European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management

Article Category

Article available in the following languages:

Jak sieć tematyczna rozwiązuje problem oporności na antybiotyki u zwierząt gospodarskich

W miarę nasilania się problemu oporności na antybiotyki leczenie zakażeń staje się coraz trudniejsze, a czasem wręcz niemożliwe. Celowa współpraca może mieć realny wpływ na zdrowie zwierząt.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie icon Zdrowie

Według Światowej Organizacji Zdrowia oporność na antybiotyki jest jednym z największych zagrożeń dla globalnego zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju. Do zjawiska tego dochodzi, gdy bakterie ulegają zmianom w odpowiedzi na stosowanie tych leków. Kiedy oporność rozprzestrzenia się w populacjach bakterii, antybiotyki stają się nieskuteczne w leczeniu chorób, zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Zwiększa to potrzebę bardziej odpowiedzialnego i rozważnego stosowania antybiotyków. Skupiając się na hodowli zwierząt gospodarskich, zespół finansowanego ze środków UE projektu DISARM zamierza pomóc europejskiemu przemysłowi hodowlanemu w ograniczeniu stosowania antybiotyków poprzez skupienie się na zdrowiu zwierząt i zarządzaniu chorobami. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie sieci tematycznej. „Projekt wspiera powiązania między rolnikami, weterynarzami, badaczami i innymi interesariuszami, aby mogli dzielić się kluczowymi spostrzeżeniami i pytaniami”, wyjaśnia koordynatorka projektu, Helena Ferreira. Celem jest przyśpieszenie przejścia branży na profilaktykę, bezpieczeństwo biologiczne, precyzyjne stosowanie antybiotyków oraz korzystanie z alternatyw dla antybiotyków.

Narodziny wspólnoty wielu podmiotów

Zrzeszając kluczowych interesariuszy z tej dziedziny, projekt DISARM stworzył wspólnotę praktyków (ang. community of practice, CoP) działającą na Facebooku. CoP jest miejscem dzielenia się doświadczeniami i wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z rozważnym stosowaniem antybiotyków oraz identyfikacji i testowania innowacyjnych praktyk. „Ideą CoP jest to, że połączenie wzajemnie uzupełniających się umiejętności oraz różnych punktów widzenia i kontekstów umożliwia szybki i skuteczny obieg informacji oraz szerokie rozpowszechnienie dostosowanych dobrych praktyk wśród różnych sektorów produkcji zwierzęcej w Europie. Spodziewamy się, że do zakończenia projektu wspólnota liczyć będzie 600 członków”, mówi Ferreira. Wspierając interesariuszy, zespół projektu DISARM stworzył również zbiór zasobów w postaci serii podsumowań, streszczeń praktyk, przewodników i filmów dostępnych na stronie projektu. „Ponadto, współpracując z ponad 30 gospodarstwami w 9 krajach, pełniącymi rolę studiów przypadku, opracowano zestaw narzędzi Farm Health Team Toolbox, który krok po kroku pomoże w organizacji wspólnych spotkań z pracownikami gospodarstwa i doradcami w celu ich współpracy, aby opracować plan działania mający na celu poprawę zdrowia zwierząt i zapobieganie chorobom, zmniejszając w ten sposób potrzebę stosowania antybiotyków”, mówi Ferreira. Jest to dodatek do ustanowienia najnowocześniejszej bazy danych zawierającej innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania opornością na antybiotyki oraz sporządzenia dwóch raportów dotyczących priorytetów badawczych. „Na podstawie tych raportów przygotowywane są wytyczne polityczne”, potwierdza Ferreira.

Długofalowy wpływ

„Wpływ tego projektu na przyszłość był jednym z naszych głównych obszarów zainteresowania w ubiegłym roku” podkreśla Ferreira. Wyjaśnia, że celem tego dokumentu jest przedstawienie zaleceń, które wywrą wpływ na szerszym poziomie europejskim, w szczególności na sposób wdrażania rozwiązań w praktyce. Wyniki projektu DISARM będą połączone z EU FarmBook, zbiorem sprawdzonych najlepszych praktyk dla rolników i leśników. Projekt jest również powiązany z innymi pracami UE dotyczącymi stosowania antybiotyków i oporności na nie, jako część klastra projektów ArMoR. „Wnioski wyciągnięte w ramach projektu DISARM posłużą jako inspiracja dla projektów w klastrze ArMoR”, dodaje na koniec Ferreira.

Słowa kluczowe

DISARM, antybiotyki, oporność na antybiotyki, wspólnota praktyków, zdrowie zwierząt, przemysł hodowlany, hodowla zwierząt gospodarskich, CoP, współpraca, sieć tematyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania