Skip to main content
European Commission logo print header

Rethinking Finance for Stability and Development

Article Category

Article available in the following languages:

Wpływ finansów na stabilność i rozwój

Czy finanse powodują pogłębianie się nierówności w dochodach? Czy finanse i rozwój finansowy jest rzeczywiście korzystny dla rozwoju? To tylko kilka pytań, na które badacze szukali odpowiedzi.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Wiele osób uważa rozwój finansowy za mniej korzystny dla gromadzenia kapitału niż miało to miejsce w przeszłości. Z tego względu zachodzi konieczność ponownego zdefiniowania roli finansów i innowacji finansowych dla przydziału zasobów. Rozwój systemu finansowego przyniósł ze sobą poczucie większej niestabilności i zwiększonego ryzyka. To z kolei powoduje, że finanse mogą być postrzegane jako zagrożenie i przeszkodę w rozwoju. Projekt REFIST (Rethinking finance for stability and development) finansowany ze środków UE miał na celu rozwiązanie tych problemów. Skupiono się na nierównościach, niefektywności i niestabilności w odniesieniu do finansów. Badacze uwzględnili stopień wpływu finansów na pogłębienie nierówności w dochodach. Zbadali, czy rozwój finansowy jest przyczyną nadmiernych wydatków publicznych oraz czy finanse i rozwój finansowy są w rzeczywistości korzystne dla rozwoju. Badania dotyczyły wszystkich tych problemów na poziomie teoretycznym i empirycznym. Wyniki dowodzą, że rządy i władze publiczne często nie przywiązywały odpowiedniej wagi do sygnałów kryzysu finansowego. Było to spowodowane fałszywym przeświadczeniem, że wcześniejsze błędy zostały naprawione, dzięki czemu systemy finansowe są bardziej stabilne. W ramach projektu REFIST odkryto również, że rynki finansowe silnie oddziałują na rzeczywisty przydział zasobów i wpływają na wzrost i rozwój gospodarczy. Z tego względu efektywny system finansowy jest niezbędny do zapewnienia stabilności gospodarczej oraz istotny dla wzrostu i rozwoju. Oznacza to, że reformy finansowe mają kluczowe znaczenie dla zwiększania wzrostu i zapewnienia lepszego rozdziału zasobów w poszczególnych krajach. Wyniki badań mogą pomóc w ponownym zdefiniowaniu roli finansów i innowacji finansowych dla przydziału zasobów. Celem badań skupionych wokół czterech głównych zagadnień jest uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania, powstałe w związku z ostatnimi wydarzeniami gospodarczymi.

Słowa kluczowe

Finanse, stabilność, nierówności w dochodach, rozwój finansowy, REFIST, przydział zasobów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania