Skip to main content

Digital Europe for All

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cyfrowe narzędzia wspierają swobodny przepływ danych w UE

Zespół finansowanego przez UE projektu DE4A opracował nowe rozwiązania techniczne i testy pilotażowe, aby wspierać rozwój rynku cyfrowego w UE. Trzy wybrane testy pilotażowe pomogły w określeniu korzyści tej technologii i będą pomagać w jej wdrożeniu.

Gospodarka cyfrowa

Przyjęta w 2015 roku strategia jednolitego rynku cyfrowego dąży do zagwarantowania swobodnego przepływu danych w UE, co poprawi wydajność usług publicznych. Tego celu jednak nie udało się jeszcze osiągnąć. Realizacja założeń strategii jednolitego rynku cyfrowego wymaga jednomyślnego uznania korzyści płynących ze wspólnych usług cyfrowych. W projekt DE4A (Digital Europe for All) zaangażowały się 22 organizacje partnerskie, by pokazać, jak strategia ta może poprawić usługi publiczne poprzez ich pełną cyfryzację, skupienie na użytkowniku, oparcie na danych i niezawodność. Testy pilotażowe obejmują trzy scenariusze, które dotyczą dużej części obywateli UE: studiowanie za granicą, prowadzenie działalności za granicą i przeprowadzka za granicę. Celem pierwszego testu pilotażowego było ukazanie korzyści, jakie strategia niesie dla studentów zagranicznych uczelni wyższych, którzy napotykają na problemy z uznawaniem dyplomów. Studenci mogą teraz przekazać swój dyplom odpowiedniej organizacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej opracowanej w ramach projektu. „Dysponujemy już zaawansowanym prototypem, który demonstruje rzeczywiste zastosowanie w kontekście transgranicznym modelu wymiany informacji zorientowanego na użytkownika”, mówi koordynatorka projektu Ana Piñuela z hiszpańskiej firmy Atos Research & Innovation. Drugi test pilotażowy skupiał się na obciążeniach administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności w innym państwie członkowskim. „Demonstrowane w teście pilotażowym innowacyjne zautomatyzowane podejście pozwala na ponowne wykorzystywanie informacji o zagranicznej firmie”, wyjaśnia Piñuela. „Znacząco skraca to czas rejestracji w celu świadczenia usług biznesowych w innym państwie członkowskim i pomoże firmom oszczędzić ponad 11 miliardów euro rocznie”. Cały proces przebiega w pełni internetowo i jest bezpieczny, ponieważ wykorzystuje te same protokoły uwierzytelniania i autoryzacji co w kraju, w którym firma jest zarejestrowana. Trzeci test pilotażowy poświęcony był przeprowadzce za granicę. Jego celem było ograniczenie formalności administracyjnych związanych z przeprowadzką z jednego państwa członkowskiego do drugiego poprzez harmonizację transgranicznej wymiany informacji na temat miejsca zamieszkania, aktów urodzenia i małżeństwa.

Paszport dla danych

Praca zespołu projektu już nabrała rewolucyjnego znaczenia. Uczestnicy stworzyli oprogramowanie wspierające transgraniczną wymianę dowodów między organami, a także opracowali ramy gwarantujące interoperacyjność pozwalającą na wymianę dowodów na poziomie ogólnoeuropejskim. „Dyskusje i analizy dotyczące najważniejszych wyzwań związanych z wdrażaniem rozporządzenia w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego, proces dostosowywania systemów krajowych do integracji ze wspólnymi komponentami DE4A, wraz z testowaniem przypadków użycia na poziomie międzynarodowym, uwidoczniły wyzwania, problemy integracyjne i bariery interoperacyjne na różnych poziomach”, dodaje Piñuela. Dzięki temu uczestniczące państwa członkowskie są teraz bardziej świadome prawnych, technicznych, semantycznych i organizacyjnych wyzwań związanych z wdrażaniem strategii jednolitego rynku cyfrowego. „Państwa mają dostęp do pragmatycznych rozwiązań dla tych problemów. Ogólnie rzecz biorąc, wnioski dotyczące wysiłków i kosztów będą cenną lekcją dla innych państw członkowskich stojących przed podobnymi wyzwaniami”, zauważa Piñuela. Dzięki uczestnictwu państw członkowskich w testach pilotażowych DE4A projekt ten z pewnością pomoże przezwyciężyć wyzwania i bariery związane z wdrażaniem rozporządzenia w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego i zasady jednorazowości (polegającej na tym, że obywatele, instytucje i firmy muszą tylko raz przekazać władzom i administracji standardowe informacje), a także dostarczy cennych wniosków na temat uruchomienia i rozwijania powiązanego systemu technicznego.

Słowa kluczowe

DE4A, jednolity rynek cyfrowy, transgraniczny, jednorazowość, jednolity portal cyfrowy, zasada jednorazowości, system techniczny, innowacje społeczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania