Skip to main content

Socializing and sharing time for work/ life balance through digital and social innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa platforma pomoże osiągnąć równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym

Badacze korzystający z unijnego dofinansowania wykorzystali potencjał nowych technologii oraz sieci społecznościowych, by pomóc pracującym rodzinom znaleźć równowagę pomiędzy zobowiązaniami zawodowymi a potrzebami związanymi z opieką nad dziećmi.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Niewystarczająca dostępność i zbyt wysokie ceny usługi opieki nad dziećmi, zwiększony nakład pracy oraz wydłużone godziny pracy to niektóre z powodów, dla których wielu Europejczyków w ostatniej dekadzie miało coraz większy problem z zachowaniem równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Dodatkowym utrudnieniem w tej kwestii okazała się pandemia COVID-19. Chcąc rozwiązać te problemy, twórcy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Families_Share stworzyli oddolne rozwiązanie – model opieki nad dziećmi – i wspólnie zaprojektowali platformę typu open source z funkcjami organizacyjnymi i funkcjonalnymi, która wspiera rodziny w samodzielnym organizowaniu opieki. Agostino Cortesi, koordynator projektu i profesor na weneckim Uniwersytecie Ca' Foscari, wyjaśnia: „Wykorzystaliśmy stosowane obecnie praktyki, które już teraz opierają się na wspólnej pomocy i wsparciu wśród rodzin, w tym banki czasu oraz ulice społeczne. Bardzo przydatne okazały się także sieci TIK i technologie mobilne – zwiększyły one skuteczność innowacji partycypacyjnych”.

Łączenie pracujących rodziców

Projekt ten realizowano w 7 Miejskich Laboratoriach. Wzięli w nim udział rodzice dzieci w wieku od 3 do 11 lat żyjący w tej samej okolicy. Cortesi zauważa: „Uwzględniając prywatność i bezpieczeństwo dzieci, rodzice wspólnie zaprojektowali platformę, na której mogą po kolei organizować zajęcia rekreacyjne dla swoich dzieci”. Mogą angażować się w różne działania, takie jak udostępnianie materiałów do nauki czy uzgadnianie harmonogramów współdzielenia czasu na potrzeby wzajemnego wsparcia w opiece nad dziećmi i organizacji zajęć po szkole. Pomaga to im poprawiać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a także zwiększa liczbę możliwości nauki dostępnych dla dzieci. Na platformie zarejestrowało się ponad 2 000 użytkowników, co ułatwiło tworzenie się nowych społeczności sąsiedzkich. „[Platforma] pomogła we wzmocnieniu więzi z istniejącymi społecznościami lokalnymi , zwłaszcza z rodzinami w trudnej sytuacji, zważywszy na inkluzywną naturę i niski koszt tego rozwiązania”, podkreśla Cortesi. Platformę mogą z łatwością wykorzystywać również organizacje pozarządowe, gminy oraz firmy w swej zróżnicowanej działalności. Badaczka potwierdza: „choć wybuch pandemii COVID-19 miał ogromny wpływ na działania realizowane w ramach projektu, większość Miejskich Laboratoriów zaangażowała rodziców we współpracę przy pracach domowych oraz grach w małych grupach rodzin. Organizowano też warsztaty, wykłady i sesje informacyjne, by wspierać rodziców w osiąganiu nowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym”. Dodatkowo twórcy projektu przygotowali wspierające wytyczne w zakresie organizowania letnich aktywności zgodnych z ograniczeniami nałożonymi na różnych szczeblach rządu. „We wszystkich Miejskich Laboratoriach udało się stworzyć poczucie wspólnoty, zwłaszcza w trakcie pandemii, gdy bardzo wzrasta potrzeba socjalizacji”.

Zestawy narzędzi sprawdzający się w różnych kontekstach

Realizatorzy projektu Families_Share otrzymali pozytywne komentarze od rodzin. Wielu rodziców wraz z dziećmi wyraziło gotowość do dalszego korzystania z platformy. Przewiduje się, że popularyzacja założeń projektu poskutkuje ich powszechnym przyjęciem w całej Europie. Przewidując taki rozwój wydarzeń, organizatorzy zaprojektowali i stworzyli zestawy narzędzi dla rodziców, organizacji pozarządowych, firm, gmin oraz deweloperów (na potrzeby stworzenia aplikacji) dostępne w pięciu językach: angielskim, włoskim, greckim, niderlandzkim oraz węgierskim. „Zestawy te zawierają wszystko, co konieczne, by powielić rozwiązanie Families_Share w innych kontekstach. Partner projektu, konsorcjum ViLabs, będzie zapewniać wsparcie techniczne dla platformy jeszcze przez dwa lata. Zestaw narzędzi zawiera również podręcznik użytkownika oraz instrukcje wdrożenia dla deweloperów wyjaśniające, jak zainstalować platformę”, podsumowuje Cortesi. Projekt Families_Share, poprzez socjalizację opieki nad dziećmi, pomógł rodzicom znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Wywarł on również pozytywny wpływ na tworzenie więzi społecznych, dobrostan dziecka i rodzica, a także inkluzję społeczną narażonych grup.

Słowa kluczowe

Families_Share, równowaga między pracą a życiem prywatnym, platforma typu open source, model opieki nad dziećmi, pracujący rodzice

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania