Skip to main content
European Commission logo print header

Demonstration of a Decision Support System for a Novel Integrated Solution aimed at Water Reuse in the Oil & Gas Industry

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne rozwiązanie do uzdatniania wody umożliwia ponowne jej wykorzystanie w przemyśle naftowo-gazowym

Na żyznym gruncie przemysłu naftowo-gazowego powstaje wiele niezwykle pomysłowych technologii uzdatniania wody. W ten trend wpisuje się finansowany ze środków UE projekt, w ramach którego powstała inteligentna platforma do produkcji wody o jakości dostosowanej do potrzeb, która może ograniczyć o 60 % zapotrzebowanie przemysłu naftowo-gazowego na ten surowiec.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Ropa naftowa i gaz są siłą napędową dla współczesnych społeczeństw. Jednak skala zużycia wody przemysłowej w tym sektorze przyczynia się do znacznego drenowania i tak już znacznie ograniczonych zasobów. Przede wszystkim przemysł naftowo-gazowy wymieniany jest wśród ośmiu największych konsumentów wody – operacje prowadzone na początku (ekstrakcja ropy naftowej) oraz na końcu (rafinacja ropy naftowej) procesu produkcyjnego zużywają olbrzymie ilości wody.

Zmiana paradygmatu na zamknięty obieg wody

Zróżnicowany skład ścieków wytwarzanych przez przemysł naftowo-gazowy jest jednym z największych problemów, który utrudnia produkcję wody o jakości dostosowanej do potrzeb. Mowa tutaj o procesie uzdatniania ścieków celem otrzymania wody o takiej jakości, która umożliwia dalsze jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, na przykład do irygacji, testowania przepływu wody przez węże pożarnicze, zawracania gazu, chłodzenia, a także w bojlerach. „Stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do wody jest jedynym sposobem na zapewnienie trwałości tego surowca. INTEGROIL pomaga przedsiębiorstwom z różnych dziedzin przemysłu w ponownym wykorzystaniu ścieków w sposób wartościowy, zamykając tym samym obieg i zmniejszając presję na zasoby naturalne”, mówi Ana Jiménez-Banzo, dyrektor ds. zarządzania innowacjami w firmie ACCIONA Agua. Dlatego też produkcja wody o jakości dostosowanej do potrzeb jest ważnym krokiem w kierunku zmiany paradygmatu. Dzięki finansowemu wsparciu ze środków UE projektu INTEGROIL założone w Hiszpanii przedsiębiorstwo opracowało we współpracy z innymi partnerami zintegrowane rozwiązanie do uzdatniania złożonych i zróżnicowanych ścieków przemysłowych i produkcji wody o jakości odpowiedniej do wielu zastosowań. „Obecnie przemysł naftowo-gazowy wykorzystuje 5-15 % oczyszczonych ścieków, a dzięki rozwiązaniu INTEGROIL wskaźnik ten wzrośnie do około 40-60 %, znacząco przyczyniając się do ograniczenia uzależnienia tego przemysłu od zasobów słodkiej wody”, zauważa Jiménez-Banzo.

Kluczowe technologie platformy do uzdatniania wody

Technologia INTEGROIL jest zintegrowanym rozwiązaniem typu plug-and-play, które składa się z pięciu różnych technologii działających w inteligentny sposób dzięki systemowi wspomagania decyzji (DDS). „Narzędzie DDS jest kluczowym elementem, któremu nasze rozwiązanie zawdzięcza swoją inteligencję. Potrafi ono dynamicznie dopasowywać plan uzdatniania, co jest konieczne do otrzymania wody o zamierzonej jakości przeznaczonej do konkretnego zastosowania, a także doradza, która konkretnie technologia powinna zostać aktywowana w zależności od przypadku”, tłumaczy Jiménez-Banzo. Każda z pięciu różnych technologii INTEGROIL ma na celu usuwanie określonych frakcji/zanieczyszczeń ze ścieków. Element DDS odpowiada za identyfikację oraz wybór najlepszej kombinacji technologii spośród 16 dostępnych w zależności od rodzaju ścieków poddawanych oczyszczeniu, przeznaczenia oraz kryteriów wydajności operacyjnej. W dużym skrócie system składa się z modułu flotacji ciśnieniowej do usuwania zawiesiny ciał stałych i modułu ceramicznej membrany filtracyjnej, który może występować samodzielnie lub w połączeniu z bioreaktorem membranowym, do usuwania cząstek zawieszonych lub koloidalnych. Ponadto uzdatnianie odbywa się na drodze dwóch różnych zaawansowanych procesów utleniania (utlenianie mokrym powietrzem oraz utlenianie ozonem/nadtlenkiem wodoru) w celu usunięcia różnego rodzaju materii organicznej oraz na drodze odwróconej osmozy, której celem jest zmniejszenie zasolenia.

Działania demonstracyjne

Wszystkie technologie efektywnie zarządzane przez system DDS zostały z powodzeniem przetestowane w pilotażowym zakładzie demonstracyjnym w ramach dwóch reprezentatywnych zastosowań z branży naftowej. Wyniki pokazały, że wskaźnik ponownego wykorzystania wody wzrósł powyżej 50 %. „Dodatkową korzyścią, która ułatwia wdrożenie technologii INTEGROIL na dużą skalę, jest fakt, że nie wymaga ona dużej znajomości procesów uzdatniania wody, ponieważ moduł DDS samodzielnie te procesy aktywuje i dezaktywuje”, podsumowuje Jiménez-Banzo.

Słowa kluczowe

INTEGROIL, ponowne wykorzystanie, ścieki, uzdatnianie wody, DSS, naftowo-gazowy, woda o jakości odpowiedniej do potrzeb, woda przemysłowa, system wspomagania decyzji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania