Skip to main content
European Commission logo print header

European Climate Observations, Modelling and Services - 2

Article Category

Article available in the following languages:

Festiwale w formie tradycyjnej i online – zmieniające się oblicze sieci usług klimatycznych

Usługi klimatyczne stanowczo się zmieniły od czasów, gdy możliwe stało się obserwowanie klimatu za pośrednictwem stron internetowych. Wraz ze zmianami klimatycznymi usługi klimatyczne oraz usługi pogodowe, oceny oddziaływania na środowisko i zarządzanie ryzykiem są coraz częściej wykorzystywane przez wiele sektorów, w tym energetykę, rolnictwo, opiekę zdrowotną i turystykę.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Budowa i koordynacja sieci użytkowników, sponsorów i dostawców usług klimatycznych jest głównym celem finansowanego ze środków UE projektu Climateurope. „Sieć zrzeszająca członków z 51 krajów stanowczo pomaga w realizacji europejskiego planu działań na rzecz usług klimatycznych”, mówi Chris Hewitt, koordynator projektu z Met Office w Zjednoczonym Królestwie. Zespół projektu Climateurope powołał też małe grupy ekspertów, których zadaniem jest ocena modelowania systemu Ziemi i rozwoju usług klimatycznych w Europie, identyfikacja rozbieżności, nowych wyzwań i pojawiających się potrzeb. Komunikacja jest – jak zawsze – najważniejsza, a raporty, wytyczne i szereg festiwali zainteresowały społeczności użytkowników i dostawców usług klimatycznych.

Tworzenie sieci kontaktów na festiwalach

Sieć składa się z użytkowników (około jedna trzecia), dostawców (około dwie trzecie) i badaczy informacji o klimacie i zrzesza 380 aktywnych członków. Większość z nich pracuje w Europie, ale jest też całkiem sporo członków mieszkających poza nią. Zgodnie z planem sieć obejmuje usługę programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu, organizację EIT Climate-KIC, inicjatywę w zakresie wspólnego planowania dotyczącą klimatu (JPI Climate), program ERA-NET dla usług klimatycznych oraz modele systemu Ziemi i projekty usług klimatycznych opracowane w ramach programu „Horyzont 2020”. „Zorganizowaliśmy dwie bardzo udane imprezy w Sewilli i Belgradzie, »festiwale« te celowo nie miały charakteru konferencji”, zaznacza Hewitt. Na każdej z imprez obecnych było ponad 100 uczestników, w tym przedstawiciele wielu branż – od rolnictwa po branżę ubezpieczeniową. Takie podejście łączy sieć dzięki zróżnicowanemu programowi, w którym pojawiły się przemówienia międzynarodowych i lokalnych prelegentów, jak i dyskusje przy okrągłym stole. Uczestnicy mieli także możliwość interaktywnego tworzenia kontaktów, spróbowania lokalnych potraw i wina oraz obcowania ze sztuką i muzyką. Sieć składa się w 45 % z kobiet i w 55 % z mężczyzn, osiągnięto więc reprezentatywny balans płciowy. Zachowanie równowagi geograficznej jest trudniejsze, ponieważ mniej członków mieszka w Europie Wschodniej niż w pozostałych częściach Europy. Zespół projektu Climateurope postanowił więc aktywnie rozbudowywać sieć w Europie Wschodniej, na przykład poprzez organizowanie festiwalu w Serbii. Seria raportów dokumentuje ewoluujący stan wiedzy w zakresie modeli systemu Ziemi i usług klimatycznych, w tym przyszłe wyzwania i pojawiające się potrzeby oraz zalecenia dotyczące przepisów.

Pandemia COVID-19 zmienia sposób tworzenia sieci kontaktów

Ostatni festiwal miał się odbyć w Rydze (na Łotwie) w czerwcu 2020 roku, ale został odwołany ze względu na pandemię COVID-19. „W zamian zdecydowaliśmy się zorganizować serię festiwali internetowych. Chcemy sprawić, by były one tak samo interaktywne i absorbujące, jak tradycyjne festiwale”, zaznacza Hewitt. Narzędzia internetowe oferują wiele możliwości i korzyści – ułatwiają nawiązywanie kontaktów oraz dzielenie się doświadczeniami i wiedzą podczas bezpośrednich spotkań, w których można wziąć udział bez ponoszenia kosztów podróży i zakwaterowania. Związana z tym redukcja zużycia węgla jest również ważną kwestią dla branży usług klimatycznych i modelowania systemu Ziemi.

Zmiany klimatu przynoszą wyzwania, którym będzie trzeba sprostać w przyszłości

W ramach projektu Climateurope zidentyfikowano kilka wyzwań dla społeczności, z którymi nawiązano współpracę. W przypadku modelowania klimatu kluczowe kwestie obejmują zapewnienie wsparcia dla procesu IPCC, informowanie o strategiach politycznych w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu, zwiększenie adaptacji i odporności na zmiany klimatu, w szczególności zdarzenia ekstremalne, oraz wspieranie naukowego formułowania strategii adaptacyjnych. W przypadku usług związanych z klimatem kluczowe wyzwania obejmują zrozumienie wymogów i kontekstów podejmowania decyzji, wspieranie innowacji i skuteczniejsze rozpowszechnianie informacji, ocenę wartości usług klimatycznych oraz ustanowienie norm z nimi związanych. Społeczności zajmujące się modelowaniem klimatu i usługami najlepiej sprostałyby tym wyzwaniom, gdyby współpracowały ze sobą i wspólnie rozwijały swoje pomysły. „Z myślą o przyszłości pracujemy obecnie nad tym, jak będzie wyglądała spuścizna projektu Climateurope, która zostanie udokumentowana w raporcie”, podsumowuje Hewitt. Strona internetowa Climateurope będzie dostępna przez co najmniej kolejne 5 lat, co pozwoli na zachowanie zebranych wyników i pomoże w utrzymaniu sieci kontaktów.

Słowa kluczowe

Climateurope, usługi klimatyczne, festiwal, sieć, modelowanie, system Ziemi, festiwal online

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania