Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Dwa opublikowane zaproszenia do składania wniosków

Dyrekcja Generalna ds. Badań Komisji Europejskiej opublikowała dwa zaproszenia do składania wniosków w obszarze tematycznym "Potencjał badawczy regionów konwergencji" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). Pierwsze zaproszenie, zatytułowane "Unlocking and developing the ...

Dyrekcja Generalna ds. Badań Komisji Europejskiej opublikowała dwa zaproszenia do składania wniosków w obszarze tematycznym "Potencjał badawczy regionów konwergencji" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). Pierwsze zaproszenie, zatytułowane "Unlocking and developing the research potential of research entities in the EU's convergence regions and outermost regions" [Odblokowanie i rozwój potencjału badawczego podmiotów badawczych w regionach konwergencji UE oraz regionach najbardziej oddalonych UE], jest przeznaczone dla pojedynczych publicznych lub prywatnych podmiotów badawczych o istotnej wielkości, takich jak wydziały uniwersyteckie, jednostki organizacyjne lub specjalistyczne instytuty badawcze, ustanowione w regionach konwergencji UE lub regionach najbardziej oddalonych UE. Orientacyjny budżet dla tego zaproszenia wynosi 30 milionów euro. Przy orientacyjnym budżecie wynoszącym 8 milionów euro drugie zaproszenie do składania wniosków na temat "International co-operation" [współpraca międzynarodowa] jest przeznaczone dla grup, w których przynajmniej jeden podmiot badawczy pochodzi ze śródziemnomorskiego kraju partnerskiego, jeden z regionu konwergencji lub regionu najbardziej oddalonego w Państwie Członkowskim lub kraju stowarzyszonym oraz jeden z innego Państwa Członkowskiego lub kraju stowarzyszonego. Możliwe śródziemnomorskie kraje partnerskie to: Algieria, Egipt, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja, Syria, Obszary Administracji Palestyńskiej oraz Libia. W przypadku obu zaproszeń podmioty składające wniosek nie powinny być podmiotem zależnym lub filią innego podmiotu prawnego ustanowionego w innym kraju.Aby zobaczyć pełne szczegóły zaproszenia, prosimy odwiedzić następującą stronę: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/