Skip to main content
European Commission logo print header

Africa-EU Innovation Alliance for Water and Climate

Article Category

Article available in the following languages:

Afryka i Europa łączą siły, by zwiększyć odporność Afryki na skutki zmiany klimatu

Wyzwania związane ze zmianą klimatu należą do najbardziej palących globalnych problemów tego tysiąclecia. Afryka i Europa wspólnie pracują nad upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem współpracy i identyfikowaniem projektów, które przygotują Afrykę na nadchodzące zagrożenia.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Zdrowie icon Zdrowie

Afryka jest szczególnie wrażliwa na zmianę klimatu, dlatego wiele organizacji i środowisk afrykańskich ciężko pracuje nad rozwiązaniami, które ograniczą jej wpływ na kontynent. Finansowany przez UE projekt AfriAlliance pomaga tym podmiotom łączyć swoje siły i współpracować z europejskimi partnerami, by umożliwić wymianę wiedzy, rozwijanie potencjału i szybsze wdrażanie innowacji, które lepiej przygotują Afrykę na nadchodzące skutki zmiany klimatu i problemy z niedoborem wody.

Współpraca na rzecz lepszej przyszłości

Koordynatorka projektu Uta Wehn wyjaśnia: „W ramach AfriAlliance na terenie Afryki powstało dziesięć grup działania, których aktywność jest dostosowywana do napotykanych potrzeb. Łączą one partnerów z Afryki i Europy, pozwalając im na wspólne opracowywanie łatwych do wdrożenia rozwiązań. Realizowane projekty dotyczą rozmaitych zagadnień – od gromadzenia wody na potrzeby rolnictwa przez gospodarowanie zasobami wodnymi po naukę obywatelską i ochronę wody”. AfriAlliance jest społecznością liczącą już ponad 500 podmiotów, co można zobaczyć na mapie partnerów AfriAlliance. Są to organizacje non-profit, firmy, instytucje akademickie i podmioty finansujące, organizacje kobiece, młodzieżowe i rolnicze, instytucje publiczne, a także rozmaite platformy i projekty. Podnoszenie świadomości i pozyskiwanie coraz liczniejszego wsparcia odegra kluczową rolę w walce z nadchodzącymi wyzwaniami.

Wiedza to potęga

Oprócz ułatwiania ekspertom współpracy AfriAlliance daje im też łatwy dostęp do informacji za pośrednictwem platformy Knowledge Hub. To uniwersalne źródło wiedzy, w którym zebrano podsumowania dotyczące polityk i tworzone w toku projektu arkusze danych na temat innowacji społecznych, a także aktualności związane z gospodarką wodną i klimatem oraz ważne opracowania naukowe i raporty. Na platformie Knowledge Hub udostępniane są również informacje o szkoleniach online organizowanych przez AfriAlliance i inne instytucje. Kolejny masowy otwarty kurs internetowy w ramach projektu AfriAlliance odbędzie się w czerwcu 2020 roku, a jego głównym tematem będą innowacje społeczne w obszarze gospodarki wodnej i wyzwań klimatycznych w Afryce. Każdy użytkownik platformy może sprawdzić nadchodzące wydarzenia dotyczące wody i klimatu, możliwości finansowania, a także informacje na temat edukacji, stypendiów i rozwoju kariery. Zespół opracował ponadto metodę zbierania i analizowania danych dotyczących wody i klimatu. Wehn dodaje: „Zespół projektu AfriAlliance opracował metodologię Triple Sensor Collocation, która pozwala zestawić dane z trzech różnych źródeł i która służy do monitorowania oraz prognozowania. Pozwala ona użytkownikowi zweryfikować trzy niezależne obserwacje dotyczące wody i klimatu – ze źródeł obywatelskich, z danych satelitarnych oraz danych z tradycyjnej naziemnej stacji pogodowej – i ocenić ich wiarygodność”. Na stronie projektu można znaleźć interaktywną prezentację tego rozwiązania i pobrać oprogramowanie z demonstracyjnym zestawem narzędzi wraz z dokumentacją. Stworzony przez zespół portal GeoData zawiera obecnie ponad 140 wpisów i metainformacji opartych na danych dotyczących klimatu i zasobów wodnych w Afryce.

Wzmacnianie fundamentów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

„W ramach projektu AfriAlliance zidentyfikowano i sklasyfikowano według wagi potrzeby afrykańskich organizacji, które odpowiadają za gospodarkę wodną, biorąc przy tym pod uwagę różne scenariusze zmiany klimatu. Oceniamy dostępne i nowe rozwiązania, a także przeszkody utrudniające ich wdrożenie. AfriAlliance korzysta też z nowych sposobów na dopasowywanie rozwiązań do zapotrzebowania. Służą temu między innymi organizowane przez nas wydarzenia z serii Innovation Bridge Events i Roadshows. Następnym krokiem jest przygotowanie środowiska sprzyjającego wprowadzaniu w Afryce innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarowania zasobami wodnymi. W tym celu nasz zespół przedstawił wytyczne i zalecenia, by pomóc w nakreśleniu zasad innowacyjnego działania dla afrykańskiego sektora gospodarki wodnej”, relacjonuje Wehn. W rekomendacjach uwzględniono najlepsze praktyki i lokalne uwarunkowania, co ma umożliwić skuteczną współpracę nad projektowaniem, dostosowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej i reagowania na zmianę klimatu w Afryce. Oprócz budowania gruntu pod ukierunkowane działania w trakcie realizacji projektu AfriAlliance przygotowano plany biznesowe dla wybranych inicjatyw, by rozwijały się także po jego zakończeniu. Choć ten pięcioletni projekt potrwa jeszcze rok, korzyści będzie przynosić także później, zwiększając tym samym odporność Afryki na zmianę klimatu.

Słowa kluczowe

AfriAlliance, Afryka, klimat, woda, rolnictwo, gospodarka wodna, Triple Sensor Collocation, prognozowanie, geodane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania