European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

News
Content archived on 2024-04-19

Article available in the following languages:

Представяне на EJP SOIL – значима международна инициатива за създаване на интегрирана изследователска общност за климатично-интелигентно управление на обработваемите почви

Програмата EJP SOIL, финансирана от ЕС, стартира с мисията да обедини изследователи, които да работят по климатично-интелигентни и устойчиви решения за обработваемите почви.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Програмата, която стартира през февруари 2020 г и е с продължителност 5 години, European Joint Programme on Soil – наречена накратко EJP SOIL – обединява 26 партньори от 24 европейски държави с общ бюджет от близо 80 милиона евро (40 милиона евро, предоставени директно от ЕС). Каква е целта на програмата? Да се​ създаде благоприятна среда за засилване на приноса на обработваемите почви към ключовите обществени предизвикателства като приспособяването към и смекчаването на климатичните промени и устойчивото земеделско производство. Въпреки че официално бе стартирана като проект по „Horizon 2020“, EJP SOIL ще се приведе в тясно съответствие и ще се свърже с бъдещата работа, която ще бъде разработена в рамките на най-новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Horizon Europe“, включително с предложената мисия на ЕС в областта на здравето на почвата и храните: „Caring for soil is caring for life. Очаква се работата по проекта да допринесе също за амбициозните климатични цели, посочени в Европейския зелен пакт и в неговите стратегии, включващи Стратегията за биологичното разнообразие, Стратегията „От фермата до трапезата“, Стратегията за адаптиране и Европейския пакт за климата. На изследователския екип, координиран от френския Национален изследователски институт за земеделие, храни и околна среда, предстоят няколко изключително натоварени години.

„Буен извор“ на цели, амбиции и намерения

Една от ключовите му цели е укрепването на европейската изследователска общност, занимаваща се с управлението на обработваемите почви. Това ще бъде постигнато чрез привеждане в съответствие и извършване на научни изследвания, образование, обучение и изграждане на капацитет, както и чрез разработване на хармонизирани информационни системи за обработваемите почви и насърчаване на тяхното приемане, за да се постигне глобална последователност и приложимост на информацията за обработваемите почви. Това ще включва ключовите въпроси, свързани с въглерода в почвата (от съществено значение за усилията за смекчаване на изменението на климата). От научна гледна точка се надяваме да достигнем до нови идеи за климатично-интелигентно управление на обработваемите почви и за количествено определяне на компромисите и синергиите между устойчивото земеделско производство, приспособяването към и смекчаване на изменението на климата, деградация на почвата, качество на почвата и други екосистемни услуги, като напр. контрол върху ерозията. Чрез тези прозрения ще се придобият нови знания за улавянето на въглерода в обработваемите почви при различни условия в цяла Европа и за неговия принос за смекчаване на изменението на климата. Разбира се, всички тези нови знания ще бъдат използвани и като основа за подробни и основани на факти препоръки и съвети за политиката на европейско, национално, регионално и местно равнище. И накрая, наред с тези политически амбиции, EJP SOIL има за цел да повиши осведомеността на хората по ключови въпроси, свързани със здравето на почвата и да насърчи по-доброто обществено разбиране за управлението на обработваемите почви и за неговия принос за устойчивото земеделие, борбата с изменението на климата и по-широките аспекти на опазването на околната среда.

Keywords

EJP SOIL, „Horizon 2020“, „Horizon europe“, European Joint Programme on Soil, здраве на почвите, екосистемни услуги, земеделие, изменение на климата, европейски зелен пакт, управление на обработваеми почви