Skip to main content
European Commission logo print header

New integrated methodology and Tools for Retrofit design towards a next generation of ENergy efficient and sustainable buildings and Districts

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia ułatwiające współpracę w zakresie skutecznej i sprawnej renowacji budynków i osiedli

W ramach inicjatywy UE skupiono się na promowaniu współpracy w ramach całego łańcucha wartości w budownictwie poprzez poszukiwanie rozwiązań związanych z renowacjami osiedli zapewniających najwyższą wydajność energetyczną, oszczędność środków i ogólny stopień zrównoważenia.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Wszelkie projekty remontów i renowacji są ograniczane przez szereg czynników, wśród których można wymienić między innymi niezadowalający poziom interoperacyjności oprogramowania projektowego, fragmentacja cyklu życia budynku oraz nieciągłości w przepływie informacji. Co więcej, użytkownicy budynków często zauważają rozbieżności pomiędzy szacowaną i realną efektywnością energetyczną budynku, natomiast same projekty remontów i renowacji rzadko uwzględniają synergie płynące z prowadzenia działań na poziomie osiedli. Finansowany przez UE projekt NewTREND znalazł rozwiązanie tych problemów dzięki opracowaniu „ metodologii projektowania opartej na współpracy w celu zwiększania efektywności energetycznej pojedynczych budynków oraz całych osiedli”, stwierdził Nick Purshouse, koordynator projektu. „W ramach projektu opracowaliśmy zestaw narzędzi NewTREND, który ma na celu wspieranie wszystkich faz projektów, od koncepcji, aż po wdrożenie i użytkowanie, ukierunkowany na wspomaganie współpracy pomiędzy interesariuszami, w tym mieszkańcami i użytkownikami budynków, oparty na efektywności energetycznej i rezultatach, które powinny stanowić główne wyniki”. Technologia jako czynnik umożliwiający Naukowcy pracujący nad realizacją projektu NewTREND opracowali szeroki wachlarz zaawansowanych narzędzi programowych i aplikacji internetowych. Lista narzędzi obejmuje interaktywne narzędzie internetowe do zarządzania danymi, platformę projektową opartą na współpracy, bibliotekę technologii (i modeli biznesowych), serwer informacji na temat dzielnic, a także centrum projektowania i symulacji. Opracowane narzędzia pozwalają na zaspokajanie potrzeb takich jak gromadzenie danych, komunikacja pomiędzy wszystkimi interesariuszami, zarządzanie zintegrowanymi metodologiami projektowymi, udostępnianie informacji i modeli, symulacja aktualnego stanu budynków, weryfikacja możliwych scenariuszy renowacji, a także przeprowadzanie symulacji oraz analiza rezultatów. Szeroki zakres oczekiwanych rezultatów Użytkownicy końcowi mogą wiele zyskać dzięki korzystaniu z narzędzi NewTREND. Jednym z najważniejszych efektów nowych rozwiązań jest umożliwienie przeprowadzania skuteczniejszych renowacji pojedynczych budynków i całych dzielnic. Kolejną ważną korzyścią płynącą z tych rozwiązań jest umożliwienie podmiotom podejmowania uzasadnionych wyborów w czasie procesu renowacji w oparciu na określone ilościowo cele dotyczące efektywności i wyników. Kolejną zaletą jest optymalizacja projektów budynków efektywnych energetycznie, uwzględniająca kwestie energii, wygody, akustyki, jakości powietrza i inne ważne czynniki. Narzędzia te będą również przyczyniać się do poprawy zgodności z przepisami i oczekiwaniami użytkowników w zakresie wygody i komfortu. Narzędzia opracowane w ramach projektu NewTREND umożliwiają podejmowanie decyzji niemal w czasie rzeczywistym, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na etapie budowy ze względu na wstępne zatwierdzenie wszystkich najważniejszych decyzji. W rezultacie następuje także zmniejszenie liczby konfliktów i wątpliwości, co pomaga w lepszym dotrzymywaniu terminów oraz budżetu realizowanych projektów. Uczestnicy projektu z powodzeniem przetestowali i zademonstrowali działanie metodologii oraz narzędzi w ramach programów pilotażowych prowadzonych w Finlandii, Hiszpanii oraz na Węgrzech. Jak twierdzi Purshouse, pod koniec roku 2018 nastąpi finalizacja planów związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek. „NewTREND promuje współpracę pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami w łańcuchu wartości, angażując mieszkańców i użytkowników budynków oraz wspierając wszystkie fazy renowacji", podsumowuje Purshouse. „W ten sposób projekt umożliwi zwiększenie efektywności energetycznej istniejących europejskich zasobów budowlanych i poprawi tempo renowacji”.

Słowa kluczowe

NewTREND, budynki, renowacja, remont, odnowienie, zasoby budowlane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania