Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Unijna inicjatywa na rzecz ukraińskiej nauki w Europie

Zwiększenie roli ukraińskiego Instytutu Biologii Molekularnej i Genetyki w Europie jest celem finansowanego przez UE projektu partnerskiego, w którym uczestniczą wysokiej klasy instytuty badawcze i innowacyjne z całej Europy.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Instytut Biologii Molekularnej i Genetyki (ang. Institute of Molecular Biology and Genetics, IMBG) Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (ang. National Academy of Sciences of Ukraine, NASU) odgrywa wiodącą rolę w nowej dziedzinie, jaką jest elektronika biomolekularna, która znajduje wiele zastosowań od informatyki po medycynę. Dwa lata temu nawiązano finansowaną przez UE współpracę partnerską dążącą do wykorzystania potencjału instytutu do rozwoju także na poziomie europejskim. Od 2020 roku w ramach projektu BIONANOSENS ukraińscy naukowcy współpracują z partnerami z Francji (Université Claude Bernard Lyon 1 i Lyon Ingénierie Projets), Austrii (Zentrum für Soziale Innovation) i Niemiec (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf). Te cztery wysokiej rangi instytuty badawcze i innowacyjne dążą do utorowania IMBG drogi do europejskich sieci badawczych i umieszczenia go na europejskiej mapie badawczej jako międzynarodowego centrum doskonałości w dziedzinie biotechnologii analitycznej. W tym celu konsorcjum projektu BIONANOSENS, któremu przewodzi IMBG, opracowało i wdrożyło specjalne działania partnerskie mające na celu pogłębienie współpracy nad nowatorską elektroniką biomolekularną opartą na inteligentnych nanomateriałach.

Szkolenia i współpraca partnerska jako impuls dla badań

Priorytety projektu obejmują ustanowienie instytucjonalnych procedur zarządzania grantami w IMBG oraz otwarcie dostępu do międzynarodowych sieci, rozwijanie wiedzy w zakresie umiejętności pisania wniosków projektowych, promowanie i szkolenie młodych naukowców oraz wspieranie IMBG w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników badań. IMBG jest wiodącą instytucją na Ukrainie prowadzącą badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, a jednym z jej głównych celów jest opracowywanie innowacji oczekiwanych przez rynek. Instytut może poszczycić się zaawansowanym programem w zakresie biotechnologii analitycznej – dziedziny, która pozwala wykorzystać najnowocześniejsze technologie do przekształcania biologicznych makromolekuł w wysoce czułe receptory i przetworniki sygnałów do różnorodnych zastosowań analitycznych. Światowej klasy naukowcy z instytutu, reprezentowani przez wydziały i laboratoria naukowe, odnieśli korzyści z działań partnerskich, szczególnie w takich obszarach jak pisanie wniosków i zarządzanie grantami oraz tworzenie sieci kontaktów i opieka nad młodymi naukowcami. Zatrudniając przeszło 200 badaczy, w tym wielu wybitnych naukowców, Instytut dysponuje jednym z najwyższych na Ukrainie potencjałów badawczych. Jak czytamy w ulotce na temat projektu, środki finansowe IMBG pochodzą z NASU, a około połowa z nich jest związana z projektami zdobywającymi nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych. W ramach projektu BIONANOSENS (Deeping collaboration on novel biomolecular electronics based on “smart” nanomaterials) skupiono się na rozwoju nowej elektroniki biomolekularnej dla potrzeb bionanotechnologii analitycznej. W toku projektu IMBG ogłosił w 2021 roku konkurs dla start-upów zajmujących się elektroniką biomolekularną, którego zwycięzcy wezmą w 2022 roku udział w szkole letniej instytutu poświęconej inteligentnym urządzeniom i ich zastosowaniom. Projekt potrwa do września 2023 roku. Więcej informacji: strona projektu BIONANOSENS

Słowa kluczowe

BIONANOSENS, elektronika biomolekularna, współpraca naukowa, centrum doskonałości, Instytut Biologii Molekularnej i Genetyki, Ukraina