Skip to main content
European Commission logo print header

Integrated non-CO2 Greenhouse gas Observing System

Article Category

Article available in the following languages:

Lepszy monitoring gazów cieplarnianych innych niż CO2

Ponad 200 uczestników - naukowców i pracowników z 14 krajów Unii Europejskiej połączyło się aby utworzyć wyjątkową sieć w dziedzinie badań klimatu. Inicjatywa ta koncentrowała się na gazach cieplarnianych z wyłączeniem dwutlenku węgla (CO2) - metanie, tlenku azotu, heksafulorku siarki i halonach oraz diwodorze.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Przemysł kosmiczny icon Przemysł kosmiczny

Projekt INGOS (Zintegrowany system obserwacji gazów cieplarnianych z wyłączeniem CO2) wspierał integrację i dostęp do istniejących narodowych infrastruktur badawczych w celu poprawy i poszerzenia europejskich możliwości w zakresie monitoringu gazów cieplarnianych z wyłączeniem CO2. Po raz pierwszy projekt zawierał wszystkie istotne aspekty wymagane dla badania zmian klimatu, takich jak harmonizacja i intensywna kontrola jakości danych historycznych i bieżących. Badacze przeprowadzili również długoterminowy monitoring odpowiednich rodzajów gazów na poziomie europejskim i porównali aktualny stan technik pomiarowych. Nowe metody, normy, instrukcje, najlepsze praktyki i techniki modelowania zostały opracowane i połączone z danymi zdalnego wykrywania i pomiarów. Dodatkowo, badacze ocenili budżety gazów cieplarnianych z wyłączeniem CO2, stosując metodę kowariancji wirów i techniki zmian przepływów oraz ilościowego ujęcia źródeł z użyciem izotopów. Połączenie różnych dziedzin naukowych w projekcie o pojedynczej infrastrukturze umożliwiło naukowcom utworzenie ogólnego obrazu emisji gazów z wyłączeniem CO2 na terenie Europy. Ta inicjatywa miała ogromny wpływ z powodu jej zróżnicowania międzynarodowego i charakteru interdyscyplinarnego, który umożliwił badaczom prace poza ich własnymi dyscyplinami badawczymi. Projekt INGOS również pomógł decydentom podejmować świadome decyzje dotyczące zmian klimatu i protokołów międzynarodowych dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z wyłączeniem CO2 jak i strategii badawczych. Projekt umożliwił im reagowanie na przyszłe polityczne, społeczne i ekonomiczne wyzwania oraz opracowywanie wiedzy naukowej. Partnerzy projektów zarówno pisali jak i przeglądali międzynarodowe raporty i angażowali się wraz z decydentami we władzach na poziomach lokalnych, państwowych i międzynarodowych, doradzając im w sprawach strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych i ochrony warstwy ozonowej. Na koniec, projekt INGOS odegrał istotną rolę w integrowaniu różnych platform obserwacyjnych i rozwijaniu naziemnych pomiarów, które uzupełniają dane satelitarne. Rezultaty będą miały ogromny wpływ na rozwijanie zdalnych pomiarów gazów cieplarnianych w atmosferze.

Słowa kluczowe

Gazy cieplarniane, INGOS, infrastruktura, zmiany klimatu, emisje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania