Skip to main content
European Commission logo print header

Evaluation and Development of Wind Turbine Generator Technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie energii wiatrowej

Instytucje badawcze, wiodące w dziedzinie technologii turbin wiatrowych, sprzymierzyły się na rzecz pozyskania wiedzy oraz podniesienia innowacyjności w sektorze energii odnawialnej. Prace konsorcjum już przynoszą dodatnie skutki w branży energii odnawialnej dzięki ulepszeniu turbiny wiatrowej.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Ujęta w 10 ścieżkach tematycznych Siódmego Programu Ramowego (7PR) w zakresie badań i rozwoju technologicznego, energia odnawialna jest powszechnie uważana za obszar obiecujący rozwój. To energia wiatrowa znajduje się w centrum zainteresowania, gdyż jest to jedyne źródło zasobów odnawialnych, zdatnych do wykorzystania w gospodarce na dużą skalę. Przy odpowiednim wsparciu, energia wiatrowa może zapewnić do 34% elektryczności na terenie Unii Europejskiej do 2030 r. Jednakże, istnieje jedno kluczowe zagadnienie, związane z technologią turbiny wiatrowej oraz jego opracowania. Finansowany ze środków unijnych projekt EDWTGT (Evaluation and development of wind turbine generator technologies) opierał się na schemacie wymiany badawczej w duchu współpracy oraz stworzeniu sieci badawczej. W inicjatywie wzięli udział wiodący naukowcy oraz inżynierowie z Chin, Włoch oraz Wielkiej Brytanii, przy finansowaniu właściwych organów oraz partnerów branżowych. Konsorcjum składało się z pięciu organizacji członkowskich z uzupełniającym się doświadczeniem badawczym oraz silnymi stronami w technologii turbin wiatrowych. Wszczęto inicjatywę, by wypracować topologie zasilania turbin, modele numeryczne, algorytmy sterowania i optymalizacji, narzędzia eksperymentalne oraz techniki monitorowania warunków. Ustanowiono europejską platformę technologiczną na rzecz energii wiatrowej (ETPWind), by wesprzeć badanie prowadzone we współpracy przez państwa członkowskie Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiej inicjatywy na rzecz energii wiatrowej (ang. European Wind Initiative, EWI). Platforma EDWTGT zawiązała konsorcjum, obejmujące pięciu członków, w tym Queen’s University, University of Sheffield, University of Cassino, Zhejiang University oraz Shenyang University of Technology. Prace dotyczyły pięciu obszarów: indukcji, magnesów stałych, oporu magnetycznego, technologii nadprzewodnikowego generatora oraz ogólnej oceny różnych opcji technologicznych. Inicjatywa doprowadziła do wymiany w celu wzajemnego transferu wiedzy i technologii pomiędzy członkami konsorcjum. W ramach projektu EDWTGT przeprowadzono działania, takie jak okresowe narady, warsztaty oraz seminaria, indywidualne wizyty, szkolenia oraz odczyty publiczne. Wynikami tej inicjatywy podzielono się w czasopismach wysokiej jakości oraz na ważniejszych konferencjach międzynarodowych, a także spieniężono je poprzez wnioski patentowe oraz wnioski o granty. Producenci turbin, organy opracowujące normy oraz decydenci również skorzystali z ustaleń prac konsorcjum.

Słowa kluczowe

Energia wiatrowa, technologia turbin wiatrowych, innowacja, energia odnawialna, EDWTGT, Europejska inicjatywa na rzecz energii wiatrowej