Skip to main content

Your Data Stories

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pozyskiwanie sensownych informacji z dużych zbiorów danych

Platforma internetowa YDS ułatwia różnym zainteresowanym stronom wykorzystywanie otwartych publicznych danych i pozyskiwanie istotnych informacji, szczególnie w obszarze otwartych danych rządowych i w dziedzinie dziennikarstwa.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Ogromna ilość danych, które generuje technologia – od sieci społecznościowych po rejestry publiczne – może posłużyć do analizy problemów społecznych, a nawet do usprawnienia usług publicznych. Określane jako „Big Data”, czyli duże zestawy danych, informacje te muszą być jednak przetwarzane w sposób, który odsłoni użyteczne wzorce i pozwoli na wyciągnięcie cennych wniosków. Większa przejrzystość działalności organów administracji publicznej Koncepcja otwartych danych rządowych, która koncentruje się na przejrzystości, rozliczalności i możliwości ponownego wykorzystania danych posiadanych przez organy administracji publicznej, wymaga nowych rozwiązań w zakresie wykorzystywania otwartych danych z korzyścią dla społeczeństwa i sektora publicznego. Zespół finansowanego ze środków UE projektu YDS (skrót od ang. „Your Data Stories”, czyli „Historie oparte na danych”), opracował wysoce konfigurowalną platformę internetową umożliwiającą zarządzanie danymi zgodnie z zasadami przejrzystości, współpracy i uczestnictwa. „Platforma YDS może pomagać użytkownikom w łączeniu, wyszukiwaniu, analizowaniu, eksplorowaniu i rozumieniu dostępnych danych w celu pozyskiwania informacji, faktów i materiałów potwierdzających przedstawiane historie”, mówi koordynator projektu Anna Triantafillou. Z technicznego punktu widzenia platforma YDS reprezentuje semantyczny model danych do łączenia różnych źródeł informacji. „Oferuje łatwe i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, umożliwiające przeszukiwanie, wizualną eksplorację i łączenie danych w sensowne historie”, wyjaśnia Triantafillou. Infrastruktura YDS obejmuje programy do wizualizacji, takie jak aplikacje internetowe i zaawansowane interfejsy, które ułatwiają użytkownikom wykorzystywanie danych w aplikacjach mobilnych i społecznościowych służących do informowania obywateli i zbierania ich opinii. Od zamówień publicznych po handel międzynarodowy Co ważne, platforma YDS została przetestowana i zwalidowana w trzech różnych scenariuszach użycia w trzech krajach europejskich. Pierwszy projekt pilotażowy o nazwie „Follow Public Money” (Śladem publicznych pieniędzy) zwiększył przejrzystość fiskalną i uczestnictwo w Grecji, ponieważ umożliwił obywatelom i przedsiębiorstwom inteligentne i spersonalizowane wykorzystanie dużej ilości publicznie dostępnych danych związanych z zamówieniami publicznymi. Podczas tego projektu pilotażowego wykorzystano otwarty zestaw danych pozyskanych w ramach greckiej inicjatywy na rzecz przejrzystości (Diavgeia) i greckiej krajowej referencyjnej strategii ramowej 2007–2013. „Projekt Diavgeia to najbardziej postępowa inicjatywa na rzecz przejrzystości w skali globalnej, oparta na kompleksowym, proaktywnym, pozyskiwanym w czasie rzeczywistym i przetwarzanym maszynowo zbiorze otwartych danych”, podkreśla Triantafillou. Drugi projekt pilotażowy, o nazwie „Tracking Development Aid and International Trade” (Śledzenie pomocy rozwojowej i handlu międzynarodowego), analizował międzynarodową współpracę rozwojową i jej relacje z handlem międzynarodowym z holenderskiego punktu widzenia. Zakres projektu pilotażowego rozszerzono na wiele innych krajów europejskich. Trzeci projekt pilotażowy dotyczący porównywalności finansowej między krajami Europy koncentrował się na porównywalności danych finansowych w państwach członkowskich UE celem analizy danych na szczeblu UE, krajowym i lokalnym. W szczególności badano miasto Galway w Irlandii i porównywano je z innymi miastami UE. Platforma YDS może również wykorzystywać sieci społecznościowe, aby usprawnić korzystanie z dużych zestawów danych. „Rozwiązania proponowane w ramach projektu mogą odkrywać i wykorzystywać synergię między siecią semantyczną i społeczną”, wyjaśnia Triantafillou. Jak podkreśla koordynator projektu, sieci społecznościowe mogą dostarczyć informacji na temat interesu publicznego w odniesieniu do określonego tematu, na przykład projektu budowlanego, co pomaże w ocenie jego wpływu na społeczeństwo. „Interesujące analizy, poczynając od rankingów po artykuły informacyjne, mogą być zamieszczane w sieciach społecznościowych, by wzbudzić zainteresowanie konkretnymi i zwykle zależnymi od człowieka aspektami danych”, dodaje. Lepsze artykuły i historie w mediach Jedną z najciekawszych funkcji platformy YDS jest możliwość gromadzenia danych z różnych źródeł w celu wzbogacenia opowieści. „Obywatele lub dziennikarze wiedzą, że eksploracja otwartych zbiorów danych rządowych może ujawnić interesujące historie i chcą wykorzystać te dane, by ujawnić te fakty”, zauważa Triantafillou. Platforma YDS ostatecznie służy jako interaktywne płótno umożliwiające obywatelom i dziennikarzom odnalezienie historii ukrytych w danych. Najnowsza wersja platformy YDS została wydana w styczniu 2018 r. po udanej walidacji obejmującej trzy scenariusze przypadków testowych. Platforma bez wątpienia będzie bardzo przydatna dla sektora mediów, w tym dla dziennikarzy i organizacji informacyjnych, które chcą wyszukiwać, śledzić i tworzyć wiadomości.

Słowa kluczowe

YDS, przejrzystość, big data, sieci społecznościowe, media, otwarte dane rządowe, Diavgeia, wiadomości

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania