European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Twinning for excellence in migration and integration research and networking (MIRNet)

Article Category

Article available in the following languages:

Bliźniaczy projekt migracyjny osiąga nowy poziom doskonałości

Centrum badawcze MIRNet na Uniwersytecie w Tallinie wsparło współpracę z uniwersytetami partnerskimi i podniosło standardy badań nad migracją, integracją i obywatelstwem.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Wraz ze wzrostem mobilności transnarodowej kraje europejskie stoją przed wyzwaniami integracyjnymi. Jednym z takich krajów jest Estonia, w której w przeszłości pracownicy dojeżdżali do i z Finlandii w związku z pracą. Od września 2019 r. do lutego 2023 r. estoński Uniwersytet w Tallinie realizował finansowany przez Unię Europejską projekt MIRNet. Projekt ten koncentruje się na migracji Wschód-Zachód, jako że jest ona niedostatecznie zbadana w odniesieniu do jej odpowiednika, migracji Północ-Południe.

Badania migracyjne jako instytucja badawcza

Główny koordynator projektu MIRNet i profesor na Uniwersytecie w Tallinie, Raivo Vetik, opisuje ważny rezultat projektu: „Utworzyliśmy centrum badawcze MIRNet na Uniwersytecie w Tallinie. Koncentruje się ono na kwestiach migracji, integracji i obywatelstwa w perspektywie porównawczej”. Placówka nosi nazwę Centrum Badawcze MIRNet (MIRNet Research Centre, MIRC). Kluczowym celem MIRC było zinstytucjonalizowanie badań nad migracją. Zapewniło to również solidny początek dla prac badawczych opartych na innowacjach. Na przykład badacz z projektu MIRNet jest współautorem artykułu „When migrants become «the people»: unpacking homeland populism” („Kiedy migranci stają się «tymi ludźmi»: analiza krajowego populizmu”), podważającego ideę, że migranci i populistyczna polityka nie łączą się. Badacze przeanalizowali estońską migrację do Finlandii, ekwadorską migrację do Hiszpanii i turecką migrację do Niemiec oraz wskazali, w jaki sposób populistyczne dyskursy skutecznie angażowały analizowane grupy migrantów politycznie. Vetik komentuje wkład MIRC w badania nad migracją: „Centrum opiera się na naszej wcześniejszej pracy nad migracją, integracją i obywatelstwem, ale wprowadza nowe podejścia i pomysły zdobyte podczas wdrażania MIRNet”.

Tworzenie bliźniaczych projektów i rozwój sieci badawczych

Kluczem do doskonałości projektu MIRNet jest bliźniacza współpraca, czyli współpraca z wiodącymi międzynarodowymi instytucjami badawczymi w jednym z 27 innych państw członkowskich. Na przykład partnerski Uniwersytet w Sussex zorganizował w lutym 2021 r. seminarium badawcze na temat różnorodności miejskiej, z prelekcjami partnerów z Uniwersytetu w Roskilde. Omawiane tematy obejmowały zróżnicowanych turystów i gentryfikację w Kopenhadze. Zespół projektu MIRNet zorganizował również konferencję online i konferencję stacjonarną na Uniwersytecie Sussex (obie odbyły się w 2021 r.). Inne publikacje obejmują zredagowany tom w serii IMISCOE Research Series, „Anxieties of migration and integration in turbulent times” („Niepewność związana z migracją i integracją w burzliwych czasach”), opublikowany przez wydawnictwo Springer, oraz specjalny numer czasopisma Central and Eastern European Migration Review. Oprócz budowania istotnych partnerstw między instytucjami badawczymi projekt MIRNet przyciągał i wspierał początkujących naukowców. Wsparł między innymi prezentowanie nowych perspektyw, organizując dwa warsztaty szkoleniowe w 2021 r., a także szkołę letnią w sierpniu 2022 r.

Badania nad migracją a sektor publiczny

Badania nad migracją mają kluczowe znaczenie dla opracowywania i wdrażania polityki na różnych szczeblach. Badając doświadczenia migrantów, naukowcy mogą zapewnić wgląd w skuteczność istniejących polityk i zaproponować innowacyjne rozwiązania. Od października 2021 r. badaczka z MIRNet, Mari-Liis Jakobson, zasiada w radzie nadzorczej Estońskiej Fundacji na rzecz Integracji, ważnej agencji zajmującej się polityką imigracyjną. Jakobson była również zaangażowana w tworzenie materiałów do publicznie dostępnego kursu online, w tym tej infografiki. Przedstawiciele projektu MIRNet spotkali się również z interesariuszami z sektora publicznego w czerwcu 2022 r Główny nacisk położono na integrację uchodźców z Ukrainy i zajęto się tym, w jaki sposób można zarówno koordynować edukację uchodźców, jak i wzmacniać zdolności lokalnych urzędników i promować przyjmowanie migrantów. Chociaż finansowanie z UE dobiegło końca, członkowie projektu MIRNet mają wielkie plany na przyszłość. We współpracy z partnerami MIRNet naukowcy z Uniwersytetu w Tallinie pracują nad propozycją zbadania polityki migracyjnej i integracyjnej dotyczącej ukraińskich uchodźców w Danii i Estonii.

Słowa kluczowe

MIRNet, migracja, integracja, obywatelstwo, badania migracyjne, ośrodek badawczy, migracja Wschód-Zachód

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania