Skip to main content

Turning unexploited food waste into biomethane supplied through local filling stations network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sposoby efektywnej produkcji biometanu

Dzięki pracom w ramach projektu Bin2Grid przetwarzanie odpadów żywnościowych na biometan jest obecnie w zasięgu czterech europejskich miast.

Energia

88 milionów ton żywności marnowanej każdego roku w UE oznacza koszt rzędu 143 miliardów euro. W tym kontekście łatwo zrozumieć, dlaczego waloryzacja odpadów żywnościowych stała się jednym z priorytetów polityki. Nowe koncepcje i technologie pojawiają się regularnie, w szczególności dzięki unijnym środkom w ramach programu Horyzont 2020. Jedną z takich inicjatyw jest Bin2Grid. Przez dwa lata projekt działał w obszarze segregacji odpadów żywnościowych, ich konwersji na biogaz oraz przekształcanie w biometan. Cel? Zaopatrzenie lokalnych stacji paliw w Zagrzebiu, Skopje, Maladze i Paryżu oraz przyczynienie się do tego, by biometan stał się bardziej zrównoważoną alternatywą dla paliw kopalnych. „W żadnym z tych miast nie wdrożono koncepcji przekształcania odpadów w biopaliwa przed realizacją inicjatywy Bin2Grid”, mówi Bojan Ribić, koordynator projektu z ramienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zagrzebiu. Inspirując się pionierskimi miastami, takimi jak Barcelona, Lille i Wiedeń, członkowie konsorcjum zalecili decydentom podjęcie konkretnych działań, wydali sprawozdania, wytyczne i studia wykonalności oraz przedstawili przykłady najlepszych praktyk. Na przykład uczestnicy projektu ustalili, że w Paryżu wdrażanie biogazu nabrało ostatnio tempa za sprawą krajowych celów i ambicji dotyczących wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania oleju napędowego. Uczeni ubolewają jednak między innymi nad ograniczoną liczbą stacji paliw, brakiem interoperacyjności, ograniczonymi możliwościami zakupu samochodów i wyższymi kosztami utrzymania. Stwierdzili oni, że nowe partnerstwa między zainteresowanymi stronami, mające na celu lepsze zrównoważenie podaży i popytu – obok innych środków, takich jak korzystny system podatkowy – mogłyby znacznie pobudzić sektor i starali się do tego doprowadzić. „Konkretne wdrożenie proponowanych przez nas rozwiązań na szczeblu lokalnym było jednym z głównych wyzwań, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Aby sprostać temu wyzwaniu, włączyliśmy wszystkich interesariuszy łańcucha wartości w opracowywanie naszych koncepcji, od fazy początkowej aż do zakończenia projektu”, podkreśla Ribić. Szczególną uwagę poświęcono dwóm kluczowym sektorom: gospodarce odpadami i produkcji energii odnawialnej, w celu wypełnienia istniejących luk między nimi. Konsorcjum przeanalizowało istniejące technologie związane z segregacją i przetwarzaniem bioodpadów, produkcją i uszlachetnianiem biogazu oraz utylizacją biometanu. Następnie zbadano potencjalne narzędzia ekonomiczne mające na celu zwiększenie rentowności proponowanej koncepcji. „Nasze narzędzia mogą pomóc interesariuszom w tworzeniu zrównoważonej gospodarki odpadami w połączeniu z wytwarzaniem energii odnawialnej w społecznościach lokalnych. Jednym z przykładów jest oparte na programie Excel narzędzie, które porównuje odpady organiczne w łańcuchu wartości biometanu z innymi łańcuchami wartości przetwarzania odpadów, takimi jak składowanie, kompostowanie i spalanie. Narzędzie to zostało już zastosowane w siedmiu miastach”, wyjaśnia Ribić. Ponadto, narzędzie to – dające wyobrażenie o warunkach ekonomicznych dotyczących produkcji biogazu, uszlachetniania gazu i wykorzystania biometanu – może być wykorzystane do szacowania kosztów inwestycji, eksploatacji i początkowych kosztów różnych instalacji. Ogólnie rzecz biorąc, projekt wniósł istotny wkład w dyskusje na temat tego, jak uczynić sektor odpadów bardziej zrównoważonym, które toczą się obecnie na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym i lokalnym. Teraz, po zakończeniu projektu, członkowie konsorcjum planują w dalszym ciągu rozpowszechniać jego rezultaty. „Jesteśmy przekonani, że proponowana przez nas koncepcja jest najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem w zakresie gospodarowania bioodpadami i ich wykorzystania jako biopaliwa”, mówi Ribić.

Słowa kluczowe

Bin2Grid, biopaliwo, biometan, odpady spożywcze, stacje paliw

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania