Skip to main content
European Commission logo print header

Business innovation through qualifying and (re-)employing of deaf people

Article Category

Article available in the following languages:

Osoby niesłyszące mogą poprawić swoje perspektywy na rynku pracy dzięki lepszemu przeszkoleniu

Celem jednego z finansowanych przez UE projektów było wdrożenie w całej Europie skutecznego szkolenia zawodowego dla osób głuchych, które poprawi perspektywy na rynku pracy i zwiększy integrację społeczną miliona Europejczyków z ubytkiem słuchu.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Integracja osób niesłyszących na rynku pracy jest jednym z najważniejszych wyzwań; w Europie ponad połowa milionowej populacji osób, które doświadczyły utraty słuchu, jest bezrobotna, a ci, którzy znaleźli zatrudnienie, wykonują zazwyczaj pracę niskopłatną i niewymagającą kwalifikacji. W dzisiejszych czasach oferta edukacyjna skierowana do osób ze znacznym ubytkiem słuchu jest w Europie bardzo ograniczona i w dużym stopniu skoncentrowana na edukacji szkolnej i praktykach, a nie na długoterminowym zatrudnieniu. Austriacka firma equalizent stworzyła model biznesowy oferujący edukację w obszarze wykonywanej pracy i zatrudnienie dla osób niesłyszących. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej przedsiębiorstwo ma nadzieję wdrożyć zaproponowaną koncepcję w całej Europie, uskuteczniając kształcenie osób z ubytkiem słuchu, pomagając im znaleźć zatrudnienie oraz wspierając dążenie UE do integracji osób niesłyszących w ramach europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020. „Oferta edukacyjna dla osób niesłyszących jest niewystarczająca, a dostępne możliwości kształcenia mają często ograniczone zastosowanie. Przyczynia się to do powstawania nierówności społecznych, wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród osób z ubytkiem słuchu” – mówi Monika Haider, kierowniczka projektu w equalizent i SIGNS FOR EUROPE. Firma equalizent opracowała specjalistyczne szkolenie dla osób niesłyszących, wykorzystując język migowy oraz szkolenie zawodowe przeznaczone dla uczniów od 16. roku życia i osób dorosłych. Ponad 70% uczestników kursów dostępnych na terenie Austrii znalazło długoterminowe zatrudnienie. Celem inicjatywy SIGNS FOR EUROPE jest teraz wdrożenie skutecznego modelu biznesowego działającego obecnie w Austrii na obszarze całej Europy za pomocą sieci franczyzowej. Aby zrealizować to założenie, zespół projektowy przeprowadził szczegółową analizę rynku dla wszystkich 28 państw UE i Izraela. „Sieć franczyzowa mogłaby co roku zapewniać dostęp do szkoleń 65 000 niesłyszącym Europejczykom, z czego co najmniej 45 000 osób zyskałoby możliwość zdobycia długotrwałego zatrudnienia, a część z nich osiągnęłaby wyższe zarobki w sektorze usług” – twierdzi Haider. Pakiety szkoleniowe dopasowane do potrzeb W dzisiejszych czasach większość instruktorów szkolących osoby niesłyszące nie ma ubytku słuchu i w żaden sposób nie uczestniczy w życiu ludzi z tym problemem. Jak wyjaśnia Haider, nie znają oni również języka migowego bądź opanowali go jedynie w niewielkim stopniu, a ponadto posiadają znikomą wiedzę na temat tego, w jaki sposób osoby głuche przyswajają i przetwarzają informacje. W przypadku firmy equalizent większość instruktorów stanowią osoby niesłyszące, które płynnie posługują się językiem migowym. Co więcej, wielu ludzi z ubytkiem słuchu mieszka w dużej odległości od wielkich miast, które oferują dostęp do odpowiedniej edukacji, a problem ten może rozwiązać stworzony przez firmę equalizent system kształcenia oparty na dostępnych online webinarach. W ramach projektu opracowano także zbiór najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ośrodkami kształcenia osób z ubytkiem słuchu, włączając w to metody rozwiązywania problemów wynikających z często złożonych relacji między słyszącym a niesłyszącym personelem. Już teraz zespołowi inicjatywy SIGNS FOR EUROPE udało się zidentyfikować potencjalne możliwości rozwoju franczyzy w Niemczech. Kolejnym krokiem podjętym dzięki dalszemu finansowaniu ma być ustanowienie niemieckiej franczyzy, znalezienie kolejnych partnerów w całej Europie, opracowanie seminariów mających szkolić instruktorów oraz zainspirowanie osób niesłyszących poprzez pokazanie im, że rozwój kariery zawodowej jest celem znajdującym się w ich zasięgu.

Słowa kluczowe

SIGNS FOR EUROPE, utrata słuchu, equalizent, język migowy, miejsca pracy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania