Skip to main content
European Commission logo print header

Upscaling and optimizing subsurface, in situ carbon mineralization as an economically viable industrial option

Article Category

Article available in the following languages:

Przemiana CO2 w kamień przyczyni się do osiągnięcia zerowej emisji węgla

Państwa, które zobowiązały się osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku, mają coraz mniej czasu na realizację tego celu. Pomóc im może nowe rozwiązanie przekształcające CO2 w kamień.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Metoda składowania dwutlenku węgla Carbfix w bezpieczny i skuteczny sposób przekształca wtłaczany CO2 w kamień. Opierając się na niej, zespół finansowanego przez UE projektu Carbfix2 opracował kompletny i rentowny łańcuch wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage, CCS) oraz międzynarodowego transportu węgla na terenie Europy.

Zwiększanie wydajności wychwytywania CO2 i H2S

Projekt Carbfix2 kontynuuje prace nad optymalizacją wychwytywania CO2 w elektrowni geotermalnej Hellisheidi, gdzie technologia Carbfix obecnie wychwytuje, wtłacza i mineralizuje 33 % emisji CO2 i 75 % emisji siarkowodoru (H2S) w elektrowni. Rozwiązanie to umożliwia szybką mineralizację CO2 i H2S pod ziemią. Edda Sif Pind Aradóttir, koordynatorka projektu, wyjaśnia: „Do tej pory wtłoczyliśmy pod powierzchnię ziemi ponad 65 000 ton CO2 i 35 000 ton H2S, nie zmniejszając jednocześnie wydajności elektrowni. Dowiedliśmy długotrwałej skuteczności pracy systemu, który jednocześnie eliminuje ryzyko wycieku podczas wtłaczania”. Zespół projektu pracuje teraz nad dalszą poprawą wydajności wychwytywania CO2 i H2S w pobliskiej elektrowni Nesjavellir oraz zwiększeniem skali wykorzystania technologii Carbfix w Hellisheidi, aby umożliwiała ona wychwytywanie ponad 95 % emisji CO2 i H2S podczas normalnej pracy zakładu.

Skalowanie oraz rozszerzanie działań na morzu i lądzie

„Opierając się na rezultatach Carbfix2, w 2022 roku planujemy zrealizować projekt demonstracyjny na Islandii, w ramach którego wtłoczymy CO2 w połączeniu z wodą morską do skały bazaltowej”, dodaje Aradóttir. Stanowić to będzie ważne doświadczenie, które wpłynie potem na operacje morskie. Skuteczne połączenie technologii bezpośredniego wychwytywania CO2 z powietrza (ang. direct air capture, DAC) Climework i składowania CO2 w postaci minerałów Carbfix w Hellisheidi umożliwiło powstanie zakładu ORCA, co przyczyni się do zwiększenia wychwytywania z 50 do 4 000 ton rocznie. ORCA, który rozpocznie działalność latem 2021 roku, jest pierwszym na świecie zakładem komercyjnym wykorzystującym połączenie DAC i składowania CO2 w postaci mineralnej. Metoda Carbfix zyskała akceptację Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmiany Klimatu jako alternatywna metoda CCS. Co więcej, parlament Islandii wprowadził unijną dyrektywę w sprawie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, odróżniając mineralne składowanie CO2 od konwencjonalnego wtłaczania nadkrytycznego lub gazowego CO2 do zasolonych głębinowych formacji wodonośnych.

Międzynarodowe centrum transportu i składowania węgla

Trwają prace nad międzynarodowym centrum transportu i składowania węgla na Islandii – Coda Terminal. Pochodzący z obiektów przemysłowych w północnej Europie CO2 zostanie wysłany statkiem do centrum, gdzie będzie tymczasowo składowany w zbiornikach. Następnie zostanie wpompowany do sieci pobliskich szybów, rozpuszczony w wodzie i wtłoczony do świeżego podłoża bazaltowego. Coda Terminal rozpocznie działalność w 2025 roku, a w 2030 roku osiągnie przepustowość 3 Mt CO2 rocznie. Koszt łańcucha wartości CCS Carbfix w Hellisheidi wynosi około 20 euro za tonę, czyli o ponad połowę mniej niż koszt uprawnień systemu handlu emisjami na unijnym rynku. „Chociaż prognozy zakładają, że koszty wdrożenia tego łańcucha wartości w innych gałęziach przemysłu o niższych emisjach CO2 w produkowanych spalinach będą większe, rozwiązanie to w wielu przypadkach jest i tak bardziej opłacalne niż uzyskiwanie uprawnień do emisji”, podsumowuje Aradóttir.

Słowa kluczowe

CarbFix2, dwutlenek węgla (CO2), węgiel, siarkowodór (H2S), wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, emisje węgla, Coda Terminal

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania