Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

News

Article available in the following languages:

Introductie van EJP SOIL, een omvangrijk internationaal initiatief voor het opzetten van een geïntegreerde onderzoeksgemeenschap voor klimaatvriendelijk beheer van landbouwgrond

Het door de EU gefinancierde programma EJP SOIL werd geïntroduceerd met als doel het samenbrengen van onderzoekers, om hen te laten samenwerken aan klimaatvriendelijke en duurzame oplossingen voor landbouwgrond.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Het European Joint Programme on Soil – of kortweg EJP SOIL – werd in februari 2020 gestart voor een duur van vijf jaar. Binnen dit programma worden 26 partners uit 24 Europese landen samengebracht, met een totaalbudget van bijna 80 miljoen EUR (waarvan 40 miljoen EUR rechtstreeks door de EU werd bijgedragen). Het doel? Het opzetten van een gunstig klimaat voor verbetering van de bijdrage van landbouwgronden aan belangrijke uitdagingen voor onze samenleving, zoals aanpassing aan en beperking van klimaatverandering, en duurzame landbouwproductie. Hoewel dit project officieel werd geïntroduceerd als Horizon 2020-project, zal EJP SOIL nauw worden afgestemd met toekomstige werkzaamheden die worden ontwikkeld onder het recentste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, Horizon Europe, inclusief de voorgestelde EU-missie op het gebied van bodemgezondheid en voedsel: Caring for soil is caring for life. Van de activiteiten binnen het project wordt verwacht dat deze een bijdrage zullen leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen die zijn geformuleerd in de Europese Green Deal en de strategieën die zijn opgenomen in de Biodiversiteitsstrategie, de Van boerderij tot bord-strategie, de Aanpassingsstrategie en het Europees klimaatpact. Het onderzoeksteam, gecoördineerd door het Franse Nationaal onderzoeksinstituut voor landbouw, voeding en milieu (INRAE), heeft een aantal zeer drukke jaren voor de boeg.

Een postvak vol doelen, ambities en doelstellingen

Een van de belangrijkste doelen is het versterken van de Europese onderzoeksgemeenschap die zich bezighoudt met beheer van landbouwgrond. Dit wordt bereikt via de afstemming en implementatie van onderzoek, onderwijs en training, en capaciteitsopbouw enerzijds, en de ontwikkeling van geharmoniseerde informatiesystemen voor landbouwgrond en stimulering van acceptatie hiervan voor het verkrijgen van wereldwijd consistente en toepasbare informatie over landbouwgrond anderzijds. Hierin worden tevens cruciale zaken met betrekking tot koolstofopslag in de bodem opgenomen (essentieel voor inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken). Vanuit een wetenschappelijk oogpunt wordt gehoopt nieuwe inzichten te verkrijgen op het gebied van klimaatvriendelijk beheer van landbouwgrond en het kwantificeren van trade-offs en synergieën tussen duurzame landbouwproductie, aanpassing aan en beperking van klimaatverandering, bodemdegradatie, bodemkwaliteit en andere ecosysteemservices, zoals erosiebestrijding. Via deze inzichten kan nieuwe kennis worden ontwikkeld op het gebied van koolstofvastlegging in landbouwgrond onder verschillende omstandigheden, verspreid over Europa, en de bijdrage die dit kan leveren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Daarnaast wordt al deze nieuwe kennis uiteraard gebruikt als basis voor gedetailleerde en op bewijzen gebaseerde aanbevelingen en advies voor beleid op EU-, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau. Tot slot streeft EJP SOIL er behalve deze beleidsambities naar om het bewustzijn van mensen ten aanzien van belangrijke problemen op het gebied van bodemgezondheid te verhogen en het begrip in de samenleving te verbeteren met betrekking tot het beheer van landbouwgrond en de bijdrage hiervan aan duurzame landbouw, de strijd tegen klimaatverandering en de bredere aspecten van milieubescherming.

Keywords

EJP SOIL, Horizon 2020, Horizon Europe, European Joint Programme on Soil, bodemgezondheid, ecosysteemservices, landbouw, klimaatverandering, Europese Green Deal, beheer van landbouwgrond