Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Miasta przyszłości

To w miastach ludzkość osiąga sukcesy i ponosi porażki. Docenienie potrzeby zrównoważonego rozwoju miast w aspekcie gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz podejmowanie związanych z tym działań umożliwia mieszkańcom pełne wykorzystanie ich potencjału. Powszechne występow...