Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

MicroEnvimet: zatrzymać raka zanim się rozprzestrzeni

Nowa sieć finansowana z funduszy UE zamierza przenieść walkę z rakiem w jego własne środowisko. Projekt MicroEnvimet (Wyjaśnienie i zwalczanie mechanizmów przerzutów rakowych modulując mikrośrodowisko poprzez ingerencję w sieć proteazy) ma na celu pogłębienie naszego zrozumien...

Nowa sieć finansowana z funduszy UE zamierza przenieść walkę z rakiem w jego własne środowisko. Projekt MicroEnvimet (Wyjaśnienie i zwalczanie mechanizmów przerzutów rakowych modulując mikrośrodowisko poprzez ingerencję w sieć proteazy) ma na celu pogłębienie naszego zrozumienia mechanizmów rozprzestrzeniania się raka w organizmie oraz opracowanie nowych sposobów zwalczania tego procesu poprzez zmianę mikrośrodowiska, w którym żyje nowotwór. Projekt jest koordynowany przez prof. Agnes Noel z Uniwersytetu w Liege, w Belgii. Będzie prowadzony przez cztery lata otrzymując fundusze na kwotę 2.999.689 EUR ze zdrowotnej gałęzi unijnego Siódmego Programu Ramowego (7PR). Przerzuty uważa się obecnie za najpoważniejsze wyzwanie w leczeniu raka. Polegają na rozprzestrzenianiu się choroby w tym samym organie lub na inne organy. Większość nowotworów posiada zdolność przerzutu. Dzięki najnowszym odkryciom zauważono, że molekuły zwane proteazami są głównym regulatorem złożonych sieci reagujących między sobą molekuł, modulującym właściwości komórek rakowych i ich mikrośrodowisko. Zatem celem projektu MicroEnvimet jest rzucić więcej światła na owe wczesne mechanizmy biorące udział w rozprzestrzenianiu się nowotworu w formie przerzutów. Kluczową kwestią będzie dokładne zbadanie roli mikrośrodowiska nowotworu podczas poszczególnych faz jego ewolucji. MicroEnvimet proponuje pewne innowacyjne podejścia do zbudowania pełnego obrazu wzajemnych zależności pomiędzy komórkami rakowymi a ich mikrośrodowiskiem. Naukowcy chcą także zidentyfikować obiekty molekularne, które współuczestniczą we wczesnych etapach rozwoju nowotworu. Mają nadzieję zidentyfikować te czynniki mikrośrodowiska, które stanowią żyzną glebę dla przerzutów. Dzięki temu zbliżą się do swojego celu głównego, tj. zmodyfikowania mikrośrodowiska nowotworu poprzez ingerencje w proteazy regulujące interakcje pomiędzy komórkami rakowymi a ich komórkowym i molekularnym mikrośrodowiskiem. Badania nad mikrośrodowiskiem nowotworu zazwyczaj wymagają podejścia interdyscyplinarnego i nie inaczej jest w tym przypadku. W ramach tego projektu łączy swój potencjał dziewięć uniwersytetów, laboratoriów i instytutów. Wśród nich są takie, które posiadają specjalistyczną wiedzę w dziedzinach jak genomika, proteomika, bioinformatyka, obrazowanie in vivo, myszy transgeniczne, modele przerzutów u myszy, genetyczne manipulowanie przeszczepialnymi komórkami nowotworowymi, komputerowa analiza obrazu, transfery genów za pośrednictwem wirusów, obrazowanie bakteriofagów i wytwarzanie neutralizujących przeciwciał. Aby móc wzajemnie wspierać swoje działania, partnerzy MicroEnvimet będą mogli korzystać ze wspólnej platformy microRNA, innowacyjnych technologii, banków tkanek z nowotworami ludzkimi, modeli in vivo i in vitro symulujących poszczególne etapy procesu przerzutu nowotworu, a także z najnowszej wiedzy na temat wzajemnych zależności pomiędzy komórkami nowotworu a komórkami żywiciela, rozwoju naczyń, rozwoju naczyń chłonnych oraz biologii macierzystych komórek nowotworowych.

Powiązane artykuły