Skip to main content
European Commission logo print header

Passenger-centric Big Data Sources for Socio-economic and Behavioural Research in ATM

Article Category

Article available in the following languages:

Dane dotyczące zachowań pomagają zarządzać lotniskami

Podróżowanie na lotnisko, z lotniska i przez lotnisko odpowiada za lwią część całkowitego czasu podróży, jednak do tej pory nikt nie wiedział, jak długo zajmuje.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność icon Transport i mobilność

UE założyła, że do 2050 r. europejskie podróże lotnicze muszą osiągnąć czas podróży „od drzwi do drzwi” krótszy niż cztery godziny. Osiągnięcie celu będzie wymagało integracji wszystkich segmentów transportu. Jednak brak podstawowych informacji utrudnia skuteczne wprowadzenie zmian. Zachowanie pasażerów – w tym przemieszczanie się na terenie lotnisk oraz podróże na lotnisko i z lotniska – ma wpływ na loty, natomiast decyzje dotyczące zarządzania ruchem lotniczym wpływają na pasażerów. Konkretne oddziaływania w obu kierunkach są stosunkowo słabo poznane. Gromadzenie niezbędnych informacji jest trudne. Prowadzenie badań ankietowych wśród pasażerów jest zarówno niepraktyczne, jak i nieobiektywne. Ponadto publiczne źródła danych są często zbyt ogólnikowe. W związku z tym luka informacyjna utrzymuje się, a decyzje w zakresie zarządzania są podejmowane na ślepo, bez zrozumienia wpływu na pasażerów. Big data Problem ten został poruszony w finansowanym ze środków UE projekcie BigData4ATM (Passenger-centric Big Data Sources for Socio-economic and Behavioural Research in ATM). „W naszym badaniu wykorzystaliśmy nowe geolokalizacyjne źródła danych, w połączeniu z bardziej tradycyjnymi informacjami, w celu szczegółowego opisania ruchu pasażerów i innych zachowań”, wyjaśnia Pedro García, specjalista ds. danych z Nommon Solutions and Technologies. Nowe źródła to m.in. dane z telefonów komórkowych, kart kredytowych i Map Google. Wszystkie dane osobowe zostały w pełni zanonimizowane i zmieszane zgodnie z zasadami etyki. Ostatecznym celem było ustalenie, czy takie informacje mogą stanowić podstawę decyzji dotyczących zarządzania ruchem lotniczym i infrastruktury transportu publicznego. W ramach projektu opracowano zestaw metodologii badawczych wykorzystujących nowe źródła danych do dokumentowania obszarów oddziaływania lotnisk. Naukowcy zweryfikowali techniki na podstawie konwencjonalnych danych i potwierdzili zasadność koncepcji projektu. Nowe źródła danych zapewniają ciągłą podaż danych o odpowiedniej jakości i rozdzielczości, z tym że za ułamek kosztów konwencjonalnych metod. Zachowanie pasażerów Pierwsze z czterech studiów przypadku dotyczyło łącznych czasów podróży, wraz ze szczegółową segmentacją. Informacje te okażą się przydatne w ocenie integracji pomiędzy segmentami transportu. „Stwierdziliśmy, że aktualne sieci połączeń lotniczych są dalekie od osiągnięcia celu czterech godzin wyznaczonego przez UE”, mówi García. W drugim studium przypadku wykorzystano dane kart kredytowych do oceny wpływu zakłóceń w ruchu lotniczym na wydatki pasażerów i czas podróży na terenie lotniska w Madrycie w maju 2011 r. Zakłócenia przekładały się na możliwe do zidentyfikowania wzorce wydatków, np. dotyczące zakwaterowania lub alternatywnego transportu. Ustalono również, że opóźnienia związane ze strajkami wydłużają czas podróży, zwłaszcza w segmentach transportu przez lotniska. W trzecim studium przypadku zbadano konkurencję między transportem lotniczym a koleją dużych prędkości. W badaniu stwierdzono, że czasy dostępu i wyjścia z portów lotniczych i dworców kolejowych są ważnymi czynnikami przy ich porównywaniu. Wreszcie, zespół wykorzystał dane z telefonów komórkowych do zbadania konkurencji pomiędzy lotniskami w regionie Wielkiego Londynu. Badanie przewidywało prawdopodobne zmiany wynikające z proponowanego połączenia kolejowego dużej prędkości Londyn-Birmingham, które ma włączyć lotnisko w Birmingham do obszaru oddziaływania Londynu i w ten sposób przejąć udział w rynku od mniejszych portów lotniczych. „Opracowane przez nas metody mają ogromny potencjał w zakresie planowania i zarządzania systemami transportowymi”, mówi García, „w tym obsługi lotnisk i świadczenia nowych usług związanych z mobilnością w zakresie dostępu do i wyjścia z lotniska”. Potencjalni klienci znajdują się w całym sektorze transportu – są to np. operatorzy, władze publiczne i firmy konsultingowe. Nowe metody opracowane w projekcie pozwalają na bezpośrednie badanie zagadnień mających wpływ na transport lotniczy. Informacje te pomogą w ewolucji całego systemu w celu zaspokojenia potrzeb pasażerów.

Słowa kluczowe

BigData4ATM, ATM, zarządzanie ruchem lotniczym, geolokalizacja, pasażerowie, zachowanie, skutki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania