Skip to main content
European Commission logo print header

Strengthening of Cooperation and Exchange for Nuclear Education and Training between the European Union and the Russian Federation

Article Category

Article available in the following languages:

Współpraca UE i Federacji Rosyjskiej na rzecz edukacji w zakresie energii jądrowej

Dzięki wspólnym wysiłkom Europy i Rosji w ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu realizowanego we współpracy z Europejską Siecią Kształcenia Jądrowego (ENEN) udało się wykształcić grono absolwentów wyspecjalizowanych w dziedzinie reaktorów jądrowych typu WWER.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo
Energia icon Energia
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Zespół inicjatywy ENEN-RU II połączył siły z partnerami z Federacji Rosyjskiej, aby zacieśnić współpracę na rzecz kształcenia i szkolenia w zakresie energii jądrowej. Nawiązując kontakty z zainteresowanymi stronami wysokiego szczebla działającymi w rosyjskim sektorze jądrowym, uczestnicy projektu wykorzystali osiągnięcia wcześniejszej inicjatywy ENEN-RU, aby jeszcze bardziej usprawnić prowadzone w tym sektorze dwustronne działania i zapewnić korzyści obu regionom. Z myślą o tym partnerzy projektu poddali analizie krajobraz energetyki jądrowej w UE i w Rosji, aby wskazać zarówno bariery, jak i nowe możliwości trwałej współpracy. Koordynator projektu i Sekretarz Generalny ENEN, Pedro Dieguez Porras, relacjonuje: „Naszym celem było ujednolicenie w obu regionach programów edukacyjnych i szkoleniowych na poziomie magisterskim i doktorskim, a także programów przeznaczonych dla młodych specjalistów”. Zidentyfikowano możliwości współpracy, a następnie wykorzystano je, prowadząc wspólne działania w kontekście edukacji na poziomie magisterskim – w oparciu o porozumienia dotyczące systemu transferu osiągnięć, wspólne studia i wymiany uniwersyteckie. W obrębie tych działań badacze ocenili też możliwość stworzenia łączonego, unijno-rosyjskiego świadectwa ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie inżynierii jądrowej. Ponadto doktoranci przeprowadzili wspólne badania w ramach zorganizowanych studiów doktoranckich, a młodzi specjaliści wzięli udział w łączonych programach szkoleniowych. Wzajemne uznawanie programów kształcenia i szkolenia Podczas spotkania otwierającego projekt omówiono znaczenie kultury bezpieczeństwa jądrowego, szkoleń dotyczących systemów jądrowych III i IV generacji oraz współpracy w zakresie reaktorów badawczych. W czasie trwania projektu zorganizowano również wspólne szkolenia i szkoły letnie. Ich zakres tematyczny obejmował m.in. techniczne aspekty wytwarzania paliwa jądrowego, pozwalając uczestnikom na bardziej dogłębne zrozumienie właściwości wspomnianego paliwa i technik jego produkcji w Federacji Rosyjskiej. Inne kursy dotyczyły multifizycznych symulacji systemów jądrowych i modelowania komputerowego w inżynierii. Porozumienie dotyczące systemu transferu osiągnięć, internetowych baz danych i skoordynowanej wymiany informacji za pośrednictwem forum i strony internetowej zawiązano w ramach systemu zarządzania wiedzą. Pozwoliło to stworzyć fundamenty dla wzajemnego uznawania programów edukacyjnych i szkoleniowych (E&T) przez UE i Rosję, a także poszerzyć zakres wymian obejmujących studentów, badaczy i młodych specjalistów. „Prowadzone działania zapewniły ośrodkom badań jądrowych i przemysłowi jądrowemu większy dostęp do zasobów ludzkich oraz promowały współpracę na rzecz rozwoju energetyki jądrowej” – wyjaśnia Dieguez Porras. Współpraca kluczem do sukcesu Za pomocą stałego forum wspólnych działań w zakresie E&T ustanowiono trwałe mechanizmy współpracy krótko- i długoterminowej. Zostały one wzmocnione nie tylko poprzez szereg umów o współpracy dwustronnej zawartych pomiędzy uczestnikami projektu, lecz także poprzez internetową bazę danych dotyczących infrastruktury oraz obiektów edukacyjnych i szkoleniowych. Skuteczną koordynację działań zapewniła wymiana informacji na stronie internetowej. „Głównym celem zespołu było stworzenie mapy placówek edukacyjnych i szkoleniowych, laboratoriów i obiektów posiadających odpowiednią aparaturę do celów wymiany naukowej pomiędzy Unią Europejską a Rosją, oraz objaśnienie zasad i procedur dostępu do nich. Co więcej, przygotowana baza danych oferuje możliwość przechowywania i przeglądania tych informacji w sposób ustrukturyzowany” – komentuje Dieguez Porras. Wspomniana baza danych jest już dostępna dla wszystkich partnerów projektu ENEN-RU II. Studenci inżynierii jądrowej z państw UE i Rosji także mogą uzyskać do niej dostęp, składając uprzednio stosowny wniosek. Dostęp ten może zostać przyznany również przedstawicielom placówek edukacyjnych i szkoleniowych, laboratoriów i wyposażonych w odpowiednią aparaturę obiektów znajdujących się na terytorium UE i Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu będą oni mogli zarówno weryfikować, jak i dodawać informacje, co zapewni wysoką jakość zgromadzonych danych. Osiągnięcia inicjatywy ENEN-RU II nie tylko zwiększą mobilność personelu prowadzącego badania nad energią jądrową, lecz także zapewnią europejskim i rosyjskim studentom szerszy dostęp do związanych z tą dziedziną placówek, laboratoriów i aparatury. Rozwiązując problem niedoboru absolwentów specjalizujących się w energetyce jądrowej, zespół projektowy zapewnił sektorowi wyższy poziom zaawansowania, nowoczesności i bezpieczeństwa, dzięki czemu będzie on w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię i skutecznie rozwiać obawy z tym związane.

Słowa kluczowe

ENEN-RU II, energia jądrowa, edukacja, Federacja Rosyjska, dwustronny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania