Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Scenariusz biopaliwowy jest realistyczny - wedle niemieckich badań

Naukowcy w Niemczech wykazali rentowność biopaliw jako zrównoważonego źródła paliwa, które nie stanowi konkurencji dla rolnictwa. Wedle ich scenariusza, który jak twierdzą jest realistyczny, przystępny i neutralny pod względem obecności CO2, drzewa rosnące na terenach zdegrado...

Naukowcy w Niemczech wykazali rentowność biopaliw jako zrównoważonego źródła paliwa, które nie stanowi konkurencji dla rolnictwa. Wedle ich scenariusza, który jak twierdzą jest realistyczny, przystępny i neutralny pod względem obecności CO2, drzewa rosnące na terenach zdegradowanych na całym świecie mają być wykorzystywane jako podstawowe źródło paliwa, przekształcane w postać nadającą się do użytku za pomocą innych energii odnawialnych. Raport opublikowano w czasopiśmie Naturwissenschaften. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), w przybliżeniu 87% globalnego zróżnicowania źródeł energii opiera się na wyczerpywalnych źródłach paliwa, takich jak ropa i węgiel, z czego większość z nich (za wyjątkiem energii nuklearnej) jest bogata w węgiel. Przewiduje się, że rezerwy energii wyczerpią się w ciągu najbliższych 75 lat przy obecnym tempie zużycia, a prawdopodobnie nastąpi to wcześniej, zważywszy na wzrastające zapotrzebowanie. Znalezienie sposobów na zaspokojenie rosnącego, globalnego zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla jest przedmiotem intensywnych prac badawczych, niemniej opcja stosowania biopaliw jako zrównoważonego źródła energii została przez wielu odrzucona. Szanse "scenariusza biomasowego" uznano za nierealistyczne, ponieważ uprawianie roślin z przeznaczeniem na paliwo na gruntach rolnych stanowi konkurencję dla rosnącego zapotrzebowania na produkcję rolną, jakie wynika ze wzrostu liczby ludności na świecie. W nowym scenariuszu biopaliwowym, profesor Jürgen O. Metzger z Uniwersytetu Oldenburg i profesor Aloys Huettermann z Uniwersytetu Göttingen proponują uprawę szybko rosnących drzew sadzonych według szablonu mozaikowego (a nie na ogromnych plantacjach) na terenach zdegradowanych (a nie na gruncie rolnym), jako podstawowe źródło paliwa, wykorzystując inne odnawialne źródła energii do przekształcania biomasy w postać użytkową. Ten scenariusz jest naprawdę realistyczny - podsumowują autorzy. Ponadto ma szanse zapewnić rozwiązanie poważnych problemów stałej degradacji gruntów i wylesiania, które w znacznym stopniu przyczyniają się do wyjałowienia i zanieczyszczenia wód przybrzeżnych. "Człowiek doprowadził w przeszłości do degradacji obszarów zajmujących około miliarda hektarów, które pierwotnie pokryte były lasem i roślinnością" - napisali autorzy. Pokazali, w jaki sposób sadzenie drzew o bardzo niskim zapotrzebowaniu na składniki odżywcze i wodę może ostatecznie przywrócić żyzność gleby, której znaczenia - wedle ich opinii - nie można przecenić. "Znaczny procent terenów zdegradowanych powinien zostać udostępniony i przygotowany do zalesienia" - argumentują autorzy. "Aby zwalczyć postępujące pustynnienie i poprawić żyzność gruntów, zalesienie terenów zdegradowanych i stałe wykorzystywanie biomasy do produkcji niezbędnej energii, paliwa, materiałów i środków chemicznych na potrzeby kraju i, o ile to możliwe, na eksport, byłoby w obiektywnym interesie poszczególnych krajów, lokalnych społeczności oraz w interesie ogólnym." Naukowcy wykazują opłacalność swojego scenariusza oraz informują o potrzebnym areale. Wykazali, że inwestycje nie przekraczają nakładów na elektrownie węglowe i są znacznie niższe od nakładów na elektrownie nuklearne, a wedle ich szacunków ponad 3,6 gigahektarów gruntu można by przeznaczyć do roku 2050 na wytwarzanie bioenergii. Dodatkową korzyścią - jak wyjaśniają - jest fakt, że biomasa przeznaczona na energię może być uprawiana we wszystkich krajach, a każdy z nich powinien być w stanie zabezpieczyć znaczną część podstawowego zapotrzebowania na energię. Dzięki temu koszty transportu można utrzymać na niskim poziomie. Wykorzystywanie biomasy jako źródła energii nie wpływa na poziom dwutlenku węgla - twierdzą autorzy. CO2 wytworzony w czasie jej wykorzystywania równa się objętości potrzebnej do jej wyprodukowania. Może zatem potencjalnie przyczynić się do spowolnienia tempa akumulowania się CO2 w atmosferze. Biomasa stanowi również dogodny sposób na przechowywanie energii, ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do zasobów wody oraz, w pewnym zakresie, na kontrolowanie procesu pustynnienia. Niemniej nadal pozostaje wiele pytań. Kluczowe znaczenie ma opracowanie nowych technologii wydajniejszego przekształcania energii chemicznej przechowywanej w biomasie w energię elektryczną. To samo dotyczy paliw kopalnych - dodali. Uprawa drzew na paliwo jest zaledwie jednym ze sposobów na zaspokajanie rosnącego zapotrzebowania na energię na świecie - wedle raportu - i należy uruchomić wiele innych zrównoważonych źródeł energii, by je odpowiednio zróżnicować. Ponadto "oszczędzanie energii i efektywniejsze wykorzystywanie jej podstawowych źródeł powinno stanowić najważniejszą część rozwiązania" - czytamy w podsumowaniu raportu. Jednym z największych atutów scenariusza biopaliwowego jest stosunkowo krótki czas, w którym można osiągnąć wyniki. "Zalesianie można rozpocząć niezwłocznie, jego wpływ trwać będzie kilka lat i można je prowadzić przez kilka dekad" - czytamy w podsumowaniu. "Jeżeli zalesianie rozpoczęłoby się w 1992 r. [...] moglibyśmy zaobserwować już dzisiaj jego efekty, które stale nasilałyby się, a biomasa stanowiłaby znaczną część podstawowych zasobów energii w 2030 r."

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły