Skip to main content

Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS

Article Category

Article available in the folowing languages:

GEO-CRADLE – działania w zakresie obserwacji Ziemi w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach na rzecz wzmacniania potencjału obywateli i przedsiębiorstw

Dzięki zaangażowaniu społeczności partnerów z całego świata projekt GEO-CRADLE doprowadził do optymalizacji wykorzystania danych z obserwacji Ziemi w regionie Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów. W efekcie koordynacji i integracji usług i danych z obserwacji Ziemi zwiększył się potencjał tego regionu w zakresie wdrażania lokalnych i globalnych inicjatyw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

Zmiana klimatu i środowisko

Obserwacja Ziemi to cenne narzędzie do monitorowania różnych aspektów związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, takich jak produktywność rolnictwa i przemysłu spożywczego, zasoby wodne, jakość powietrza, czysta energia i zmiana klimatu. Finansowany przez UE projekt GEO-CRADLE, koordynowany przez Obserwatorium Narodowe w Atenach (NOA), został uruchomiony w celu maksymalizacji wykorzystania zasobów z obserwacji Ziemi w regionie Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów (na potrzeby projektu zwanym regionem NAMEBA), tym samym przyspieszając postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Cenny wkład użytkowników końcowych

Prace w ramach projektu GEO-CRADLE rozpoczęły się od przeprowadzenia inwentaryzacji dostępnych zdolności w zakresie obserwacji Ziemi w regionie NAMEBA, co pozwoliło zespołowi zidentyfikować możliwe do wykorzystania usługi monitorowania, modelowania i wykonywania obliczeń. Następnie powstała platforma networkingowa prezentująca aktualne dane dotyczące potencjału poszczególnych krajów z regionu, umożliwiająca tworzenie społeczności zainteresowanych stron zaangażowanych w jego rozwijanie. Zespół projektu GEO-CRADLE zorganizował 17 warsztatów regionalnych, których celem było promowanie korzyści z prowadzenia obserwacji Ziemi wśród nowych użytkowników końcowych, zwłaszcza w zakresie tych obszarów tematycznych, które wymagały uzupełnienia braków w wiedzy. Wydarzenia te były także okazją dla uczestników do nawiązania nowych kontaktów, np. partnerstw poświęconych realizacji wspólnych interesów, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. Na potrzeby organizacji warsztatów wyznaczono koordynatorów regionalnych – jednego dla regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) oraz drugiego dla Bałkanów, Cypru i Izraela. Takie podejście pozwoliło na rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z dużym obszarem geograficznym, na jakim projekt był realizowany, charakteryzującym się dużą różnorodnością kulturową, językową i polityczną. „Użytkownicy końcowi brali udział we współtworzeniu produktów i usług od pierwszego etapu prac – jest to jedyne podejście, które gwarantuje ich skuteczne wykorzystywanie w przyszłości”, mówi Haris Kontoes z NOA, koordynator projektu GEO-CRADLE.

Działania pilotażowe

Zespół projektu GEO-CRADLE wdrożył działania pilotażowe w czterech obszarach tematycznych określonych jako kluczowe priorytety regionalne: przystosowanie się do zmiany klimatu, poprawa bezpieczeństwa żywnościowego – zarządzanie ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi, dostęp do surowców i dostęp do energii. Jako przykład udanej inicjatywy pilotażowej warto wspomnieć o „Atlasie solarnym” – dokumencie opracowanym w Egipcie w celu ułatwienia procesu wyszukiwania najlepszych lokalizacji do budowy parków fotowoltaicznych i elektrowni słonecznych. Dzięki temu w 29 miejscach powstały farmy fotowoltaiczne, np. farma zbudowana niedaleko wioski Benban w prowincji gubernatorskiej Asuan, o mocy 1,8 GW, która dostarcza zieloną energię do ponad 80 000 gospodarstw domowych, przyczyniając się także do dywersyfikacji egipskiego koszyka energetycznego. O dużej przydatności „Atlasu solarnego” wielokrotnie wspominali różni ministrowie Egiptu, w tym minister ds. energii elektrycznej i odnawialnej, który podkreślił jego potencjał w zakresie „spełniania potrzeb inwestorów i podmiotów zapewniających finansowanie, co prowadzi do opracowywania lepszych planów produkcji energii i tym samym zwiększa satysfakcję użytkowników końcowych”. Produkty i usługi projektu GEO-CRADLE nie powstałyby bez technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które okazały się niezbędne do przetwarzania ogromnej ilości złożonych danych z obserwacji Ziemi gromadzonych w czasie rzeczywistym. „Najnowocześniejsze rozwiązania i narzędzia z zakresu obserwacji Ziemi, jakie zastosowaliśmy podczas projektu GEO-CRADLE, pomogły naszej społeczności użytkowników końcowych lepiej zrozumieć zmianę klimatu i zaprojektować lepsze metody walki z jej skutkami”, tłumaczy Hesham El-Askary, koordynator regionalny dla MENA oraz jeden z autorów rozdziału na temat pustynnienia raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu z sierpnia 2019 r.

Wyznaczanie standardów

„Rozwiązania opracowane w ramach projektu GEO-CRADLE są z powodzeniem wykorzystywane przez władze niektórych państw z regionu NAMEBA podczas podejmowania decyzji na temat mapowania klimatu, zasobów żywności i surowców na dużą skalę”, mówi Kontoes. Dzięki sukcesowi projektu część działań uruchomionych podczas jego realizacji będzie kontynuowana, istnieje także duża szansa na to, że zostaną wykorzystane w innych obszarach tematycznych, a nawet wdrożone w innych regionach. Co więcej, obecnie GEO-CRADLE jest oficjalnie jedną z inicjatyw Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO), co oznacza, że zespół projektu będzie mógł rozszerzyć zakres usług pod względem geograficznym (na Morze Czarne) i tematycznym w ramach trzech priorytetów: zmiana klimatu, zarządzanie klęskami żywiołowymi i cele zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe

GEO-CRADLE, cele zrównoważonego rozwoju, zarządzanie klęskami żywiołowymi, solarny, słoneczny, środowisko, obserwacja Ziemi, dane, zmiana klimatu, woda, żywność, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania