Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

RESCCUE - RESilience to cope with Climate Change in Urban arEas - a multisectorial approach focusing on water

Article Category

Article available in the following languages:

Podnoszenie odporności miast na zmiany klimatu

Przewiduje się, że miasta odczują skutki zmian klimatu i będą musiały stawić czoła większej intensywności i częstotliwości występowania fal upałów, ulewnych deszczy, powodzi i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Naukowcy z UE opracowali przełomowe rozwiązania, aby pomóc w radzeniu sobie z takimi katastroficznymi scenariuszami.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Szacuje się, że do 2050 roku około 66 % ludności świata będzie mieszkać na obszarach miejskich. Zespół finansowanego ze środków UE projektu RESCCUE, mającego na celu pomóc miastom w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu, przyczynił się do zwiększenia odporności na ten problem obszarów miejskich z całego świata. „Zespół projektu RESCCUE stworzył innowacyjne modele i narzędzia, aby poprawić zdolność miast do znoszenia nieoczekiwanych sytuacji klimatycznych oraz ich szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania oraz utrzymania ciągłości usług”, podkreśla Marc Velasco, koordynator projektu.

Droga do odporności

Kluczowe osiągnięcia projektu, skupiające się na miejskim cyklu hydrologicznym i powodziach, mają różnorodny charakter. Jednym z nich jest stworzenie scenariuszy zmian klimatycznych dla trzech miast biorących udział w projekcie RESCCUE – Barcelony, Bristolu i Lizbony – w oparciu o różne zmienne klimatyczne, takie jak temperatura i opady deszczu. „Miasta te stały się platformą testową dla najnowocześniejszych rozwiązań opracowanych w ramach projektu RESCCUE”, podkreśla Velasco. Dodatkowo stworzono modele sektorowe, które dostarczają obszernej wiedzy na temat reagowania usług miejskich podczas ekstremalnych warunków klimatycznych, takich jak silne burze. „Przedstawiliśmy również i przetestowaliśmy różne metodologie w celu opracowania oceny wielu zagrożeń dla tych usług i ich infrastruktur”, dodaje Velasco. Strategie adaptacyjne, kształtowane poprzez zestawy środków, mogą pomóc miastom dostosować się do wpływów klimatycznych i zwiększyć ich odporność. Do wyboru pozostaje jednak wiele środków, co staje się problematyczne, gdy konieczne jest podjęcie pilnego działania. Pomagając miastom w ustaleniu priorytetów w zakresie środków adaptacyjnych, zespół projektu RESCCUE zaproponował metodologię, którą można dostosować do potrzeb różnych miast. Metodologia ta została przetestowana w Barcelonie, Bristolu i Lizbonie. „W oparciu o istniejące plany klimatyczne miast i warsztaty z interesariuszami, zespół projektu zaproponował 4 strategie i 27 środków dla Barcelony, 3 strategie i 14 środków dla Bristolu oraz 6 strategii i 24 środki dla Lizbony”, relacjonuje Velasco. Koncentrując się na miejskim cyklu hydrologicznym i łącząc prace w ramach projektu, opracowano również plany działań na rzecz odporności dla trzech miast biorących udział w projekcie RESCCUE. Mają one pomóc w osiągnięciu odporności na zmiany klimatu. „Są to plany tematyczne, które przyczyniają się do ich globalnego planowania. Usługi miejskie uwzględnione w tych planach obejmują zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, obsługę kanalizacji burzowej, wywóz odpadów, dostarczanie energii elektrycznej i zapewnienie mobilności”, wyjaśnia Velasco. Wszystkie wyniki projektu RESCCUE, główne narzędzia, modele, zestawy danych i metodologie zawarto w zestawie narzędzi przeznaczonym dla użytkowników, zarządców miast i operatorów usług miejskich. Rozwiązania te są gotowe do zastosowania w poszczególnych miastach o różnym wpływie zmian klimatu.

Modelowanie przyszłości

„To, czego dokonano w ramach projektu RESCCUE, to dopiero początek. Rozpoczęte prace będą kontynuowane, a miasta staną się lepiej przygotowane na nadchodzące wyzwania”, zauważa Velasco. Oczekuje się, że metodologie i narzędzia opracowane w ramach projektu będą miały znaczący wpływ na sektor odporności miejskiej w Europie, ponieważ umożliwią ocenę odporności miast, planowania i zarządzania w różnych środowiskach miejskich. Mówiąc o tym, co może nastąpić w przyszłości, Velasco podsumowuje: „Aby stawić czoła skutkom zmian klimatu, do poprawy planowania i funkcjonowania głównych usług miejskich powinny zostać użyte modele wielu zagrożeń i ich wpływu. W wypełnieniu tej luki mogłyby pomóc synergie z trwającymi i przyszłymi projektami oraz doświadczenia związane z krótko- i średnioterminowymi systemami wczesnego ostrzegania, w tym z prognozami sezonowymi oraz długoterminowymi”.

Słowa kluczowe

RESCCUE, miasta, zmiana klimatu, usługi miejskie, odporność miast, miejski cykl hydrologiczny, ekstremalne zjawiska pogodowe, plany działań na rzecz odporności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania