Skip to main content
European Commission logo print header

Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society

Article Category

Article available in the following languages:

Strategia reform na rzecz wzmocnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w Europie

Europa potrzebuje dostosowanych reform i interwencji, aby pobudzić i promować przedsiębiorczość jako narzędzie prowadzące do osiągnięcia bardziej integracyjnego, innowacyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Należy wspierać ducha przedsiębiorczości w Europie, aby umożliwić jej powrót na drogę zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. „Zwiększenie otwartości Europy na wyzwania poprzez zreformowanie jej instytucji w celu ukierunkowania i zapewnienia łatwiejszego dostępu do podstawowych zasobów: finansów, wiedzy i pracy, dla projektów z dziedziny przedsiębiorczości jest tym, co może ożywić wzrost, przyspieszyć przejście na zrównoważony rozwój i powstrzymać populistyczne nastroje, które zagrażają projektowi europejskiemu”, mówi koordynator finansowanego przez UE projektu FIRES, Mark Sanders. Projekt FIRES skupiał się na reformach finansowych i instytucjonalnych dla społeczności przedsiębiorców w Europie. Jego wyniki pomogą rozwiązać problem braku integracyjnego, trwałego i innowacyjnego wzrostu w UE. „Powszechnie wiadomo, że tworzenie nowych firm i eksperymentalnych przedsięwzięć zwiększa innowacyjność gospodarki”, wyjaśnia Sanders. „Mniej znanym, ale równie ważnym faktem jest to, że przedsiębiorczość jest niezbędna, aby zagwarantować przejście na bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy, którego potrzebuje Europa”. Program reform w celu pobudzenia przedsiębiorczości Celem projektu było przede wszystkim zidentyfikowanie potrzeby i potwierdzenie nieuchronności wprowadzenia dostosowanej do potrzeb strategii reform. Istotne było również uznanie silnej zależności od ścieżki historycznej w tym procesie, a także w instytucjach, które Europa wprowadziła w celu alokacji siły roboczej, kapitału i wiedzy potrzebnej do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Aby sformułować dobrze uzasadnione wnioski, w projekcie FIRES uczestniczyli naukowcy specjalizujący się w dyscyplinach, takich jak historia, geografia, prawo i ekonomia. Zespół projektu FIRES opracował długą listę potencjalnych interwencji oraz wybranych reform do wdrożenia w Niemczech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Badacze dostosowali strategię reform do lokalnych kontekstów, aby pokazać, jak różne części programu mogą znaleźć zastosowanie w różnych obszarach Europy. Ponadto projekt przedstawił podejście, które może zostać odtworzone przez inne państwa członkowskie UE. Droga do udanych reform Partnerzy projektu opracowali 7-stopniowy proces w celu stworzenia dostosowanej strategii reform. Opiera się on na bogatej, zróżnicowanej historii regionów Europy i ocenia wąskie gardła w ekosystemie przedsiębiorczości oraz sonduje opinie funkcjonujących w nim zainteresowanych stron. Proponuje również odpowiednie interwencje z menu propozycji politycznych opartych na badaniach w celu poprawy sytuacji oraz oceny ich kontekstu prawnego i wykonalności politycznej. „Zdrowy system przedsiębiorczości nigdy nie jest w pełni gotowy”, zauważa Sanders. „Zamiast tego opiera się na mechanizmach pozytywnego sprzężenia zwrotnego: decydenci powinni przeprowadzać oceny i eksperymentować, aby umożliwić powrót do pierwszego etapu kolejnej iteracji możliwych reform”. Ta 7-etapowa metoda ma zastosowanie do europejskich, krajowych, regionalnych lub lokalnych poziomów zarządzania. „Uważamy, że jest to rozsądna metoda, którą decydenci mogą wykorzystać w opracowywaniu strategii reform w celu wzmocnienia ekosystemu przedsiębiorczości”, podkreśla. Zespół projektu FIRES opracował również narzędzia analityczne do oceny rentowności i funkcjonowania ekosystemów przedsiębiorczości w Europie. Narzędzia te identyfikują mocne i słabe strony oraz oceniają procesy tworzenia przedsięwzięć i zakładania spółek w kontekście europejskich instytucji. Projekt zakończył się w połowie 2018 r., ale związane z nim prace dopiero się rozpoczęły. „Decydenci polityczni muszą podjąć wyzwania, które wskazał projekt FIRES, i wdrożyć narzędzia stworzone w celu promowania przedsiębiorczości w UE”, podsumowuje Sanders.

Słowa kluczowe

FIRES, strategia reform, reformy, przedsiębiorczość, decydenci, wzrost gospodarczy, ekosystem przedsiębiorczości, zarządzanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania