Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy proponują ramowe założenia walki z zaniedbanymi chorobami tropikalnymi

Naukowcy, których prace są częściowo finansowane ze środków unijnych, przedstawili ramowy plan prac nad zintegrowanym systemem monitoringu i oceny, który ma wspomóc działania podejmowane, by walczyć z zaniedbanymi chorobami tropikalnymi (NTD). W artykule opublikowanym w czasop...

Naukowcy, których prace są częściowo finansowane ze środków unijnych, przedstawili ramowy plan prac nad zintegrowanym systemem monitoringu i oceny, który ma wspomóc działania podejmowane, by walczyć z zaniedbanymi chorobami tropikalnymi (NTD). W artykule opublikowanym w czasopiśmie The Lancet zespół naukowców porównał protokoły mapowania, monitorowania i nadzoru konkretnych chorób, zbadał integrację działań związanych z ich zwalczaniem, szczegółowo opisał proponowane innowacyjne rozwiązania oraz przedstawił ramy koncepcyjne. Prace były finansowane z projektu CONTRAST (Interdyscyplinarny sojusz na rzecz optymalizacji kontroli i nadzoru nad przenoszeniem schistosomatozy w Afryce subsaharyjskiej). Projekt CONTRAST, dofinansowany na kwotę 2,9 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR), łączy kluczowe umiejętności i kompetencje instytutów naukowych oraz sektora prywatnego, aby wypracować nową wiedzę na temat czynników biologicznych, środowiskowych i socjoekonomicznych związanych ze schistosomatozą w Afryce subsaharyjskiej. W raporcie czytamy, że potrzebne jest szczegółowe mapowanie, by umożliwić planowanie wdrożenia rozwiązań, a autorzy identyfikują kilka skutecznych strategii mapowania, które opierają się na szybkiej, prostej i taniej metodologii. Na przykład w ramach Afrykańskiego Programu Kontroli Onchocerkozy opracowano szybkie narzędzie mapowania epidemiologicznego w celu oceny ryzyka. Onchocerkoza to druga na świecie zakaźna przyczyna ślepoty, a narzędzie mierzy podstawy do obliczania bliskości prawdopodobnych stanowisk lęgowych owadów, które mogą przenosić zakażenie. "Zagadnienia te obejmują identyfikację najbardziej ekonomicznych sposobów szybkiego mapowania obszarów zagrożonych wysokim ryzykiem pojawienia się zaniedbanych chorób tropikalnych oraz wprowadzenie najodpowiedniejszych systemów monitorowania i opracowanie strategii nadzoru po interwencji, kiedy programy walki z filariozą limfatyczną, onchocerkozą czy jaglicą osiągają etap eliminacji"- twierdzą naukowcy pochodzący z Nigru, Sierra Leone, USA i Wlk. Brytanii. Naukowcy wskazali również na kilka innowacyjnych podejść do integracji mapowania. W Kamerunie wdrożono procedury szybkiej oceny loajozy, choroby skóry i oczu wywoływanej przez zakażenie oraz szybkie sondaże epidemiologiczne pod kątem onchocerkozy. W Etiopii wyniki połączonych badań nad malarią i jaglicą pokazały, że szacunki dotyczące rozpowszechnienia, wskaźniki i dane nt. czynnika ryzyka dla obydwu chorób można uzyskać w ramach kosztów badania jednej choroby. Jaglica, zakaźna choroba oczu, jest główną przyczyną ślepoty z powodów zakaźnych na świecie. Autorzy twierdzą, że pod względem monitoringu postęp w kierunku integracji zależy od znormalizowania definicji obszaru zasięgu i stworzenia wspólnych, uzgodnionych formularzy sprawozdawczych, które zapewnią porównywalność danych na temat krajów i chorób. Wzywają również do stworzenia nowych wskaźników, aby donatorzy mogli dokładniej monitorować sukces programu mierzony całkowitą liczbą terapii przeprowadzonych w ramach profilaktycznej chemioterapii i odsetkiem osób zagrożonych tymi chorobami - takie dane byłyby przydatne w zdobywaniu dalszej pomocy. Nadzór ma bez wątpienia decydujące znaczenie dla ogłoszenia sukcesu jakiegokolwiek programu NTD. Autorzy jako przykład podają programy dotyczące filariozy limfatycznej, w których zalecanym narzędziem oceny postępów w eliminacji choroby jest karta testowa, jak ta wykorzystywana do oceny grup dzieci urodzonych po podjęciu działań interwencyjnych. To podejście przyjęto w Egipcie i zostanie ono wdrożone na szeroką skalę, ponieważ inne kraje dążą do zastąpienia masowego podawania leków nadzorem. "Mimo iż niewykonalna jest pełna integracja wszystkich elementów strategii mapowania, monitorowania i nadzoru chorób objętych profilaktyczną chemioterapią, może pojawić się wiele okazji do integracji strategii, kiedy integracja jest najlepszym rozwiązaniem" - podsumowują autorzy.

Kraje

Nigeria, Sierra Leone, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły