Skip to main content

NAture Insurance value: Assessment and Demonstration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kompleksowy zestaw narzędzi wspierających naturalne łagodzenie ryzyka związanego z wodą

Zwiększająca się populacja, postępująca urbanizacja i zmiany w użytkowaniu gruntów w połączeniu ze zmianą klimatu zwiększają częstotliwość i intensywność zjawisk ekstremalnych. Badanie kwestii wartości zabezpieczenia, jakie mogą nam zapewnić zasoby przyrodnicze, pomoże zainteresowanym stronom wykorzystać potencjał społeczno-gospodarczy i finansowy tkwiący w rozwiązaniach opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions, NBS) w kontekście łagodzenia ryzyka powodzi i suszy.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

Realizacja finansowanego ze środków UE projektu NAIAD umożliwiła poszerzenie wiedzy na temat rozwiązań typu NBS w oparciu o konkretne i powtarzalne metody służące usprawnieniu strategii zarządzania ryzykiem powodzi i suszy i łagodzenia go na obszarach miast i zlewni. Systemy zabezpieczenia naturalnego pozwalają określić wartość, jaką mają zabezpieczenie i ochrona zapewniane przez zasoby przyrodnicze oraz wynikające z nich dodatkowe korzyści. Wycena tej wartości służy przekształceniu ich w realne systemy zapewniające usługi w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Elena López Gunn, koordynatorka naukowa projektu NAIAD oraz dyrektorka przedsięwzięcia ICATALIST, tłumaczy: „Projekt NAIAD koncentruje się na tym, jak pomóc społeczeństwu w lepszym przygotowaniu się i zwiększeniu swojej odporności na zagrożenia naturalne, biorąc pod uwagę wartość prewencyjną (wartość ochronną przyrody) obejmującą uniknięte szkody i dodatkowe korzyści”.

Sprawdzone narzędzia oceny skuteczności rozwiązań NBS

W trakcie czteroletnich prac prowadzonych we współpracy z 24 partnerami zespół projektu NAIAD zdołał opracować i zoperacjonalizować koncepcję wartości zabezpieczenia oferowanego przez przyrodę. W tym celu wykorzystał szereg narzędzi i metod biofizycznych, społecznych i ekonomicznych oraz finansowych, które pomagają ocenić skuteczność rozwiązań NBS w łagodzeniu ryzyka związanego z wodą. Stworzony w ramach projektu zestaw obejmuje też narzędzia ułatwiające integrację wszystkich informacji w celu opracowania systemów zabezpieczenia naturalnego. Proces powstał we współpracy z zainteresowanymi stronami, w tym z przedstawicielami rządów, miast, zlewni, firm ubezpieczeniowych, środowiska naukowego i organizacji pozarządowych, a następnie został przetestowany w drodze dziewięciu scenariuszy demonstracyjnych. Jeśli chodzi o ocenę biofizyczną, opracowano zestaw narzędzi EcoActuary – grupę ogólnodostępnych narzędzi internetowych, w tym narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, narzędzie do planowania inwestycji i szereg urządzeń monitorujących wykorzystujących internet rzeczy. Zestaw narzędzi umożliwia mapowanie globalnego ryzyka powodzi, przewidywanie rezultatów naturalnych interwencji w zakresie ograniczania strat wskutek powodzi oraz ocenę wymaganych inwestycji w kapitał naturalny. Z kolei inteligentny system Smart wykorzystuje otwarte oprogramowanie rejestrujące w czasie rzeczywistym dane środowiskowe pochodzące z urządzeń zwanych FreeStation – niedrogich stacji do samodzielnego montażu, służących do ciągłego monitorowania i krótkoterminowego prognozowania. Mark Mulligan z King’s College London, uczelni partnerującej projektowi, zaznacza: „Testy pokazały, że na przykład rolnictwo regeneracyjne niesie ze sobą znaczące dodatkowe korzyści, takie jak magazynowanie wody dzięki ograniczeniu stosowania orki czy zwiększenie różnorodności biologicznej gleby i ilości materii organicznej”. Uzupełnieniem tego zestawu narzędzi i metod do wielkoskalowego modelowania jest narzędzie CAT do tworzenia modeli zagrożeń i oceny szkód, opracowane przez francuski zakład reasekuracji CCR, a także narzędzie do szybkiej oceny w celu ewaluacji opłacalności strategii łagodzenia skutków powodzi, opracowane przez instytut INRAE.

Skuteczne rozwiązania współtworzone z zainteresowanymi stronami dla uzyskania maksymalnych korzyści

Jeśli chodzi o ocenę społeczną, podejście partycypacyjne i planowanie adaptacyjne, podczas działań pilotażowych z udziałem zainteresowanych stron opracowano i przetestowano szereg metod i narzędzi. Pierwsze w tym zestawie jest narzędzie do oceny katalogu rozwiązań NBS na podstawie różnych kryteriów wyboru, drugie to narzędzie modelowania partycypacyjnego opracowane przez instytut CNR-IRSA w celu zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w integracyjny i sprawiedliwy proces projektowania, a trzecim narzędziem jest ustrukturyzowany, modułowy protokół współpracy z zainteresowanymi stronami umożliwiający kierowanie całym procesem. Ostatnie ma z kolei postać zintegrowanego narzędzia do modelowania opartego na współpracy, które pozwala na wspólne projektowanie rozwiązań za pomocą metod planowania adaptacyjnego. Zostało ono przetestowane na przykładzie warstwy wodonośnej Mediny we współpracy z agencją zarządzającą dorzeczem Duero jako użytkownikiem końcowym. Jeśli chodzi o ocenę ekonomiczną, w ramach projektu opracowano zintegrowaną ocenę stosunku korzyści do kosztów, która uwzględnia szacowanie unikniętych szkód. Phillipe Le Coent z francuskiego instytutu geologicznego BRGM, będącego partnerem projektu, twierdzi: „Działania demonstracyjne pokazały, że koszty wdrożenia rozwiązań NBS są niższe niż w przypadku szarych rozwiązań. Jednak koszty inwestycji i konserwacji nie są kompensowane przez ograniczenie szkód powodziowych. Dlatego dodatkowe korzyści mają tak kluczowe znaczenie dla finansowania NBS”. W związku z tym ramy finansowania w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego, opracowane przez instytut DELTARES, mogą się okazać cennym wsparciem dla społeczności inwestorów w infrastrukturę i zwolenników rozwiązań NBS w opracowywaniu dostosowanych do potrzeb rozwiązań finansowych dla projektów dotyczących integrowania zielonej i szarej infrastruktury. Ponadto narzędzie Nature Assurance Scheme stworzone przez ICATALIST może pomóc w opracowaniu wykonalnych modeli biznesowych, w których dany zestaw powiązanych korzyści równoważyłby poniesione nakłady, a także w identyfikowaniu inteligentnych regulacji (m.in. w sektorze ubezpieczeń), które mogą zachęcać do zbiorowych działań w celu łagodzenia ryzyka za pomocą NBS. López Gunn podsumowuje: „Dzięki opłacalnym (finansowo) i wykonalnym (technicznie) systemom zabezpieczenia naturalnego projekt NAIAD pozwala określić wartość zdrowych i w pełni funkcjonujących ekosystemów, przyczyniając się do ograniczenia ryzyka związanego z wodą, jednocześnie pomagając zwiększyć odporność społeczeństwa na skutki zmiany klimatu, a co za tym idzie ogólną odporność oraz zdolność reagowania na zagrożenia związane z wodą dzięki wdrożeniu NBS”.

Słowa kluczowe

NAIAD, NBS, woda, powódź, system zabezpieczenia naturalnego, Natural Assurance Scheme, ubezpieczenie, zmiana klimatu, wartość zabezpieczenia, susza, zlewnie, rozwiązania oparte na zasobach przyrody, rolnictwo regeneracyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania