European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

News
Content archived on 2024-04-19

Article available in the following languages:

Představujeme EJP SOIL, významnou mezinárodní iniciativu k budování integrované výzkumné komunity zabývající se hospodařením se zemědělskou půdou, které zohledňuje klima

Program EJP SOIL, financovaný z prostředků EU, byl zahájen s cílem spojit výzkumné pracovníky při práci na udržitelných řešeních pro zemědělskou půdu, jež zohledňují klima.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Program European Joint Programme on Soil – nebo zkráceně EJP SOIL – byl zahájen v únoru 2020, potrvá pět let, sdružuje 26 partnerů z 24 evropských zemí a disponuje celkovým rozpočtem téměř 80 milionů EUR (40 milionů EUR poskytla přímo EU). Jaký je účel tohoto projektu? Vytvořit příznivé prostředí pro zvýšení příspěvku zemědělské půdy ke klíčovým společenským výzvám, jako je přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů, jakož i udržitelná zemědělská výroba. Projekt EJP SOIL byl sice oficiálně spuštěn jako projekt Horizont 2020, ale bude úzce provázán s budoucími činnostmi, které proběhnou v rámci nejnovějšího programu EU pro výzkum a inovace, Horizon Europe, včetně navrhovaného záměru EU v oblasti zdraví půdy a potravin: Caring for soil is caring for life. Rovněž se očekává, že práce na projektu přispěje k ambiciózním cílům v oblasti klimatu uvedeným v Zelené dohodě pro Evropu a jejích strategiích, včetně strategie v oblasti biologické rozmanitosti, strategie Od zemědělce ke spotřebiteli, strategie přizpůsobováník Evropskému klimatickému paktu. Výzkumný tým, koordinovaný francouzským Národním výzkumným ústavem pro zemědělství, výživu a životní prostředí, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE), má před sebou období několika let, kdy rozhodně nebude zahálet.

Ambiciózní záměry a cíle

Jedním z klíčových cílů projektového týmu je posílení výzkumného společenství v Evropě, které se zabývá hospodařením se zemědělskou půdou. Tohoto cíle bude dosaženo sladěním výzkumu, vzdělávání, odborné přípravy a budování kapacit a uskutečňováním těchto oblastí, jakož i rozvojem harmonizovaných informačních systémů pro zemědělskou půdu a podporou jejich zavádění, aby tak informace o zemědělské půdě byly konzistentní a použitelné na celosvětové úrovni. Sem patří zásadní otázky týkající se uhlíku v půdě (zásadní pro úsilí o zmírnění změny klimatu). Z vědeckého hlediska autoři projektu doufají, že bude možné získat nové poznatky o hospodaření se zemědělskou půdou, jež zohledňuje klima, a kvantifikovat kompromisní řešení a synergie mezi udržitelnou zemědělskou výrobou, přizpůsobením se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů, degradací půdy, kvalitou půdy a dalšími ekosystémovými službami, jako je kontrola půdy. Díky těmto poznatkům budou získány nové poznatky o sekvestraci uhlíku v zemědělských půdách za různých podmínek v celé Evropě a o tom, jak může přispět ke zmírňování změny klimatu. Všechny tyto nové poznatky budou samozřejmě použity jako základ pro podrobná a důkazy podložená doporučení a poradenství pro tvůrce politiky na úrovni EU, jakož i na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. A konečně, vedle těchto ambicí v oblasti politik si projekt EJP SOIL klade za cíl zvýšit povědomí lidí o klíčových otázkách týkajících se zdraví půdy a podpořit lepší společenské povědomí o hospodaření se zemědělskou půdou a o jeho příspěvku k udržitelnému zemědělství, boji proti změně klimatu a širším aspektům ochrany životního prostředí.

Keywords

EJP SOIL, Horizont 2020, Horizon Europe, European Joint Programme on Soil, zdraví půdy, ekosystémové služby, zemědělství, změna klimatu, Zelená dohoda pro Evropu, hospodaření se zemědělskou půdou