Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Praktyki rolnicze korzystne dla środowiska i finansów rolników

Wspierani przez UE naukowcy zbadali różne ekologiczne praktyki zarządzania w szkockich gospodarstwach hodowlanych i ustalili, że zastosowanie takich praktyk może przyczynić się do zwiększenia zysków gospodarstw nawet o 7 %.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Nowe badanie przeprowadzone w ramach finansowanego przez UE projektu LIFT wykazało, że ekologiczne praktyki dla europejskich rolników są przyszłościowym rozwiązaniem. Badanie przeprowadzone przez partnera projektu LIFT, brytyjski Scotland’s Rural College (SRUC), sugeruje, że takie praktyki pomagają rolnikom zwiększyć zyski i osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rolnictwa. Prace objęły ocenę ekonomiczną czterech różnych ekologicznych praktyk zarządzania stosowanych w gospodarstwach hodowlanych w Szkocji. W ramach badania przeprowadzonego wśród szkockich rolników na początku 2020 roku zebrano dane z 31 gospodarstw hodowlanych. Następnie przeanalizowano wpływ ekonomiczny różnych praktyk ekologicznych przy użyciu modelu oceny ekonomicznej na poziomie gospodarstwa o nazwie ScotFarm. Model ten opiera się na założeniu, że wszystkie rodzaje działalności w gospodarstwie są ze sobą powiązane i służą maksymalizacji jego zysku.

Proponowane rozwiązania: plusy i minusy

Jak czytamy w komunikacie prasowym zamieszczonym w serwisie „FarmingUK”, badanie miało na celu ustalenie, czy ekonomicznie opłacalne praktyki zarządzania cieszyłyby się większą popularnością wśród rolników. Uczeni odkryli, że dwa potencjalnie łatwe do zastosowania rozwiązania, a mianowicie przekształcenie części gruntów rolnych w obszary ekologiczne oraz zmniejszenie nakładów na produkcję rolną, mogą spowodować wzrost zysków gospodarstw rolnych nawet o 7 %. Jednak rozwiązania ekologiczne, takie jak przeznaczenie gruntów rolnych pod nasadzenia drzew i przejście na system rolnictwa ekologicznego, wymagają inwestycji kapitałowych, co stanowi istotną przeszkodę dla hodowców w przypadku braku wsparcia finansowego. „Szkocki rząd przedstawił długoterminowy plan w zakresie zmiany klimatu, który zakłada, że Szkocja stanie się do 2032 roku czystsza, bardziej ekologiczna i zdrowsza”, stwierdził dr Shailesh Shrestha z SRUC cytowany w tym samym komunikacie. „Adaptacja praktyk zarządzania agroekologicznego przez rolników jest podejściem, które może potencjalnie pomóc w realizacji tych planów. Kluczową kwestią są jednak skutki ekonomiczne wdrożenia takich praktyk. Nasze badanie pozwoliło uwidocznić następstwa ekonomiczne szeregu praktyk zarządzania ekologicznego oraz wyzwań ekonomicznych, z jakimi muszą zmierzyć się farmerzy chcący wprowadzić je w swoich gospodarstwach. Dokładniejsze poznanie ekonomicznej wykonalności tych agroekologicznych praktyk zarządzania byłoby bardzo cenne i umożliwiłoby ich maksymalne upowszechnienie wśród szkockich rolników”. Rolnictwo musi reagować na zmieniające się potrzeby konsumpcyjne i środowiskowe na świecie. Lepsze zrozumienie zasad ekologii zmienia to, jak ludzie postrzegają funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Jednak w miarę rosnącego zainteresowania praktykami ekologicznymi trzeba ustalić, co wniosą one do rolnictwa, jak je najlepiej wdrożyć i jak chętnie rolnicy będą je stosować. Zadaniem projektu LIFT (Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming) było określenie korzyści płynących z rolnictwa ekologicznego w UE oraz zrozumienie, w jaki sposób czynniki społeczno-ekonomiczne i polityczne wpływają na wdrażanie, funkcjonowanie i trwałość ekologicznych praktyk zarządzania na różnych poziomach, od pojedynczego gospodarstwa rolnego po cały obszar geograficzny. Więcej informacji: strona projektu LIFT

Słowa kluczowe

LIFT, zarządzanie ekologiczne, praktyka ekologiczna, rolnik, gospodarstwo, rolnictwo

Powiązane artykuły