CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mobile Age

Article Category

Article available in the following languages:

Efektywne wykorzystanie otwartych danych rządowych może odmienić życie europejskich seniorów

Usługi publiczne w Unii Europejskiej są coraz częściej dostępne wyłącznie przez internet. Niestety nie dla wszystkich, gdyż w przeciwieństwie do młodego pokolenia, które bieglej posługuje się komputerem, potrzeby osób starszych nie zawsze są brane pod uwagę. W tym kontekście zrodziła się koncepcja projektu Mobile-Age, której założeniem jest pomoc organom administracji publicznej w opracowaniu usług lepiej odpowiadających szczególnym potrzebom seniorów.

Zdrowie icon Zdrowie

Według szacunków do 2020 roku osoby starsze będą stanowić 28 % europejskiej populacji, a mimo to twórcy innowacyjnych rozwiązań technologicznych często traktują ich problemy po macoszemu. W rezultacie ta duża część populacji jest bardziej narażona na życie w izolacji, która ma wymiar zarówno fizyczny, jak i społeczny. Celem projektu Mobile-Age było znalezienie antidotum na to pogłębiające się zjawisko poprzez przygotowanie gruntu pod specjalne usługi cyfrowe, których adresatami są europejscy seniorzy. Co ważne, zostały one zaprojektowane z pomocą samych zainteresowanych. Prace obejmowały utworzenie platformy z aplikacjami, która umożliwia dostawcom usług publicznych zrozumienie doświadczenia seniorów jako użytkowników oraz tworzenie innowacyjnych funkcjonalności z myślą o ich potrzebach, a zewnętrznym producentom oprogramowania pozwala na opracowywanie nowych usług informacyjnych i włączanie ich do lokalnych społeczności. Informacje zwrotne zebrane w trakcie studiów przypadku są jak na razie pozytywne, więc uczestnicy projektu Mobile-Age mają nadzieję, że rezultaty ich pracy wpłyną na odpowiednie krajowe strategie polityczne dotyczące usług publicznych i osób starszych. Celem końcowym projektu było stworzenie uniwersalnego modelu, tak aby można było go bez trudu wdrożyć i rozwijać w miastach całej Unii Europejskiej. Pilotażowe usługi cyfrowe, w których przyjęto innowacyjne podejście polegające na włączeniu seniorów w proces projektowania miejskich usług, zostały wdrożone w czterech różnych lokalizacjach: Brema (Niemcy), South Lakeland (Zjednoczone Królestwo), Saloniki (Grecja), Saragossa (Hiszpania).

Sukces strategii współtworzenia

Angażując osoby starsze w realizację projektu, jego autorzy planowali stworzyć usługi, które przyniosłyby realne korzyści europejskim seniorom. „Zastosowana metoda różni się od utartych podejść, w których nacisk kładziony jest na szkolenie osób starszych, aby mogły »nadążyć« za resztą”, mówi prof. Niall Hayes z Uniwersytetu w Lancaster, koordynator projektu Mobile-Age. Działania pilotażowe pozwoliły na analizę zagadnień, które były ważne z punktu widzenia starszych mieszkańców danego obszaru, a dodatkowo koncentrowały się na kwestiach takich jak włączenie społeczne, samodzielne życie, bezpieczeństwo miejskie i dostępność oraz osobiste monitorowanie stanu zdrowia. Na przykład w Bremie osoby starsze zaangażowane w proces współtworzenia dostarczyły cennych informacji, a ponadto opracowały nowe trasy piesze, nowe lokalizacje, zdjęcia i krótkie filmy. „Ten przykład dobrze ilustruje to, w jaki sposób dane wskazane przez lokalną społeczność jako szczególnie wartościowe mogą być udostępniane i mogą odgrywać ważną rolę w procesie budowania wspólnoty”, twierdzi prof. Hayes.

Dzielenie się wiedzą

W ramach projektu opracowana została aplikacja Mobile-Age oferująca usługi dostosowane do potrzeb seniorów, która jest już dostępna w kilku językach. Ponadto strona internetowa projektu, która pełni obecnie funkcję platformy, jest nieocenionym narzędziem dla twórców aplikacji, gdyż umożliwia sprawny dostęp do odpowiednich danych i tworzenie własnych usług. „Wszystkie zasoby i komponenty technologiczne są otwarte”, zaznacza prof. Hayes. Aplikacje Mobile-Age opracowane w każdym z krajów wykorzystują potencjał otwartych danych jako narzędzia wspierającego lokalne władze w świadczeniu usług publicznych. W coraz bardziej „inteligentnych” miastach otwarte dane pozwalają na łączenie poszczególnych usług i przekazywanie użytkownikom informacji w sposób spersonalizowany i dopasowany do lokalizacji. Usprawnia to cały proces, niosąc korzyści nie tylko dla miast, ale również dla ich mieszkańców. Co więcej, ze względu na to, że wszyscy członkowie społeczności coraz bardziej angażują się w działania obywatelskie i zauważają zalety bardziej otwartych i przejrzystych rządów, partnerzy projektu wierzą, że dzięki temu zwiększy się także zaufanie obywateli do instytucji publicznych. „Środowisko programistyczne Mobile-Age stanowi kluczową innowację umożliwiającą sprawne programowanie aplikacji przeznaczonych dla osób starszych. Będziemy kontynuować prace z udziałem naszych partnerów z sektora MŚP, administracji rządowej, a także innych sektorów, aby poszerzyć zakres opracowanych usług i wpływać na kształtowanie polityki na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim”, podsumowuje prof. Hayes.

Słowa kluczowe

Mobile-Age, osoby starsze, włączenie społeczne, samodzielne życie, bezpieczeństwo miejskie, dostępność, aplikacja, internet

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania