Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Konsultacje społeczne dotyczące europejskich badań metrologicznych w ramach programu Horyzont 2020

Pierwszego października 2012 r. Komisja Europejska podjęła konsultacje społeczne dotyczące europejskich badań metrologicznych w ramach programu Horyzont 2020 - nowego, unijnego programu badań i innowacji na lata 2014 - 2020. Europejski Program Badań Naukowych w Metrologii (EMR...

Pierwszego października 2012 r. Komisja Europejska podjęła konsultacje społeczne dotyczące europejskich badań metrologicznych w ramach programu Horyzont 2020 - nowego, unijnego programu badań i innowacji na lata 2014 - 2020. Europejski Program Badań Naukowych w Metrologii (EMRP) stworzono w ramach 7PR, aby ułatwić bliższą integrację krajowych programów badawczych w tej dziedzinie. EMRP korzysta ze wspólnego wsparcia 22 uczestniczących państw członkowskich i krajów stowarzyszonych oraz Komisji Europejskiej. Inicjatywa ta - zgodnie z oceną śródokresową - wyraźnie wspomogła stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) w badaniach metrologicznych. Niemniej można podjąć dalsze kroki, jak również sugeruje się dalszą integrację - zwłaszcza z państwami członkowskimi o niskim potencjale metrologicznym. Komisja zabiega o informacje od obywateli, organizacji i władz w celu oceny stanu europejskiego systemu badań metrologicznych i wyzwań, z jakimi musi się mierzyć. Zostaną one uwzględnione w toku prac przygotowawczych do ewentualnej kolejnej inicjatywy po EMRP (Europejskim Programie Badań Naukowych w Metrologii) w ramach programu Horyzont 2020.Więcej informacji nt. konsultacji można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/research/consultations/metrology/consultation_en.htm Więcej informacji na temat EMRP można znaleźć na stronach: - EMRP: http://www.emrponline.eu/ - ewaluacja śródokresowa EMRP: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/mtr_report_final.pdf