Skip to main content

PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skoordynowane podejście oparte na rozwiązaniach zwiększa bezpieczeństwo transportu publicznego

Dostępność transportu publicznego sprawia, że jest on łatwym celem dla terrorystów. Zespół projektu PREVENT wykorzystał szeroką wiedzę specjalistyczną w celu analizy zróżnicowanych scenariuszy ataków terrorystycznych, aby na tej podstawie połączyć zagrożenia z rozwiązaniami, przyspieszyć wdrożenia oraz połączyć zasoby.

Bezpieczeństwo

W ostatnich latach środki transportu publicznego wielokrotnie padały łupem terrorystów, co doprowadziło do śmierci wielu niewinnych osób. Skuteczny nadzór nad transportem publicznym wiąże się jednak z szeregiem wyzwań dla władz. Konieczność zapewnienia szybkiego przepływu osób ogranicza możliwości prowadzenia kontroli bezpieczeństwa, na przykład przy bramkach biletowych. W przeciwieństwie do wejść na wydarzenia publiczne lub na pokłady samolotów trudniej jest również kontrolować bagaże wnoszone przez pasażerów. Co więcej, czas upływający pomiędzy wejściem przez terrorystę na stację lub do pociągu oraz atakiem jest często zbyt krótki, by podjęcie działań zapobiegawczych było w ogóle możliwe. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu PREVENT połączył wysiłki operatorów transportu publicznego, oddziałów policji oraz przedstawicieli władz publicznych w celu wspólnego opracowania ram pozwalających określić stojące przed nimi wyzwania. Ramy te mają umożliwić modelowanie procesów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach w celu określenia konkretnych usprawnień i udoskonaleń, których wdrożenie jest nieodzowne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. „Nasze prace obejmowały kompleksowo cały łańcuch wartości, skupiając się zarówno na prewencji, jak i wykrywaniu i łagodzeniu skutków. Przyglądaliśmy się potrzebom i zasobom technologicznym, organizacyjnym, operacyjnym i gospodarczym, a także w zakresie prywatności oraz wymaganych regulacji”, twierdzi koordynator projektu Youssef Bouali reprezentujący Engineering Ingegneria Informatica Group. Poza szeregiem praktycznych protokołów, jednym z owoców projektu było powstanie grupy PREVENT User Observatory Group, stanowiącej forum praktyków i interesariuszy.

Łączenie potrzeb i rozwiązań

Uczestnicy projektu PREVENT dopracowali i udoskonalili 12 scenariuszy dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie publicznym, sprowadzając ich liczbę do sześciu charakteryzujących się najwyższym priorytetem. Prace skupiły się na pozostawianiu bagażu lub pakunku na stacji kolejowej, rozpoznaniu przed atakiem, strzelaninie na dworcu kolejowym, ataku przy pomocy kamizelki samobójcy w metrze, przedostawaniu się terrorystów przez granice w Europie oraz sabotażu torów. W ramach projektu badacze zgromadzili informacje na temat obecnie stosowanych rozwiązań, które mają na celu zapobieganie tego rodzaju zagrożeniom. Zespół przeprowadził również analizę luk w celu określenia dostępnych na rynku rozwiązań oraz badań, do tej pory pomijanych lub nieznanych. „Co prawda nie mogę wypowiedzieć się szerzej na temat szczegółów operacyjnych, jednak udało nam się dopasować potrzeby w zakresie bezpieczeństwa do innowacyjnych rozwiązań dostępnych w przystępnych cenach. Określiliśmy ilościowo potencjalne korzyści i zaczęliśmy opracowywać model wspólnych zamówień, który pozwoli nam na ich maksymalizację”, dodaje Bouali. Grupa przeprowadziła analizę rynku rozwiązań i dostawców, w ramach której odbyło się między innymi przeszukanie baz danych praw własności intelektualnej i patentów. W celu określenia stopnia dojrzałości tych innowacji zespół utworzył plan uwzględniający informację na temat przewidywanego czasu wdrożenia poszczególnych rozwiązań. Ocena potencjalnych rozwiązań uwzględniała również takie kwestie jak standardy interoperacyjności, ramy regulacyjne oraz przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych, w szczególności RODO. Uczestnicy skupili się następnie na wyborze innowacji pozwalających na odniesienie się w sposób priorytetowy do wspólnych wyzwań, a także rozpoczęli działania w zakresie zamówienia przedkomercyjnego obejmującego grupę podmiotów realizujących zamówienia publiczne w celu rozproszenia ryzyka. Jednym z przykładów tego rodzaju rozwiązań był wybór algorytmów analizy wideo do wykrywania przedmiotów pozostawionych w przestrzeni publicznej. Tego rodzaju technologie pozwalają na dopasowanie właścicieli do przedmiotów, a także na śledzenie ruchu osób, które nie odbiorą swojego przedmiotu w określonym czasie, co wywoła automatyczną reakcję służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Łączenie zasobów

„Scenariusze dotyczące bezpieczeństwa oraz wspólne wyzwanie w tym zakresie zostały uzgodnione zarówno przez uczestników projektu, jak i członków Grupy Obserwacyjnej”, wyjaśnia Bouali. „Nasze podejście pozwoli na szybsze wykorzystanie wybranych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych poprzez łączenie zasobów”. W celu kontynuacji prac zespół złożył już wniosek o finansowanie w ramach unijnych strategicznych zamówień przedkomercyjnych na innowacyjne i zaawansowane systemy zwiększające bezpieczeństwo. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku 25 operatorów transportu publicznego i praktyków otrzyma dostęp do 13 milionów euro finansowania na przestrzeni 36 miesięcy, co umożliwi im wspólne opracowanie, badanie oraz wdrażanie możliwych rozwiązań. Zespół pozyskał już również 13 nabywców publicznych, którzy będą współfinansować zamówienie.

Słowa kluczowe

PREVENT, terroryzm, bezpieczeństwo, zamówienia, innowacje, RODO, transport publiczny, terroryzm, nadzór

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania