Skip to main content

Ice, Climate, and Economics - Arctic Research on Change

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wysoka cena zmiany klimatu w Arktyce

Nigdzie na Ziemi efekty zmiany klimatu nie są tak wyraźne jak w Arktyce. Temperatury wzrastają ponad dwukrotnie w stosunku do średniej światowej, powodując szybkie kurczenie się lodu morskiego oraz zmiany warunków atmosferycznych i oceanicznych.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

Zmiany w Arktyce wywołują złożone reakcje łańcuchowe o skutkach środowiskowych, społecznych i gospodarczych wykraczających poza region. Przewidywanie tych skutków jest ogromnym wyzwaniem, wymagającym skoordynowanych wysiłków specjalistów z wielu różnych dziedzin, a także zaangażowania ludności rdzennej i społeczności lokalnych. Finansowany ze środków unijnych projekt ICE-ARC miał na celu całościowe zrozumienie wpływu, jaki mają zmiany zachodzących w Arktyce. Założeniem było oszacowanie w skali globalnej kosztów gospodarczych i społecznych wynikających z podejmowania lub niepodejmowania działań w obliczu tychże zmian. Naukowcy skupili się na współpracy międzydyscyplinarnej, w związku z czym zaprosili ekonomistów oraz specjalistów z dziedziny nauk społecznych i nauk przyrodniczych, a także rdzenne społeczności zamieszkujące region, aby móc bezpośrednio ocenić społeczny i gospodarczy wpływ zanikania pokrywy lodowej Arktyki. „Zrozumienie pełnego zasięgu zmian arktycznych wymaga ogromnej ilości bardzo różnorodnych informacji”, tłumaczy koordynator projektu dr Wilkinson. „Projekt ICE-ARC stanowi odpowiedź na tę potrzebę dzięki multidyscyplinarnym badaniom, które łączą potrzeby społeczne oraz technologie, obserwacje i modelowanie”. Narzędzia do precyzyjnego prognozowania z korzyścią dla społeczeństwa Naukowcy udostępnili niemal 50 zrobotyzowanych platform z kilkunastu wypraw na obszarze Oceanu Arktycznego. Dane z tych systemów, gromadzone i przekazywane przez cały rok, zostały wprowadzone do regionalnych modeli oceanicznych i atmosferycznych ICE-ARC w celu lepszego zrozumienia kluczowych procesów zachodzących w Arktyce. Doprowadziło to do udoskonalenia algorytmów matematycznych w globalnych modelach klimatycznych, które z kolei umożliwiły opracowanie dokładniejszych prognoz klimatycznych. Aby oszacować globalny koszt zmiany klimatu w Arktyce, uczestnicy projektu ICE-ARC połączyli najnowsze symulacje stanu mórz i wiecznej zmarzliny z najnowocześniejszych modeli klimatycznych z aktualnymi danymi środowiskowymi i społeczno-ekonomicznymi. Miało to służyć stworzeniu dokładniejszego zintegrowanego modelu oceny kosztów powiązanych ze zmianami w Arktyce. Wyniki pokazały, że przyspieszenie zmian klimatycznych wskutek odmarzania wiecznej zmarzliny arktycznej i topnienia lodu morskiego może spowodować dodatkowe straty gospodarcze o wartości 130 bilionów USD na całym świecie, przy założeniu, że w ciągu następnych trzech stuleci utrzyma się dotychczasowa trajektoria zmian. Jeśli globalne ocieplenie zostanie ograniczone do 1,5°C, dodatkowy koszt zostanie zredukowany do kwoty poniżej 10 bilionów USD. 
 Koprodukcja wiedzy „Nikt lepiej nie rozumie zmian w Arktyce ani nie jest na nie bardziej wrażliwy niż ludzie, którzy tam mieszkają”, zauważa dr Wilkinson. „Stąd też nasza współpraca z rdzennymi mieszkańcami północno-zachodniej Grenlandii w celu ustalenia tendencji i oszacowania wpływu arktycznych zmian klimatu na cały region, zwłaszcza w kontekście przemian społeczno-gospodarczych”. Nowe zasoby wiedzy i poznania w zakresie tych różnych dziedzin to owoc zorganizowanych specjalnie w tym celu spotkań i warsztatów z udziałem ludności zamieszkującej Arktykę. Zespół zadbał też o upowszechnienie zdobytej wiedzy w formie prac naukowych i programów edukacyjnych o szerokim zasięgu, specjalnych spotkań przy okrągłym stole z przedstawicielami przemysłu, posiedzeń i dyskusji wysokiego szczebla dla decydentów oraz szeroko zakrojonych wydarzeń publicznych, w tym wizyt w szkołach. Wyzwania i zdobyte doświadczenie Z jednej strony projekt ICE-ARC znacznie poprawił stan wiedzy na temat długofalowych skutków zmian w Arktyce, a z drugiej strony wyraźnie uświadomił skalę wyzwań, przed którymi stoi nasza planeta. Dr Wilkinson podsumowuje: „Musimy nadal wzmacniać powiązania między nauką, polityką i społeczeństwem. Programy międzysektorowe, takie jak ICE-ARC, tworzą te powiązania, umożliwiając decydentom opracowywanie opartych na dowodach strategii politycznych, które uwzględniają dwojaki cel, jakim jest łagodzenie zmiany klimatu oraz wykorzystanie możliwości wzrostu gospodarczego oferowanych przez społeczeństwo niskoemisyjne”. Prace projektu ICE-ARC będą kontynuowane przez http://www.eu-polarnet.eu/eu-arctic-cluster/ (EU Arctic Cluster) - stowarzyszenie umożliwiające współdziałanie finansowanych przez UE programów arktycznych, kierowane przez konsorcjum http://www.eu-polarnet.eu/ (EU-PolarNet) - zob. #EUArcticCluster.

Słowa kluczowe

ICE-ARC, Arktyka, gospodarczy, zmiana klimatu, społeczeństwo, nauka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania