European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

News
Content archived on 2024-04-19

Article available in the following languages:

Pristatome svarbią tarptautinę iniciatyvą EJP SOIL, skirtą suformuoti jungtinę tyrėjų bendruomenę, sprendžiančią klimato kaitos atžvilgiu pažangaus žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymo klausimus

ES lėšomis finansuojamos programos EJP SOIL tikslas – suburti tyrėjų bendruomenę, kuri kurtų klimato kaitos atžvilgiu pažangius ir tvarius sprendinius žemės ūkio paskirties dirvožemiui.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

2020 m. vasario mėn. pradėta ir penkerius metus truksianti programa „European Joint Programme on Soil“ (EJP SOIL), kurios bendras biudžetas siekia beveik 80 mln. EUR (40 mln. EUR tiesiogiai skyrė ES), jungia 26 partnerius iš 24 Europos šalių. Koks jos tikslas? Sukurti palankią aplinką, kad žemės ūkio paskirties dirvožemis galėtų prisidėti sprendžiant pagrindinius visuomenės iššūkius, įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos bei jos poveikio švelninimą ir tvarios žemės ūkio produkcijos tiekimą. Nors oficialiai pradėtas įgyvendinti kaip programos „Horizontas 2020“ projektas, EJP SOIL bus glaudžiai derinamas su būsimu darbu pagal naujausią ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“, įskaitant siūlomą ES misiją dirvožemio būklės ir maisto srityje „Caring for soil is caring for life“. Taip pat tikimasi, kad projekto vykdymas padės siekti plataus užmojo klimato tikslų, nustatytų Europos žaliajame kurse ir jo strategijose, įskaitant Biologinės įvairovės strategiją, strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, Prisitaikymo strategiją ir Europos klimato paktą. Tyrėjų grupės, koordinuojamos Prancūzijos nacionalinio žemės ūkio, maisto ir aplinkos mokslinių tyrimų instituto (INRAE), laukia nepaprastai darbingi metai.

Tikslais, ambicijomis ir užduotimis perpildyta darbotvarkė

Vienas pagrindinių tikslų yra stiprinti Europos mokslinių tyrimų bendruomenę žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymo srityje. To bus siekiama derinant ir įgyvendinant mokslinius tyrimus, švietimo, mokymo ir gebėjimų stiprinimo veiklą, taip pat kuriant suderintas žemės ūkio paskirties dirvožemio informacines sistemas ir skatinant jų naudojimą, kad būtų galima pasauliniu mastu nuosekliai teikti ir pritaikyti informaciją apie žemės ūkio paskirties dirvožemį. Bus sprendžiami svarbiausi dirvožemio organinės anglies klausimai (tai yra būtina siekiant sušvelninti klimato kaitą). Vertinant moksliniu požiūriu, tikimasi įgyti naujų įžvalgų apie klimato kaitos atžvilgiu pažangų žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymą ir kiekybiškai įvertinti tvarios žemės ūkio produkcijos, prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos poveikio švelninimo, dirvožemio degradacijos, dirvožemio kokybės ir kitų ekosisteminių paslaugų, tokių kaip erozijos valdymas, kompromisus ir sąsajas. Remiantis šiomis įžvalgomis, bus sukaupta naujų žinių apie anglies sekvestraciją žemės ūkio paskirties dirvožemyje skirtingomis sąlygomis visoje Europoje ir jos indėlį mažinant klimato kaitą. Be abejo, visos šios naujos žinios taip pat bus naudojamos išsamioms ir įrodymais grindžiamoms rekomendacijoms bei patarimams dėl politikos ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis pagrįsti. Galiausiai, greta šių politinių ambicijų, EJP SOIL siekia gilinti žmonių informuotumą pagrindiniais dirvožemio būklės klausimais ir padėti visuomenei geriau suprasti žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymą ir jo indėlį į tvarų žemės ūkį, kovą su klimato kaita ir platesnius aplinkos apsaugos aspektus.

Keywords

EJP SOIL, Horizontas 2020, Europos horizontas, European Joint Programme on Soil, dirvožemio būklė, ekosisteminės paslaugos, žemės ūkis, klimato kaita, Europos žaliasis kursas, žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymo programa