Skip to main content

Solar Facilities for the European Research Area-Second Phase

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększenie potencjału skoncentrowanej energii słonecznej

Finansowany przez UE projekt SFERA-II, poprzez tworzenie sieci, wspólne działania badawcze i ułatwianie międzynarodowego dostępu do infrastruktury badawczej, przyczynił się do poszerzenia bazy wiedzy naukowej i technologicznej w dziedzinie systemów skoncentrowanej energii słonecznej.

Energia

Skoncentrowana energia słoneczna (CSP) jest bardzo obiecującym źródłem energii odnawialnej. Mimo że jego podstawowe zastosowanie jest związane z masowym wytwarzaniem energii elektrycznej, opracowywane są inne zastosowania, w tym do produkcji wodoru i paliw słonecznych, uzdatniania wody i badań nad zaawansowanymi materiałami. Jednakże, aby te zastosowania mogły przejść od fazy projektu do rozwiązań gotowych do wprowadzenia na rynek, konieczne są dodatkowe testy i badania. Finansowany przez UE projekt SFERA-II miał na celu opracowanie wspólnych wytycznych dotyczących badań wydajności, ocenę niezbędnych ulepszeń w celu osiągnięcia bardzo wysokich rozkładów strumienia, przyspieszenie badań starzenia się oraz ustanowienie wytycznych w celu stworzenia nowych obiektów testowych dla materiałów i systemów magazynowania energii cieplnej – wszystkie one są związane z technologiami skoncentrowanej energii słonecznej. „Poprzez skoordynowaną integrację uzupełniających się mocnych stron, wysiłków i zasobów, projekt SFERA-II poszerzył bazę wiedzy naukowej i technologicznej w dziedzinie systemów skoncentrowanej energii słonecznej”, mówi koordynatorka projektu Isabel Oller. Tworzenie sieci, wspólne badania i międzynarodowy dostęp Projekt skupiał się na trzech obszarach: tworzenie sieci kontaktów, wspólne działania badawcze oraz międzynarodowy dostęp do infrastruktury badawczej. Na przykład w ramach współpracy sieciowej w projekcie zorganizowano szereg specjalnych kursów szkoleniowych dla techników przemysłowych i badaczy. Jeśli chodzi o drugi obszar, w ramach projektu utworzono specjalną wspólną grupę roboczą, której zadaniem była identyfikacja i rozwój produktów i procesów nadających się do wykorzystania komercyjnego. „Doskonałość naukowa i technologiczna została wzmocniona dzięki przewidywanej harmonizacji i skutecznemu wykorzystaniu infrastruktury na dużą skalę, jak również dzięki utworzeniu wirtualnych grup roboczych i rozszerzonej strategii rozpowszechniania informacji”, mówi Oller. Według Oller trzeci obszar okazał się jednak największym wyzwaniem. „Mieliśmy pewne trudności z przyciągnięciem przemysłu do udziału w eksperymentalnych pracach badawczo-rozwojowych w naszych zakładach”, tłumaczy. Aby sprostać temu wyzwaniu, badacze z projektu podjęli współpracę z partnerami przemysłowymi w celu określenia barier i wdrożenia rozwiązań uwzględniających potrzeby komercyjne i przemysłowe. Najważniejsze rezultaty W wyniku tych trzech działań powstało jednorodne, wirtualne europejskie laboratorium w dziedzinie systemów skoncentrowanej energii słonecznej. „Platforma jest dostępna dla wszystkich naukowców, zarówno z sektora akademickiego, jak i przemysłu, i służy jako strukturalny zalążek rozwiązania, które może zaspokoić rosnące zapotrzebowanie w tej dziedzinie”, wyjaśnia Oller. Ważnym osiągnięciem jest także zacieśnienie współpracy między środowiskiem akademickim a europejską branżą CSP, opracowanie wspólnych procedur kalibracji oraz otwarcie nowych instalacji do testowania i kalibracji czujników. Zajęto się również standaryzacją pomiaru różnych parametrów oraz charakterystyką płynów do wymiany ciepła i materiałów do magazynowania ciepła, jak również opracowaniem pełnej bazy danych tych wyników. Ostatecznie projekt SFERA-II umożliwił stworzenie i udoskonalenie narzędzi badawczych spełniających wymagania środowiska naukowego i technologicznego zajmującego się CSP. Przyczynił się również do wzmocnienia przemysłu europejskiego poprzez stymulowanie transferu technologii dzięki wykorzystaniu światowej klasy obiektów badawczo-rozwojowych. Co równie istotne, inicjatywa SFERA-II poszerzyła wiedzę na temat możliwych zastosowań CSP, w tym tworzenia nowych synergii z innymi dyscyplinami naukowymi. Mimo oficjalnego zakończenia projektu jego strona internetowa nadal działa i jest miejscem, w którym badacze, technicy i przemysł mogą zapoznać się z sukcesami inicjatywy SFERA-II. Aby wykorzystać te sukcesy, badacze są obecnie w trakcie przygotowywania wniosku dotyczącego realizacji projektu SFERA-III.

Słowa kluczowe

SFERA-II, skoncentrowana energia słoneczna, CSP, energia odnawialna, systemy skoncentrowanej energii słonecznej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania