European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Как съчетаването на култури може да стимулира устойчивото земеделие

Като засаждат няколко вида култури, земеделските стопани могат да увеличат производителността, като същевременно да намалят необходимостта от вредни пестициди.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

С увеличаване на населението се повишават потребностите от изхранване, което налага увеличаване на селскостопанската производителност. Съгласно прогнозните оценки на Организацията на обединените нации световното население може да достигне близо 9,7 милиарда до 2050 г. За изхранването на тези хора ще е необходимо увеличаване на селскостопанската продукция с 60 %. Тук не става въпрос просто за производство на повече храни. „Преди всичко пред нас стои въпросът как изменението на климата ще повлияе на културите и на вегетационните сезони през следващите години“, заявява Алисън Карли, изследователка в областта на агроекологията в Института „Джеймс Хътън“. „Земеделските стопани трябва също така да разработят нови начини за по-устойчиво отглеждане на повече култури, което означава използване на по-малко торове, по-малко пестициди и прилагане в по-голяма степен на принципа на разнообразие на културите“. Въпреки че на пръв поглед това може да изглежда като „мисия невъзможна“, по един финансиран от ЕС проект се прилага екипен подход за намиране на възможно решение. В рамките на проект DIVERSify (Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and agricultural Sustainability) група от международни научни изследователи, земеделски стопани и други заинтересовани лица разработиха нови начини за оптимизиране на производителността чрез използване на смесени култури. „За разлика от засаждането на един-единствен вид култура, отглеждането на смесени култури е земеделски подход, насърчаващ диверсификацията на културите“, обяснява Алисън Карли, която е координатор на проекта. „Нашата цел е да демонстрираме как използването на няколко вида съвместими култури не само увеличава производителността, но и понижава необходимостта от химикали и съответно подпомага постигането на по-устойчиво селско стопанство“.

Ползите от смесването на култури

Като начало изследователите насочиха усилията си да разберат потенциалните ползи от смесените култури за земеделието. Съвместно със земеделски стопани в Европа и Африка, те набелязаха най-добри практики и предизвикателства в отглеждането на смесени култури и изпробваха комбинации от различни видове култури на различни места. „Нашите опити показаха, че смесеното отглеждане потиска плевелите, изисква по-малко торове и по културите често има по-малко вредители и болести, като всичко това допринася за подобряване на растителната продукция без необходимост от химикали“, отбелязва Алисън Карли. „Смесеното отглеждане също така повишава разнообразието от местообитания, като осигурява така необходимите ресурси за опрашителите, както и за естествените врагове на вредителите, които са от съществено значение за функционирането на една агроекосистема“. В резултат на проекта се стигна до заключението, че поради по-ефикасното използване на ресурсите смесените култури могат да осигурят по-голям добив, отколкото ако всяка култура се отглежда поотделно.

Осъществяване на прехода към отглеждане на смесени култури

Въпреки тези ползи промяната никога не е лесна и смесването на култури представлява много различен начин на отглеждане. За да се помогне на земеделските стопани да разберат ползите и необходимостта от осъществяване на прехода към отглеждане на смесени култури, в рамките на проекта бяха разработени няколко полезни инструмента. Например земеделските стопани могат да използват инструмента CropMIXER, за да получат насоки относно съчетаването и управлението на култури и относно влаганите ресурси, както и ръководството InfoHub за допълнителна техническа информация. Проектът подпомогна и мрежа, в рамките на която земеделските стопани и заинтересованите лица могат да обменят информация и да се учат едни от други. „Редица земеделски стопани пионери, които вече използват смесени култури, споделиха своите знания и опит и изиграха решаваща роля, като повлияха на другите да опитат да приложат тези нови концепции“, споделя Алисън Карли.

Подготовка за бъдещите научни изследвания

Проектът DIVERSify успя да демонстрира огромния потенциал на отглеждането на смесени култури. „Нашите изследвания показват, че оптимизираното отглеждане на смесени култури диверсифицира посевите и земеделската система, което води до по-голяма производителност, по-голямо агробиоразнообразие и по-устойчиво земеделие“, заключава Алисън Карли. „Нашата работа служи като основа за бъдещите научни изследвания в областта на устойчивото отглеждане на култури и производство на храни“. Въпреки че проектът DIVERSify вече е приключил, изследователите продължават да доразвиват своите дейности и резултати. Понастоящем партньорите проучват селекционирането на смесени култури и работят със земеделски стопани, за да изградя вериги на стойността около продуктите на основата на смесените култури.

Keywords

DIVERSify, устойчиво селско стопанство, разнообразие от култури, земеделски стопани, пестициди, селскостопанска производителност, изменение на климата, агроекология, смесени култури

Discover other articles in the same domain of application