Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Bogate i złożone – profilowanie rynku usług klimatycznych w UE

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MARCO powstało konsorcjum, którego zadaniem jest dostarczanie szczegółowych informacji na temat każdego dużego rynku usług klimatycznych w Europie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Konsorcjum projektu – złożone z firm zajmujących się badaniami rynku, klimatologów oraz podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i udoskonalanie usług klimatycznych – przeprowadziło dziewięć studiów przypadku. Na tej podstawie przygotowało prognozę przyszłych potrzeb użytkowników i ocenę rozwoju rynku do 2030 roku, by w ten sposób ujawnić możliwości, jakie on oferuje i promować jego rozwój. Każde ze studiów koncentrowało się na konkretnym sektorze na danym obszarze geograficznym: nieruchomościach w Kopenhadze, górnictwie w całej UE, usługach prawniczych w Londynie, energii odnawialnej w Danii, zaopatrzeniu w wodę i urządzeniach sanitarnych w Katalonii, krytycznej infrastrukturze energetycznej w Niemczech i w Polsce, leśnictwie i rolnictwie we Francji, infrastrukturze miejskiej w Monachium oraz turystyce w Austrii. Badania przeprowadzone w ramach projektu MARCO wykazały, że podczas gdy niektóre sektory korzystają już dziś z bogatej oferty usług klimatycznych, inne usługi staną się prawdopodobnie szerzej dostępne w ciągu najbliższych kilku lat (w takich sektorach jak np. zdrowie, leśnictwo, turystyka i infrastruktura energetyczna). Zespół odkrył także, że mocniejsze więzi między publicznymi i prywatnymi dostawcami takich usług są istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój bardziej zaawansowanych usług klimatycznych oraz że usługi klimatyczne oferowane w skali sezonowej lub obejmującej dziesięciolecia mogą przyczynić się do powstania nowych możliwości rynkowych. Jako ostatni wniosek partnerzy projektu zasugerowali wzmocnienie i harmonizację ram prawnych dotyczących odporności na zmiany klimatu, a także śledzenie systemów finansowania działań na rzecz klimatu i inwestycji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Słowa kluczowe

usługi klimatyczne, prognozowanie, górnictwo, energia odnawialna, woda