Skip to main content

Pan-European Urban Climate Services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze przygotowanie miast na zmianę klimatu

Ekstremalne warunki klimatyczne dotykają wielu miast. Nie ma natomiast jeszcze konkretnych planów, na to jak temu zaradzić. W ramach projektu finansowanego ze środków UE wykorzystano najbardziej wiarygodne z dostępnych danych naukowych, aby utworzyć narzędzia i usługi, które pomogą miastom w budowaniu odporności na zmiany klimatu i stymulowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Zmiana klimatu i środowisko

Miasta są najbardziej narażone na skutki zmian klimatycznych, ponieważ są skupiskami ludzi, infrastruktury, działalności gospodarczej i wielu innych zasobów na ograniczonych przestrzeniach.

Od wiedzy do działań

Związane z tym ryzyko społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne można radykalnie ograniczyć poprzez wdrożenie skutecznych strategii projektowania i łagodzenia skutków zmian klimatu. Wymaga to podejmowania decyzji w oparciu o informacje na temat klimatu na wszystkich szczeblach zarządzania i planowania. Ogromna ilość danych klimatycznych jest dostępna publicznie, ale nie zawsze są one przedstawiane zgodnie z wymogami poszczególnych regionów i sektorów. Często korzyści gospodarcze i społeczne wynikające z wprowadzenia usług klimatycznych nie są na tyle jasne, wymierne ani konkretne, aby można je było łatwo i skutecznie wykorzystać. Badacze finansowanego ze środków UE projektu Climate-fit.City ściśle współpracujący z urzędnikami i decydentami miejskimi, przekształcają złożone dane naukowe dotyczące miast w zestaw bardzo użytecznych narzędzi do rozwiązywania lokalnych problemów.

Sześć usług dostosowanych do potrzeb

Partnerzy projektu pokazali wartość dodaną usług klimatycznych Climate-fit.City dla lokalnych procesów decyzyjnych na przypadkach sześciu miast z całej Europy. Podstawowe dane dotyczące klimatu miejskiego zostały dostarczane przez koordynatora projektu, Flamandzki Instytut Badań Technologicznych VITO. Naukowcy z tego instytutu opracowali elastyczny i wysoce precyzyjny model komputerowy UrbClim umożliwiający generowanie szczegółowych map miejskich w rozdzielczości przestrzennej od 100 metrów do kilometra. Usługa dotycząca aktywnej mobilności dostarcza użytecznych, szczegółowych i uwzględniających przyszłość danych klimatycznych dla planistów ruchu drogowego. „Informacje te powinny umożliwić miastom wybór nowych dróg, które mogą zostać wykorzystane do aktywnej mobilności, identyfikację nieodpowiednich regionów lub tras poważnie narażonych na ekstremalne warunki pogodowe oraz planowanie przyszłej infrastruktury”, zauważa Filip Lefebre, koordynator projektu. Usługa jest włączona jako dodatkowa funkcjonalność klimatyczna do istniejącego narzędzia analizy danych GPS Bike Citizens Analytics, które wspiera planowanie ruchu rowerowego w miastach. Usługa związana z wykorzystaniem energii w budynkach zapewnia dokładne symulacje energetyczne w celu zwiększenia komfortu cieplnego oraz obniżenia użycia ogrzewania i klimatyzacji w budynkach. Dane z miast są dodawane do oprogramowania Meteonorm. Narzędzie to umożliwia projektantom dostęp do precyzyjnych informacji dotyczących promieniowania, temperatury, wilgotności i prędkości wiatru na terenie ich miasta. Kolejna usługa dostarcza informacji na temat związku pomiędzy ciepłem a zdrowiem. Demonstracja online dla Barcelony przedstawia ryzyko śmiertelności w ciepłe dni, natomiast demonstracja online dla Londynu przedstawia ryzyko śmiertelności w ciepłe dni oraz prawdopodobieństwo zgonu przypadające na wzrost temperatury o 1 ºC. Usługa planowania w sytuacjach awaryjnych pomaga przewidzieć zmiany w częstotliwości występowania zdarzeń ekstremalnych. Dane te służą jako dane wejściowe do opracowania skutecznego w każdych warunkach klimatycznych planu awaryjnego dla miast, który obejmuje stworzenie skuteczniejszych sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych i planowania przyszłych inwestycji na wypadek ekstremalnych opadów deszczu i powodzi. Korzystając z usługi planowania przestrzennego, użytkownicy końcowi mogą symulować różne scenariusze rozwoju miasta i zagospodarowania terenu w warunkach zmian klimatycznych oraz modelować rozkład poziomów stresu termicznego. „Możliwość modelowania zmian użytkowania gruntów w znacznym stopniu pomaga w opracowaniu planów w zakresie środków adaptacji do klimatu. Pozwala w sposób współtwórczy, przekonujący i naukowo uzasadniony uwzględnić odporność na stres termiczny w procesach urbanistycznych”, tłumaczy Barbara Vojvodikova, partner ds. rozwoju usług w czeskim Instytucie Zrównoważonego Rozwoju Budownictwa. „Należy ustanowić procesy adaptacyjne dla obszarów miejskich, aby stały się one mniej wrażliwe na negatywne skutki zmian klimatycznych. Transformacja ta musi mieć charakter międzysektorowy, ponieważ zmiany klimatu wpływają na wiele powiązanych ze sobą działań w miastach. W ramach projektu Climate-fit.City przedstawiono zintegrowaną wizję, która dotyczy różnych sektorów, takich jak zdrowie, aktywna mobilność, zarządzanie turystyką, planowanie urbanistyczne, zielona infrastruktura i planowanie awaryjne”, podsumowuje Lefebre.

Słowa kluczowe

Climate-fit.City, miejski, miasta, usługi klimatyczne, zmiana klimatu, fale upałów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania