Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Parlament wzywa do dokładnego zbadania budżetu, aby zagwarantować finansowanie EIT

Ramy finansowe UE należy renegocjować w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania Europejskiego Instytutu Technologii (EIT) - oświadczyli członkowie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Znalezienie sposobu na finansowanie EIT jest niełatwym zadaniem, a środki te ni...

Ramy finansowe UE należy renegocjować w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania Europejskiego Instytutu Technologii (EIT) - oświadczyli członkowie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Znalezienie sposobu na finansowanie EIT jest niełatwym zadaniem, a środki te nie zostały uwzględnione w ramach finansowych UE na lata 2007-2013, zatwierdzonych w grudniu na posiedzeniu Rady Europejskiej. Aktualnie Komisja proponuje sfinansowanie EIT poprzez przesunięcie do 1,5 miliarda euro z linii budżetowej "Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia". Ta linia budżetowa została jednak znacznie obcięta podczas negocjacji poprzedzających zatwierdzenie ram finansowych przez Radę. Mając to na uwadze, deputowani do Parlamentu Europejskiego niechętnie patrzyli na dalsze cięcia. Autorką jednej z głównych poprawek, jednogłośnie przyjętej przez parlamentarzystów, była deputowana z Czech, Nina Skottov. Wzywa ona Radę do "podjęcia negocjacji z Parlamentem w zakresie finansowania zarządu EIT oraz finansowania wspólnot wiedzy i innowacji (WII), z wykorzystaniem wszelkich możliwości, jakie oferuje porozumienie międzyinstytucjonalne (IIA) z dnia 17 maja 2006 r." Porozumienie IIA zawiera przepisy umożliwiające zmianę wieloletnich ram finansowych. - Komisja zaproponowała orientacyjny budżet dla EIT w wysokości 2,367 miliarda na okres 6 lat, począwszy od 1 stycznia 2008 r. Przewidywane jest finansowanie z różnych źródeł UE, co wiąże się z licznymi zagrożeniami - powiedziała Nina Skottov, wyjaśniając powody kierujące nią przy zgłaszaniu poprawki. - Po pierwsze, zabranie 308 milionów z rezerwy pozycji 1A (Konkurencyjność i wzrost gospodarczy) nie pozostawi niemal żadnych środków na inne nowe inicjatywy. Po drugie, pomysł finansowania EIT na poziomie 1,5 miliarda euro ze środków pochodzących z innych unijnych programów, w tym z funduszy strukturalnych, wiązałby się ze zmniejszeniem już i tak szczupłych zasobów finansowych w tych pozycjach budżetu. Opinia Komisji Budżetowej w sprawie EIT zostanie teraz przekazana Komisji ds. Przemysłu, która odgrywa główną rolę w tej dziedzinie. Tymczasem Annette Schavan, niemiecka minister oświaty i badań naukowych i przewodnicząca Rady ds. Konkurencyjności UE, chce aby państwa członkowskie uzgodniły stanowisko w sprawie EIT podczas spotkania, które odbędzie się w tym miesiącu w Luksemburgu. Komisja Budżetowa zajęła się również sprawą Galileo. Zwróciła się ona do Komisji z prośbą o przedstawienie poprawionego projektu rozporządzenia w sprawie finansowania systemu satelitarnego UE. Deputowani do Parlamentu Europejskiego także wzywają do zmiany ram finansowych. - EIT jest dla Parlamentu kwestią priorytetową i jesteśmy skłonni dojść do porozumienia przy pierwszym czytaniu - powiedział po głosowaniu Reimer Böge, Przewodniczący Komisji Budżetowej. - Jeśli chodzi o Galileo, zależy nam, aby porozumienie w sprawie finansowania europejskiego systemu nawigacji satelitarnej zostało zawarte w trybie procedury współdecyzji, a więc za zgodą Parlamentu. Głosowanie w sprawie Galileo odbędzie się podczas kolejnej sesji plenarnej Parlamentu w Strasburgu.

Powiązane artykuły