CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Redefining solar technology with RETRACTABLE SOLAR POWER FOLDING ROOFS. Unlocking photovoltaics for waste water treatment plants towards self-sufficient plants.

Article Category

Article available in the following languages:

Składany dach solarny zasila systemy uzdatniania wody

W kontekście wzrostu popytu na przestrzeń w miastach w ramach inicjatywy finansowanej przez UE opracowano nowatorskie podejście do pozyskiwania energii słonecznej. Ta przełomowa technologia umożliwia wytwarzanie energii słonecznej tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, jednocześnie umożliwiając przeznaczenie większych terenów pod konkurencyjne funkcje.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Obecnie większość systemów fotowoltaicznych montuje się na dachach budynków. Istnieje jednak duży potencjał dotyczący umieszczania ich nad otwartymi terenami wykorzystywanymi pod funkcje komunalne i komercyjne, takie jak oczyszczalnie ścieków i parkingi. W tym kontekście zespół projektu HORIZON postanowił opracować składany dach ze zintegrowanymi nieszklanymi ogniwami słonecznymi pozwalającymi na zbieranie energii słonecznej. Dach rozkłada się, gdy świeci słońce, i automatycznie składa się do schowka, gdy trzeba ochronić go przed burzą, gradem i śniegiem. „Jest to możliwe dzięki innowacyjnej, lekkiej konstrukcji i opatentowanemu kablowemu mechanizmowi składania, który opracowaliśmy”, mówi Gian Andri Diem, współzałożyciel i partner zarządzający firmy dhp technology AG. Dzięki grantowi z instrumentu dla MŚP na rzecz przywództwa w przemyśle, firma dhp technology była w stanie przetestować potencjał systemu HORIZON dla rynku europejskiego. „Bez grantu musielibyśmy sfinansować studium wykonalności z naszego kapitału własnego lub środków bieżących. Przynależność do programu «Horyzont 2020» otworzyła przed nami wiele możliwości, w tym dotyczących korzystania z sieci, do której wcześniej nie mieliśmy dostępu”, wyjaśnia Diem.

Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni

Technologia pozwala na swobodne poruszanie się pod wysokim na 5 m dachem dzięki możliwości rozmieszczenia podpór nośnych w odstępach co 20 m. Pozwala to na dodatkowe wykorzystanie już eksploatowanych powierzchni bez ograniczania ich podstawowej funkcji. Dwa główne zastosowania składanego dachu solarnego to jak dotąd tereny parkingowo-logistyczne oraz oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie ścieków należą do najdroższych instalacji sektora publicznego pod względem zapotrzebowania na energię i odpowiadają za ponad 1 % zużycia energii elektrycznej w Europie. Chociaż większość celów UE w zakresie ochrony wód została już osiągnięta, duża część starzejących się oczyszczalni charakteryzuje się niezrównoważonym zużyciem energii i musi zostać zoptymalizowana oraz odpowiednio zmodernizowana. Andreas Hügli, współzałożyciel i partner zarządzający, tłumaczy: „Aby inwestycja była opłacalna, potrzebujemy powierzchni wynoszącej co najmniej 1 000 m2. Zaczęliśmy od oczyszczalni ścieków, ponieważ dostrzegliśmy w nich duży potencjał o skali światowej. Dzięki składanemu dachowi solarnemu oczyszczalnie mogą stać się bardziej energooszczędne i produkować część potrzebnej im energii na miejscu”.

Podwójne korzyści

Potencjał systemu HORIZON jest szczególnie widoczny w kontekście postępującej elektryfikacji transportu. „Nasza firma kieruje swoją ofertę do operatorów dużych parkingów i terenów logistycznych. Składany dach solarny jest dostarczany wraz z infrastrukturą do ładowania i pozwala przekształcić każdy pokryty asfaltem plac w stację ładowania pojazdów prywatnych i użytkowych, a dodatkowo zapewnia cień”, dodaje Hügli. Dzięki zaproponowaniu oferty dla sektora oczyszczalni ścieków, system HORIZON w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji założeń unijnej strategii energetycznej oraz celów klimatycznych na rok 2050. Umożliwi to poprawę ekologicznej integracji infrastruktury dostaw w całej Europie. Władze lokalne i centralne mogą dać przykład sektorowi prywatnemu, w jaki sposób można podwójnie wykorzystać energochłonną infrastrukturę, aby zaspokoić część zapotrzebowania na energię przy pomocy ogniw słonecznych. Technologia HORIZON została zaprojektowana z myślą o przyszłych rozwiązaniach, takich jak IoT, inteligentna mobilność i inteligentne sieci. „Nasza technologia odpowiada na problem rosnącego zagęszczenia przestrzeni życiowej oraz przyczynia się do zmniejszenia konkurencji między przemysłem, mieszkalnictwem, polami uprawnymi, terenami rekreacyjnymi i produkcją energii”, dodaje Hügli.

Słowa kluczowe

HORIZON, oczyszczalnia ścieków, składany dach solarny, energia słoneczna, teren logistyczny, stacja ładowania, parking dla pojazdów, fotowoltaika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania