Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

The land of Caesar: Geography and economy of the imperial properties in Roman Asia Minor

Article Category

Article available in the following languages:

Dziedzictwo i potęga cesarzy rzymskich

Zespół badaczy przeanalizował położenie geograficzne oraz wpływ ekonomiczny, społeczny i polityczny posiadłości cesarzy rzymskich w Azji Mniejszej. Wyniki tej analizy pozwoliły dowiedzieć się, jak cesarskie dziedzictwo stało się narzędziem politycznym oraz źródłem potęgi.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

W czasach rzymskich za nieruchomości uznawano posiadłości ziemskie, pastwiska, lasy, kopalnie i kamieniołomy. A ponieważ właścicielem tych nieruchomości był władca cesarstwa, mający ogromny wpływ na gospodarkę światową w tym okresie, możemy teraz prześledzić uniformizm sposobów eksploatacji zasobów w różnych regionach świata. Od lat 30. XX wieku, mimo znaczącej liczby nowych dokumentów, nie przeprowadzono żadnego większego badania dotyczącego rozwoju i wykorzystania rzymskich posiadłości. Aby wypełnić tę lukę, Unia Europejska zdecydowała się sfinansować projekt LANCRAM (The land of Caesar: Geography and economy of the imperial properties in Roman Asia Minor). Prace nad projektem rozpoczęły się od zaktualizowania bazy dokumentów o nowe materiały epigraficzne odkryte w ciągu ostatnich kilku dekad i przekształcenia jej w cyfrową bazę danych. Geograficzne zlokalizowanie położenia posiadłości i przeprowadzenie analiz administracyjnych, ekonomicznych i społecznych wymagało zastosowania prawdziwie interdyscyplinarnego podejścia. W badaniu uwzględniono wszystkie grupy społeczne powiązane z posiadłościami cesarskimi, w tym dzierżawców, zarządców (prokuratorów) i wyzwoleńców. Utworzona baza danych stanowiła nie tylko repozytorium dokumentów, ale również narzędzie badawcze umożliwiające przypisanie poszczególnym dokumentom odpowiednich aspektów geograficznych i społecznych. W ramach projektu przeprowadzono trzy warsztaty na temat różnych grup społecznych zaangażowanych w eksploatację zasobów posiadłości i zarządzanie tymi posiadłościami. Podczas tych warsztatów zastanawiano się również nad wpływem przynależności Azji Mniejszej do Cesarstwa Rzymskiego na kształtowanie się gospodarki oraz przeanalizowano najważniejsze archeologiczne i epigraficzne źródła spoza Azji Mniejszej. Obecnie trwają prace nad monografią poświęconą historii posiadłości cesarskich w Azji Mniejszej. Wyniki projektu LANCRAM oraz innowacyjna metodyka badań pozwoliły uzyskać grant ERBN na realizację projektu PATRIMONIVM (ERC-StG 716375).

Słowa kluczowe

Cesarze rzymscy, położenie geograficzne, Azja Mniejsza, LANCRAM, posiadłości cesarskie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania