożenie ich w ramach krajowych planów dotyczących innowacji” – wyjaśnia Antonelli. Udało się osiągnąć wszystkie cele projektu SUPER. Opracowane rozwiązania, dzięki narzędziom zapewniającym wartość dodaną, które łatwo można zaktualizować i rozszerzyć, będą potrafiły sprostać wyzwaniu, jakie stanowi szybka ewolucja mediów społecznościowych.

Słowa kluczowe

SUPER, media społecznościowe, służby ratunkowe, algorytm, ochrona cywilna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania