Skip to main content
European Commission logo print header

Personalised public services in support of the implementation of the CAP

Article Category

Article available in the following languages:

Ułatwienie przestrzegania zasad wspólnej polityki rolnej

Unijna wspólna polityka rolna (WPR) ma na celu wspieranie rolników przy jednoczesnym zadbaniu o zrównoważone korzystanie z zasobów. Ukształtowała ona rolnictwo w UE. Jej zakres, zarówno pod względem geografii, jak i tego, co obejmuje, sprawia, że czasem trudno ją zrozumieć. Jeden ze wspieranych przez UE projektów pomaga w tej kwestii.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Celem projektu RECAP jest wsparcie administracji publicznej w kwestii monitorowania przestrzegania przez rolników zasad WPR (w odniesieniu do wzajemnej zgodności i ekologizacji), a także umożliwienie rolnikom przestrzegania przepisów. Dr Machi Simeonidou, koordynator projektu RECAP z firmy DRAXIS Environmental SA w Salonikach, wyjaśnia: „Platforma RECAP to pierwsze rozwiązanie, w ramach którego spróbowano zasypać przepaść pomiędzy administracją publiczną a rolnikami poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie obserwacji Ziemi (EO) oraz atrakcyjnych cenowo narzędzi. Aktywne zaangażowanie użytkowników stwarza podstawy dla ogólnego rozwoju platformy RECAP zgodnie z zasadą »tworzenie z użytkownikami i dla użytkowników«”. Platforma RECAP stanowi magazyn danych, które można wykorzystać, by pomóc rolnikom przestrzegać zasad odnoszących się do ich gospodarstw. Dodatkowo wspiera ona władze publiczne w monitorowaniu i kontrolowaniu przestrzegania przepisów przez rolników. Dla każdego rolnika na platformę wprowadza się właściwości danego gospodarstwa oraz informacje administracyjne; dane te są następnie przekształcane w spersonalizowane wytyczne określające wszystkie obowiązujące zasady, których rolnik musi przestrzegać w danej sytuacji. Rolnicy aktywnie uczestniczą w całej procedurze monitorowania. „Umożliwia to przejście w kierunku systemu opartego na wytycznych, który pomaga rolnikom zrozumieć zasady WPR i przestrzegać ich, zamiast karać rolników za nieprzestrzeganie zasad”, stwierdza dr Simeonidou. Na przykład, jeśli chodzi o zasady ekologizacji i zasady wzajemnej zgodności, rolnikom przekazuje się określone instrukcje zawierające proste wyjaśnienie, co powinni robić, a czego nie, by przestrzegać przepisów. Następnie tworzy się listę kontrolną, a rolnicy mogą odznaczać na niej podjęte działania i instrukcje, których przestrzegali. Na podstawie odpowiedzi rolników każdą zasadę odnoszącą się do ich gospodarstwa oznacza się odpowiednim kolorem jako „gotowe” lub „w toku”, co pomaga im łatwo ustalić, czego jeszcze nie zrobili. Na jakich danych się oni opierają? Dr Simeonidou wyjaśnia, że otwarte dane satelitarne i inne dane przestrzenne, a także dane administracyjne uzyskane od władz publicznych oraz dane wygenerowane przez rolników i inspektorów łączy się, by utworzyć ogólny obraz. „Wyniki teledetekcji pomagają doradcom ds. rolnictwa w informowaniu rolników o koniecznych poprawkach w przypadku błędnie zgłoszonych upraw, konieczności skorygowania granic upraw oraz wszelkich innych błędów, które mogą powodować stwierdzenie braku zgodności w przypadku kontroli”. Zweryfikowane wyniki dotyczące elementu teledetekcji (ang. Remote Sensing, RS) wykazały ogólną dokładność w mapowaniu upraw na poziomie 80–90% w przypadku rozpoznawania 9–13 różnych typów upraw, w zależności od danego studium przypadku. Dotyczy to ponad 90% regionalnej strefy rolniczej. Rozwiązanie to działa w dwie strony. Rolnicy nie tylko mogą poznać swoje obowiązki, ale są też w stanie przesyłać informacje. Rolnicy mogą przesyłać dokumenty z oznakowanymi geologicznie zdjęciami z podaną datą i godziną (przez aplikację mobilną), aby wykazać, że przestrzegają zasad wzajemnej zgodności. Informacje zwrotne otrzymane przez projekt pokazują, że większość rolników uczestniczących w projektach pilotażowych za najbardziej przydatny element platformy RECAP uznała otrzymywanie prostych porad. Funkcja ta dostosowana jest do każdej z zasad wzajemnej zgodności i ekologizacji, które odnoszą się do każdej zgłoszonej działki. Kontrolerzy korzystający z platformy oszacowali, że pozwala ona ograniczyć czas poświęcony na każdą kontrolę o około godzinę, zaś wykorzystanie RS przyczynia się do ogólnego obniżenia kosztu kontroli przeprowadzanych na miejscu o 25%.

Słowa kluczowe

RECAP, uprawa roli, wspólna polityka rolna, zgodność, rolnicy, władze publiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania