European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Europejska inicjatywa biznesowego wykorzystania badań naukowych jako wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnych projektów

KETBIO, finansowane ze środków UE, skoordynowane działania na rzecz ułatwienia komercjalizacji badań kluczowych ze względu na ich wykorzystanie w dziedzinie biotechnologii, w ramach których ogłaszane są projekty europejskie zajmujące czołowe miejsca w rankingach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Latanie na paliwie odrzutowym ze zużytego oleju kuchennego? Stosowanie instalacji do biofiltracji wody, opartych na technologii procesów elektrochemicznych z udziałem mikrobów, do rozkładu odpadów organicznych i zanieczyszczeń? Odkrywanie nowych enzymów i związków bioaktywnych w skrajnie trudno dostępnym środowisku morskim oraz wykorzystywanie ich w różnych branżach, takich jak np. farmaceutyczna bądź produktów żywnościowych i pasz? Te trzy inicjatywy, należące do ścisłej czołówki europejskich rankingów jeśli chodzi o biotechnologie, zostały w ostatnim czasie ogłoszone w ramach finansowanego przez UE projektu KETBIO, którego celem jest ocena wyników badań najbardziej innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych i przyspieszenie procesu wprowadzania ich na rynek. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, zwycięskie projekty zostały ogłoszone 17 czerwca na konferencji KETBIO’s Booster Conference, która zgromadziła ponad 100 uczestników biorących udział w tym wirtualnym wydarzeniu. „Zwycięskie projekty zostały zakwalifikowane przez ekspertów branżowych do dziesiątki najlepszych TOP TEN EU BIOTECH, a następnie wyłoniono spośród nich w dodatkowym głosowaniu członków klastra ścisłą trójkę TOP THREE”. Łącznie oceniono ponad 300 projektów, z czego 79 poddano dalszej, wnikliwej analizie, po której eksperci KETBIO i członkowie komitetu ds. komercjalizacji wybrali 10. FlexJET został wybrany najbardziej innowacyjnym z projektów UE w dziedzinie biotechnologii za jego wkład w postęp prac nad opracowaniem zrównoważonych paliw lotniczych. „Stosowana w przypadku FlexJET metoda polega na przetwarzaniu zużytego oleju kuchennego, co umożliwia rafinowanie kerozyny na paliwo odrzutowe, które w całości nadaje się do ponownego użycia. Rozwiązanie to ma służyć wspieraniu procesu dekarbonizacji sektora lotniczego. Powstały już pierwsze zakłady demonstracyjne w pełnej skali”, jak informuje dalej komunikat.

Trzy czołowe projekty

Zgodnie z informacją podaną w broszurze poświęconej flagowym działaniom realizowanym w ramach projektu KETBIO, w zakładzie FlexJET będzie wytwarzać się „1 200 ton zrównoważonego paliwa lotniczego na rok z mieszanki oleju z odpadów warzywnych i wysuszonych odpadów organicznych, służącej do wytarzania wykorzystywanego w tym procesie wodoru. Dzięki temu ze środowiska zostanie wyeliminowane w sumie ponad 4 000 ton odpadów. Z kolei pierwszy większy zakład komercyjny ma powstać zaraz po zakończeniu projektu i będzie rocznie produkował 25 000 ton zrównoważonego paliwa lotniczego”. Drugim z projektów był iMETland wyróżniony, jak wskazano w komunikacie, za „zdecentralizowaną instalację na terenach podmokłych, wykorzystującą technologię procesów elektrochemicznych zachodzących z udziałem mikrobów. W celu wspierania działań związanych z uzyskaniem koncesji na wprowadzenie tego rozwiązania na rynek założony został start-up”. Jak można przeczytać w broszurze poświęconej flagowym działaniom w ramach KETBIO, projekt iMETland „umożliwił zastosowanie na szeroką skalę przyjaznej środowisku instalacji do uzdatniania wody ściekowej z małych społeczności w ośrodkach miejskich. Zaproponowane rozwiązanie spełnia warunek zerowego zużycia energii”. Trzecie miejsce zajął projekt INMARE, wyróżniony za „odkrycie w morskich głębinach ponad 900 nowych enzymów i związków bioaktywnych, które nadają się do wykorzystania w przemyśle. Złożono cztery wnioski patentowe, odkryto lekarstwo na raka oraz założono start-up”, jak poinformowano w komunikacie prasowym. W książeczce projektu KETBIO podano uzasadnienie wyróżnienia: „Sukces tego projektu polegał na zbadaniu i odkryciu funkcjonalnego zróżnicowania białek pochodzących z morza, co pozwoliło stworzyć wytrzymałe enzymy o cennych właściwościach (o uniwersalnym spektrum zastosowań) w przemyśle, opracować innowacyjne metody badawcze oraz platformy do analizy sekwencyjnej i ekspresji genów”. Komunikat prasowy KETBIO podaje, że zwycięski projekt otrzyma także „pakiet szkoleń ułatwiający wypełnianie misji projektu, jaką jest zapewnienie rynkom szybszego dostępu do wyników badań naukowych w dziedzinie biotechnologii”. Realizacja projektu KETBIO (KETBIO: A novel cluster model to bring KEY ENABLING BIOTECHNOLOGY research closer to markets and society) kończy się w sierpniu 2020 roku. Jego celem jest „przyspieszenie procesu korzystania z wyników badań nad biotechnologiami, prowadzonych w ramach finansowanych ze środków UE projektów KET [key enabling technology] Biotechnology na skalę przemysłową, poprzez stworzenie nowego klastra biotechnologicznego oraz zapewnienie innowacyjnego programu przyspieszenia w ramach i na rzecz tego klastra”, jak wyjaśniono na stronie projektu. Więcej informacji: strona projektu KETBIO

Słowa kluczowe

KETBIO, biotechnologia, FlexJET, iMETland, INMARE