Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji ogranicza użycie pestycydów, zwiększa wydajność upraw i przynosi korzyści ekonomiczne

Podejście do ochrony upraw zwane integrowaną ochroną roślin (ang. integrated pest management; IPM) jest złożone, a rolnicy potrzebują systemów wspomagania decyzji, które pomogą im w dokonywaniu najlepszych wyborów dotyczących środków ochrony roślin. W ramach inicjatywy UE opracowano narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, które w oparciu o panujące w gospodarstwie warunki dostarcza rolnikom dokładnych, konkretnych dla danego gospodarstwa informacji na temat działań w zakresie ochrony roślin, które należy podjąć.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie

Wciąż rosnące zapotrzebowanie na produkcję rolną paradoksalnie łączy się z ograniczoną dostępnością ziemi i zasobów naturalnych oraz niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Jest to duże wyzwanie dla rolników uprawiających ziemię. Z jednej strony są zmuszani do zmiany swoich działań na bardziej zrównoważone, zwłaszcza poprzez ograniczanie stosowania pestycydów, nawozów i wody, z drugiej zaś rynki światowe domagają się zwiększenia produkcji. Finansowany ze środków UE projekt DESSA „dostarcza dostępnych w czasie rzeczywistym i dokładnych informacji wspomagających podejmowanie przez rolników decyzji dotyczących właściwego momentu na użycie pestycydów w celu zmniejszenia ich ilości, bez uszczerbku dla jakości upraw i wielkości plonów”, mówi koordynator projektu Giuseppe Mazzoli, dyrektor generalny firmy 3CiME koordynującej projekt. Dyrektywa UE z 2009 roku na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów uwzględnia IPM. Stosowanie tego systemu rolnictwa na terenie UE jest obowiązkowe od 2014 roku. Uważa się, że IPM jest kluczem do zrównoważonej intensyfikacji produkcji roślinnej i zmniejszenia ryzyka związanego z pestycydami. W ramach koncepcji IPM wszystkie środki ochrony roślin są rozpatrywane łącznie z niezbędnymi działaniami, które zapobiegają wzrostowi populacji szkodników. Jednak wdrożenie tego holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa może być trudne.

Internetowy system wspomagania decyzji w celu optymalizacji zużycia środków ochrony roślin

Partnerzy projektu opracowali system wspomagania decyzji, który oparty jest na technologii internetu rzeczy i składa się z zainstalowanych w gospodarstwie czujników, które mierzą kluczowe parametry, takie jak obecność szkodników/zarodników, wilgoć i wilgotność. Parametry te są wprowadzane do opartego na chmurze oprogramowania opracowanego w ramach projektu, które zawiera modele roślin. Oprogramowanie składa się z algorytmów, które przetwarzają dane. Rolnicy otrzymują w czasie rzeczywistym, poprzez inteligentne urządzenia, informacje dotyczące dokładnych środków, które należy podjąć w zależności od warunków panujących w danym gospodarstwie. „System ten usprawnia podejmowanie przez rolników decyzji w zakresie ochrony roślin, obniżając koszty produkcji roślin, wzmacniając zrównoważony charakter upraw i poprawiając jakość produkcji”, wyjaśnia Mazzoli. System wspomagania decyzji jest przyjazny dla użytkownika i stanowi odpowiedź na niechęć sektora rolnego do wprowadzania rozwiązań cyfrowych, gdyż został opracowany w ścisłej współpracy z rolnikami i spółdzielniami. Jest on również w pełni zgodny z dyrektywą UE, ponieważ angażuje rolników w praktyki o ograniczonym ryzyku dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz obiera za priorytet niskie zużycie pestycydów.

Zwiększenie wydajności i jakości upraw przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zasobów

Zespół projektu DESSA zainstalował prototyp na jednohektarowym polu pomidorów we Włoszech i dokonał jego walidacji. Wyniki wykazały wzrost plonów o 15 %, ograniczenie zużycia pestycydów o 30 % oraz ogólne zmniejszenie kosztów produkcji o 16 %. Przez sześć miesięcy od zakończenia projektu DESSA, w połowie 2019 roku, konsorcjum rozpowszechniało na szeroką skalę wiedzę na temat technologii wśród rolników. Inteligentne rolnictwo, a w szczególności rolnictwo precyzyjne, które było głównym przedmiotem projektu, ma szeroki wachlarz zastosowań. Oczekuje się, że w latach 2018–2026 rynek rolnictwa precyzyjnego będzie rósł w tempie 12 % rocznie. Jego wartość przekroczyła w 2018 roku 4 mld EUR, a do 2026 roku ma sięgnąć 7 mld EUR. „Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji DESSA jest pierwszym systemem łączącym czujniki na polach z oprogramowaniem analitycznym opartym na chmurze, które wykorzystuje zaawansowane, specyficzne dla danej uprawy modele roślin obejmujące szeroką gamę owoców i warzyw”, podsumowuje Mazzoli. „Rolnicy będą potrzebować mniej czasu na monitorowanie chorób na polu. Ponadto będą mogli stosować pestycydy w bardziej zrównoważony sposób i obserwować wzrost swoich zysków”.

Słowa kluczowe

DESSA, uprawa, rolnicy, pestycydy, integrowana ochrona roślin, IPM, system wspomagania decyzji, ochrona roślin, rolnictwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania