Skip to main content

Strengthening of Cooperation and Exchange for Nuclear Education and Training between the European Union and the Russian Federation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Współpraca UE i Federacji Rosyjskiej na rzecz edukacji w zakresie energii jądrowej

Dzięki wspólnym wysiłkom Europy i Rosji w ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu realizowanego we współpracy z Europejską Siecią Kształcenia Jądrowego (ENEN) udało się wykształcić grono absolwentów wyspecjalizowanych w dziedzinie reaktorów jądrowych typu WWER.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo
Energia
Badania podstawowe

Zespół inicjatywy ENEN-RU II połączył siły z partnerami z Federacji Rosyjskiej, aby zacieśnić współpracę na rzecz kształcenia i szkolenia w zakresie energii jądrowej. Nawiązując kontakty z zainteresowanymi stronami wysokiego szczebla działającymi w rosyjskim sektorze jądrowym, uczestnicy projektu wykorzystali osiągnięcia wcześniejszej inicjatywy ENEN-RU, aby jeszcze bardziej usprawnić prowadzone w tym sektorze dwustronne działania i zapewnić korzyści obu regionom. Z myślą o tym partnerzy projektu poddali analizie krajobraz energetyki jądrowej w UE i w Rosji, aby wskazać zarówno bariery, jak i nowe możliwości trwałej współpracy. Koordynator projektu i Sekretarz Generalny ENEN, Pedro Dieguez Porras, relacjonuje: „Naszym celem było ujednolicenie w obu regionach programów edukacyjnych i szkoleniowych na poziomie magisterskim i doktorskim, a także programów przeznaczonych dla młodych specjalistów”. Zidentyfikowano możliwości współpracy, a następnie wykorzystano je, prowadząc wspólne działania w kontekście edukacji na poziomie magisterskim – w oparciu o porozumienia dotyczące systemu transferu osiągnięć, wspólne studia i wymiany uniwersyteckie. W obrębie tych działań badacze ocenili też możliwość stworzenia łączonego, unijno-rosyjskiego świadectwa ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie inżynierii jądrowej. Ponadto doktoranci przeprowadzili wspólne badania w ramach zorganizowanych studiów doktoranckich, a młodzi specjaliści wzięli udział w łączonych programach szkoleniowych. Wzajemne uznawanie programów kształcenia i szkolenia Podczas spotkania otwierającego projekt omówiono znaczenie kultury bezpieczeństwa jądrowego, szkoleń dotyczących systemów jądrowych III i IV generacji oraz współpracy w zakresie reaktorów badawczych. W czasie trwania projektu zorganizowano również wspólne szkolenia i szkoły letnie. Ich zakres tematyczny obejmował m.in. techniczne aspekty wytwarzania paliwa jądrowego, pozwalając uczestnikom na bardziej dogłębne zrozumienie właściwości wspomnianego paliwa i technik jego produkcji w Federacji Rosyjskiej. Inne kursy dotyczyły multifizycznych symulacji systemów jądrowych i modelowania komputerowego w inżynierii. Porozumienie dotyczące systemu transferu osiągnięć, internetowych baz danych i skoordynowanej wymiany informacji za pośrednictwem forum i strony internetowej zawiązano w ramach systemu zarządzania wiedzą. Pozwoliło to stworzyć fundamenty dla wzajemnego uznawania programów edukacyjnych i szkoleniowych (E&T) przez UE i Rosję, a także poszerzyć zakres wymian obejmujących studentów, badaczy i młodych specjalistów. „Prowadzone działania zapewniły ośrodkom badań jądrowych i przemysłowi jądrowemu większy dostęp do zasobów ludzkich oraz promowały współpracę na rzecz rozwoju energetyki jądrowej” – wyjaśnia Dieguez Porras. Współpraca kluczem do sukcesu Za pomocą stałego forum wspólnych działań w zakresie E&T ustanowiono trwałe mechanizmy współpracy krótko- i długoterminowej. Zostały one wzmocnione nie tylko poprzez szereg umów o współpracy dwustronnej zawartych pomiędzy uczestnikami projektu, lecz także poprzez internetową bazę danych dotyczących infrastruktury oraz obiektów edukacyjnych i szkoleniowych. Skuteczną koordynację działań zapewniła wymiana informacji na stronie internetowej. „Głównym celem zespołu było stworzenie mapy placówek edukacyjnych i szkoleniowych, laboratoriów i obiektów posiadających odpowiednią aparaturę do celów wymiany naukowej pomiędzy Unią Europejską a Rosją, oraz objaśnienie zasad i procedur dostępu do nich. Co więcej, przygotowana baza danych oferuje możliwość przechowywania i przeglądania tych informacji w sposób ustrukturyzowany” – komentuje Dieguez Porras. Wspomniana baza danych jest już dostępna dla wszystkich partnerów projektu ENEN-RU II. Studenci inżynierii jądrowej z państw UE i Rosji także mogą uzyskać do niej dostęp, składając uprzednio stosowny wniosek. Dostęp ten może zostać przyznany również przedstawicielom placówek edukacyjnych i szkoleniowych, laboratoriów i wyposażonych w odpowiednią aparaturę obiektów znajdujących się na terytorium UE i Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu będą oni mogli zarówno weryfikować, jak i dodawać informacje, co zapewni wysoką jakość zgromadzonych danych. Osiągnięcia inicjatywy ENEN-RU II nie tylko zwiększą mobilność personelu prowadzącego badania nad energią jądrową, lecz także zapewnią europejskim i rosyjskim studentom szerszy dostęp do związanych z tą dziedziną placówek, laboratoriów i aparatury. Rozwiązując problem niedoboru absolwentów specjalizujących się w energetyce jądrowej, zespół projektowy zapewnił sektorowi wyższy poziom zaawansowania, nowoczesności i bezpieczeństwa, dzięki czemu będzie on w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię i skutecznie rozwiać obawy z tym związane.

Słowa kluczowe

ENEN-RU II, energia jądrowa, edukacja, Federacja Rosyjska, dwustronny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania