Skip to main content
European Commission logo print header

High Temparature concentrated solar thermal power plan with particle receiver and direct thermal storage

Article Category

Article available in the following languages:

Cząsteczki płynu oddają ciepło w elektrowni słonecznej nowego projektu

Czysta energia słoneczna z opcją magazynowania może pomóc Europie zredukować emisję i zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej w atrakcyjnej cenie. Badania finansowane ze środków UE sugerują, że cząsteczki upłynnionego kryształu sprawdzają się lepiej jako nośnik ciepła i medium magazynowania niż rozpuszczone sole.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

W konstruowanych obecnie elektrowniach skoncentrowanej energii słonecznej (CSP) korzysta się z umieszczonych centralnie odbiorników, które oferują różne możliwości w zakresie stosowania płynów roboczych przekazujących ciepło oraz mediów magazynujących. Zazwyczaj materiały te i procesy rozważa się osobno razem z towarzyszącymi im ograniczeniami. Czasami w charakterze płynu roboczego przekazującego ciepło oraz medium magazynującego energię cieplną używa się rozpuszczonych soli. Stabilność chemiczna soli wyznacza górną granicę temperatury roboczej na 565 °C, co ogranicza skuteczność przekształcania ciepła w elektryczność do około 42 %. Finansowany ze środków UE projekt NEXT-CSP zakłada wykorzystanie upłynnionych materiałów ogniotrwałych (odpornych na degradację termiczną) zarówno w charakterze płynu przekazującego ciepło, jak i medium magazynującego. Ich użycie pozwala podnieść temperaturę roboczą do 750 °C i powinno znacznie zwiększyć sprawność elektrowni CSP.

Ponad wszystkimi

Badacze pracujący nad projektem NEXT-CSP wybrali oliwin (którego odmianą jest perydot), naturalny krzemian magnezu i jeden z najczęściej spotykanych minerałów na ziemi, i z niego uzyskali cząsteczki tworzące płyn przekazujący ciepło. Aby dobrze wykorzystać te cząsteczki, naukowcy musieli wprowadzić znaczące innowacje po stronie technicznej, w tym opracować odpowiednią technologię odbierania energii słonecznej oraz nowy wymiennik ciepła złożony z 1 300 rurek, przez które przepływa sprężone powietrze ze sprężarki turbiny gazowej, a także połączyć je w zaawansowanym cyklu kombinowanym. Technologia została wdrożona w wieży słonecznej CSP składającej się z odbiornika energii słonecznej, strony gorącej, wymiennika ciepła, turbiny gazowej i strony zimnej. Koordynator projektu Gilles Flamant z francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) wyjaśnia: „Na szczycie wierzy, po stronie zimnej płyn transportujący ciepło jest podgrzewany światłem słonecznym odbitym w stronę nowo zaprojektowanego odbiornika zawierającego układ wielu rurek. Płyn przepływa do zbiornika ciepła, gdzie można go zmagazynować do chwili, gdy będzie potrzebny. Gdy to nastąpi, płyn przepływa przez wymiennik ciepła, w którym cząsteczki oddają ciepło do sprężonego powietrza zasilającego turbinę”. Po pokonaniu trudności związanych z ograniczeniami przestrzennymi i wagowymi związanymi z planowanym umiejscowieniem komponentów na szczycie wieży, wszystkie one zostały zamontowane na wieży słonecznej o mocy 5 MW THEMIS we Francji, gdzie ich działanie poddano ocenie.

Więcej wież, zwiększanie mocy w planowanej elektrowni komercyjnej

Z myślą o elektrowni przewidzianej do obsługi komercyjnej (150 MW) naukowcy zaadaptowali koncepcję przeznaczoną do wykorzystania w wielu wieżach, mając na celu zwiększenie ogólnej sprawności cyklu w typowej elektrowni słonecznej z 42 % do 48,8 %. Nowe rozwiązanie może funkcjonować także jako „szczytowa” elektrownia słoneczna – przechowywać ciepło zaabsorbowane podczas dnia, które następnie, w nocy, w godzinach najwyższego zapotrzebowania na elektryczność i przy najwyższej taryfie, jest dostarczane do zakładu. Flamant podsumowuje: „Spodziewamy się, że w takich warunkach znamionowa sprawność elektrowni słonecznej używającej cząstek upłynnionych będzie około 20 % większa niż w przypadku stosowanych obecnie rozwiązań technologicznych, zakładających użycie w wieżach roztworów soli. Projekt powinien także obniżyć cenę elektryczności o około 25 % i znacząco zredukować kosz wytwarzania medium magazynującego. Udało się nam z powodzeniem wykazać, że cząstki stałe mogą być istotną i opłacalną alternatywą dla wykorzystywania cieczy do gromadzenia i magazynowania energii słonecznej w elektrowniach słonecznych”. Twórcom innowacyjnej technologii opracowanej podczas trwania projektu NEXT-CSP przyznano patent na rynku globalnym. W przeciągu dziesięciu lat powinien rozpocząć się proces komercjalizacji projektu, dzięki czemu konsumenci otrzymają dostęp do czystej i bezpiecznej energii słonecznej, bardziej zielonego rozwiązania przechowywania energii słonecznej niż ogniwa elektrochemiczne, a branża zyska przewagę konkurencyjną.

Słowa kluczowe

NEXT-CSP, słoneczny, ciepło, moc, elektryczność, CSP, wieża, cząstki, upłynnienie, rozpuszczone sole, medium magazynujące, wymiennik ciepła, szczytowa elektrownia słoneczna, skoncentrowana energia słoneczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania