Skip to main content
European Commission logo print header

Nature Based Solutions for re-naturing cities: knowledge diffusion and decision support platform through new collaborative models

Article Category

Article available in the following languages:

Dzięki nowym rozwiązaniom, metodom i narzędziom miasta staną się bardziej ekologiczne

Coraz bardziej oczywisty staje się fakt, że przyroda może nam dostarczyć korzystnych rozwiązań w kwestiach społecznych i środowiskowych. Jeden z unijnych projektów ma na celu podniesienie świadomości na temat rozwiązań opartych na zasobach przyrody (ang. nature-based solutions, NBS) i promowanie nowych modeli współpracy na potrzeby wdrażania tego typu rozwiązań. Służyć temu celowi ma nowa internetowa platforma wymiany wiedzy i wspomagania podejmowania decyzji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Obecnie pilnie potrzebne jest podjęcie działań mających na celu ponowne włączenie rozwiązań inspirowanych naturą do procesów tworzenia innowacji, planowania i myślenia ukierunkowanego na wdrażanie. „To nowe podejście do kwestii technicznych i zarządzania wymaga zastosowania modeli współpracy obejmujących obywateli, badaczy, decydentów i liderów branży, które opierają się na procesach partycypacyjnych i wymianie najlepszych praktyk”, mówi Stéphanie Decker, kierownik projektu w finansowanej przez UE inicjatywie Nature4Cities. „Aby osiągnąć ten cel, miasta potrzebują praktycznego wsparcia w realizacji swoich projektów dotyczących odtwarzania zasobów przyrodniczych w miastach”. Istnieje wiele barier utrudniających szerokie wdrożenie rozwiązań opartych na zasobach przyrody co wynika zarówno z braku wiedzy o NBS, jak i z wykorzystywania konwencjonalnych narzędzi i procesów w planowaniu przestrzeni miejskiej. „Większość rozwiązań NBS nie może być traktowana jako proste zamienniki dla tradycyjnych rozwiązań, gdyż wymagają one oryginalnego podejścia do zarządzania jako całości”, wyjaśnia Decker. „Włączenie NBS do urbanistyki wymaga zmiany sposobu myślenia wielu zainteresowanych stron, nowych strategii zarządzania, nowych modeli biznesowych i finansowych, a także nowych zintegrowanych narzędzi oceny”.

Kompleksowe narzędzie do rozpowszechniania wiedzy o NBS

Pierwszy etap prac w projekcie obejmował szczegółowe mapowanie wyzwań miejskich i odpowiednich rozwiązań NBS mających pomóc w ich pokonaniu. Na podstawie uzyskanych rezultatów partnerzy projektu opracowują teraz komplementarne i interaktywne narzędzia służące zwiększaniu świadomości na temat rozwiązań NBS i wspieraniu nowatorskich modeli współpracy ułatwiających ich szersze wdrożenie. Zespół projektu Nature4Cities planuje zebrać wszystkie te zasoby w jednym miejscu, tworząc nature4cities-platform.eu/ (internetową platformę wymiany wiedzy i wspomagania podejmowania decyzji). Platforma będzie zawierać repozytoria wiedzy, takie jak bazy danych i wytyczne, narzędzia do oceny korzyści, dodatkowych korzyści i kosztów realizacji projektów NBS, a także inne narzędzia do zarządzania współpracą z zainteresowanymi stronami. Narzędzia platformy N4C zostaną przetestowane w Alcalá de Henares (Hiszpania), Mediolanie (Włochy), Segedynie (Węgry) i Ankarze (Turcja).

Narzędzia oceny wpływu, waloryzacji i działań następczych dotyczących NBS

Kilka narzędzi zostało już udostępnionych i zintegrowanych z platformą N4C. Eksplorator katalogu NBS to aplikacja do wizualizacji powiązań między rozwiązaniami NBS i miejskimi wyzwaniami oraz do zdobywania wiedzy poprzez dostęp do bazy danych dotyczących NBS. Narzędzie do wstępnej selekcji pomaga w wyborze najbardziej odpowiednich rozwiązań NBS oraz lokalnych uwarunkowań i wymogów kulturowych, społecznych, ekonomicznych i regulacyjnych potrzebnych do udanej realizacji. Przewodnik krok po kroku to pożyteczne narzędzie dla praktyków, którzy planują, wdrażają i monitorują inkluzywne i partycypacyjne działania w dziedzinie NBS. Przedstawiono w nim strategie angażowania obywateli i współpracy z zainteresowanymi stronami oraz rozwiązania w zakresie wdrażania NBS. Badacze dokonali oceny czynników społecznej akceptacji w odniesieniu do wdrażania rozwiązań NBS, dzięki czemu urbaniści i decydenci mogą zbadać dowolny rodzaj NBS pod kątem stopnia akceptacji przez społeczność, opinię publiczną lub rynek, a także mają możliwość zarządzania tą kwestią. Skala wyceny to z kolei operacyjne narzędzie do oceny korzystnego wpływu NBS na środowiskowe aspekty jakości życia. Obecnie opracowywane są wersje testowe większości narzędzi. Kolejnym etapem będzie testowanie łatwości ich obsługi i funkcjonalności. „Narzędzia Nature4Cities będą bardzo przydatne dla urbanistów, władz gminnych, badaczy, decydentów, liderów branży, przedsiębiorstw infrastrukturalnych, technologicznych MŚP i obywateli – niezależnie od ich wiedzy fachowej”, podsumowuje Decker. „Platforma N4C daje wyjątkową możliwość wspierania firm w łańcuchu wartości zaangażowanych w przywracanie przyrody w miastach, oferując narzędzia i metody do tworzenia scenariuszy w dziedzinie NBS i włączania ich do procesów planowania przestrzeni miejskiej, oceny wpływu cyklu życia na środowisko i gospodarkę, pomiaru powiązanego z nimi ryzyka środowiskowego i finansowego oraz upowszechniania korzyści płynących z wdrażania NBS”.

Słowa kluczowe

Nature4Cities, NBS, miejski, miasta, przyroda, planowanie przestrzeni miejskiej, urbanistyka, rozwiązania oparte na zasobach przyrody, platforma wymiany wiedzy i wspomagania podejmowania decyzji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania